Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o javnim cestama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o javnim cestama (2006. god)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
Zakon o osiguranju
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Homologacija