Proglašavam Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081-98-1447/1
Zagreb, 21. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje razdvajanje javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva, jedno za poslovno područje pošte i drugo za poslovno područje telekomunikacija.

Dioničko društvo

Članak 2.

(1) Javno poduzeće poštanskog i telekomunikacijskog prometa, pod tvrtkom HPT – Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: J. p. HPT), osnovano Zakonom o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (“Narodne novine”, br. 42/90., 61/91. i 109/93.) razdvojit će se u dva dionička društva HRVATSKA POŠTA d.d. (u daljnjem tekstu: HP) i HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. (u daljnjem tekstu: HT).

(2) Privatizacija trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prema posebnom zakonu.

Hrvatska pošta

Članak 3.

(1) Tvrtka HP-a je HP-Hrvatska pošta d.d., skraćena tvrtka je HP d.d.

(2) Sjedište HP-a je u Zagrebu.

(3) Predmet poslovanja HP-a je obavljanje poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima.

(4) Kapital HP-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na poštanski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. i članka 7. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (“Narodne novine”, br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na poštanski sustav.

Hrvatske telekomunikacije

Članak 4.

(1) Tvrtka HT-a je HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., skraćena tvrtka je HT d.d.

(2) Sjedište HT-a je u Zagrebu.

(3) Predmet poslovanja HT-a je obavljanje telekomunikacijskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima.

(4) Kapital HT-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na telekomunikacijski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6. stavka 2. i članka 7. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (“Narodne novine”, br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na telekomunikacijski sustav.

Ovlast ministra mjerodavnog za poštu i telekomunikacije

Članak 5.

(1) Ministar mjerodavan za poštu i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: ministar) ostvarivat će pravo na upravljanje vlasničkim pravima u ime Republike Hrvatske u HP-u i HT-u prema Zakonu o trgovačkim društvima.

(2) Ministar može, u slučaju štrajka u HP-u ili HT-u, radi zaštite javnog interesa, narediti obavljanje prijeko potrebnog opsega djelatnosti.

(3) Prije donošenja naredbe iz stavka 2. ovoga članka ministar je dužan savjetovati se sa sindikatima u skladu s posebnim propisima.

Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 6.

(1) Upravni odbor J.p. HPT-a provest će podjelu imovine i obveza J.p. HPT-a na imovinu i obveze za poštanski sustav iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona i na imovinu i obveze za telekomunikacijski sustav iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona sa stanjem na dan 31. prosinca 1997.

(2) Imovina za poštanski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HP-a.

(3) Imovina za telekomunikacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HT-a.

Članak 7.

Obvezuje se Upravni odbor J.p. HPT-a i ministar da poduzmu sve radnje i donesu odgovarajuće odluke i akte radi upisa HP-a i HT-a u sudski registar kako bi mogli započeti radom u skladu s ovim Zakonom na dan 1. siječnja 1999.

Članak 8.

Do donošenja posebnog zakona iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona ništavan je svaki pravni posao kojim bi se raspolagalo imovinom dioničkih društava Hrvatska pošta i Hrvatske telekomunikacije.

Članak 9.

Na dan 1. siječnja 1999. prestaje važiti Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća (“Narodne novine”, br. 42/90., 61/91. i 109/93.).

Stupanje na snagu zakona

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 344-02/97-02/01
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.