Proglašen Zakon o pošti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3484/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O POŠTI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom određuju poštanske usluge i propisuju uvjeti za obavljanje ovih usluga, uređuju prava, obveze i odgovornosti davatelja i korisnika poštanskih usluga, te uređuju druga pitanja u vezi s poštanskom djelatnošću.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve davatelje poštanskih usluga, te na usluge u međunarodnom poštanskom prometu, ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akti Svjetske poštanske unije su međunarodni ugovori i propisi koje donose tijela Svjetske poštanske unije, a primjenjuju se na poštanske usluge u međunarodnom prometu,

2. adresirana pošiljka je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primatelja na koju treba uručiti pošiljku,

3. cjenik poštanskih usluga je popis cijena poštanskih usluga prema kojemu davatelj poštanskih usluga naplaćuje usluge,

4. consignment (grupiranje pošiljaka) je otprema većeg broja pošiljaka jednog pošiljatelja za jednog ili više primatelja,

5. časopis je ukoričena i uvezana tiskana publikacija koju izdaje nakladnik redovito ili povremeno,

6. davatelj poštanskih usluga je pravna osoba koja je ovlaštena obavljati poštanske usluge prema odredbama ovoga Zakona,

7. dopisnica je adresirana pismovna pošiljka s otvorenim tekstom na kartonu ili čvrstom papiru,

8. dozvola je upravni akt koji izdaje Vijeće za poštanske usluge davatelju poštanskih usluga u svrhu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga,

9. EMS pošiljka (express mail service) je posebno žurna pošiljka za koju pošiljatelj dobije potvrdu o primitku, a uručuje se uz potpis primatelja; pošiljatelj može zahtijevati usluge s dodatnom vrijednosti, kao što su uvid u kretanje pošiljke, vrijeme uručenja, preuzimanje u svom poslovnom prostoru i sl.,

10. izravna pošta su pošiljke koje sadrže promidžbene i druge marketinške poruke otiskane u više istovjetnih primjeraka, koje su adresirane na najmanje 40 različitih adresa; računi za komunalne i druge usluge, kao i drugi računi, financijska i druga izvješća ne smatraju se izravnom poštom,

11. javna poštanska mreža su poštanski objekti, oprema i sredstva koji su međusobno povezani u jedinstvenu tehničko-
-tehnološku cjelinu u svrhu pružanja univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

12. javni operator je davatelj poštanskih usluga koji na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu obavljati sve univerzalne poštanske usluge na cijelom području Republike Hrvatske, te isključivo pravo obavljati rezervirane poštanske usluge,

13. korisnik poštanskih usluga je pravna ili fizička osoba koja koristi poštanske usluge, kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke,

14. kućni kovčežić je kovčežić koji se koristi za uručenje pismovnih pošiljaka primatelju, a nalazi se u stambenoj zgradi ili na ulazu u dvorište,

15. mali paket (međunarodni) je adresirana međunarodna pismovna pošiljka koja sadrži robu i druge predmete mase do 2 kg,

16. nakladnik je pravna ili fizička osoba koja izdaje tisak uz uvjete propisane posebnim zakonom,

17. novine su tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno ili u određenom razdoblju, a nije ukoričena, niti uvezana,

18. otkupna pošiljka je pošiljka koja se uručuje primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa koji davatelj poštanskih usluga isplaćuje pošiljatelju,

19. paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete,

20. pismo je adresirana pismovna pošiljka koja se najčešće upotrebljava za međusobno dopisivanje,

21. pismovna pošiljka je pismo, dopisnica, tiskanica, sekogram i mali paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

22. posebne poštanske usluge su usluge kojima pošiljatelj zahtijeva poseban postupak vezan za prijenos i uručenje pošiljke,

23. pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja šalje poštansku pošiljku i koja je nositelj svih prava i obveza iz ugovora, do propisnog uručenja poštanske pošiljke,

24. pošiljka koja se uručuje osobno primatelju je pošiljka koju davatelj poštanskih usluga smije uručiti samo osobno primatelju, zakonskom zastupniku i opunomoćenoj osobi,

25. pošiljka s označenom vrijednosti je vrijednosno pismo, EMS pošiljka i paket na kojima pošiljatelj označuje vrijednost sadržaja, a za čiji se gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja isplaćuje naknada do visine označene vrijednosti,

26. pošiljka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) je pošiljka koju primatelj može vratiti pošiljatelju bez plaćanja poštarine,

27. pošiljka s potvrđenim uručenjem je pošiljka za koju davatelj poštanskih usluga daje pošiljatelju potvrdu o primitku i uručuje je primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja vraća iznos naplaćene poštarine,

28. pošiljka s povratnicom je pošiljka za koju pošiljatelj, nakon njezinog uručenja, dobije dokument (povratnicu) na kojemu se nalaze podaci o nadnevku uručenja i potpis primatelja,

29. poštanska i brzojavna uputnica je poštanska pošiljka kojom pošiljatelj šalje primatelju određeni iznos novca u gotovini,

30. poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

31. poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka,

32. poštanski kovčežić je kovčežić u koji korisnici usluga mogu ubaciti obične pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima,

33. poštanski ured je poslovni prostor u kojemu javni operator obavlja poštanske usluge,

34. poštarina je cijena koju, prema cjeniku poštanskih usluga, davatelj poštanskih usluga naplaćuje za poštanske usluge,

35. potvrda o primitku pošiljke je potvrda koju daje davatelj poštanskih usluga pošiljatelju prigodom primitka određenih poštanskih pošiljaka,

36. preporučena pošiljka je pošiljka za koju davatelj poštanskih usluga daje pošiljatelju potvrdu o primitku i uručuje ju primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja isplaćuje propisanu naknadu štete,

37. prijam poštanskih pošiljaka je preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u poštanskom uredu, na adresi pošiljatelja, putem poštanskih kovčežića, zbirnih kovčežića i sl.,

38. prijava za obavljanje poštanskih usluga je prijava koju pravna osoba podnosi Vijeću za poštanske usluge radi obavljanja poštanskih usluga koje nisu univerzalne poštanske usluge,

39. primatelj je pravna ili fizička osoba na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja,

40. razmjena dokumenata je usluga kojom treća osoba osigurava skupini naručitelja sredstva, uključujući prostor i prijevozna sredstva, kojima ti naručitelji međusobno razmjenjuju pošiljke,

41. rezervirane poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka koje u skladu s ovim Zakonom obavlja jedino javni operator,

42. rokovi za prijenos i uručenje poštanske pošiljke su rokovi u kojima je davatelj poštanskih usluga obvezan prenijeti i uručiti poštansku pošiljku,

43. sekogram je adresirana pismovna pošiljka namijenjena slijepim osobama,

44. stroj za označavanje poštarine je računalni ili drugi uređaj čiji se otisak upotrebljava umjesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena,

45. sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku su pismovne pošiljke koje, na temelju postupovnih zakona, šalju sudovi, tijela državne uprave i druga tijela koja imaju javne ovlasti,

46. tisak je tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno, povremeno ili u određenom razdoblju (novine i časopisi),

47. tiskanica je adresirana pošiljka čiji sadržaj nema značajke osobnog ili poslovnog dopisivanja, a otiskan je u više istovjetnih primjeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu; tiskanica koju šalje pošiljatelj bez adrese primatelja smatra se neadresiranom tiskanicom,

48. ugovor o pristupanju (poštanski ugovor) je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra sklopljenim u trenutku kad davatelj poštanskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obveze pošiljatelja i davatelja poštanskih usluga,

49. univerzalne poštanske usluge su poštanske usluge koje su dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

50. uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poštanskom uredu, na adresi primatelja, putem kućnog kovčežića i sl.,

51. Vijeće za poštanske usluge je pravna osoba čije članove imenuje Hrvatski sabor radi obavljanja regulatornih poslova vezanih za poštansku djelatnost,

52. viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvidjeti, niti izbjeći ili otkloniti,

53. zbirni poštanski kovčežić je kovčežić koji se koristi za uručenje i preuzimanje poštanskih pošiljaka od onih korisnika koji su udaljeni od naseljenih mjesta, a postavlja se uz put ili cestu, odnosno na pogodnom mjestu za korisnike i poštonoše,

54. žurna pošiljka je pošiljka koja osim žurnosti može imati i dodatne vrijednosti koje su utvrđene Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Interes Republike Hrvatske

Članak 3.

(1) Funkcioniranje poštanskog prometa i obavljanje poštanskih usluga je od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske moraju se osigurati univerzalne poštanske usluge pod jednakim uvjetima. Davatelj poštanskih usluga može prekinuti obavljanje ovih usluga samo u slučaju više sile.

Članak 4.

(1) Javni operator obvezan je u slučaju štrajka osigurati prijam, prijevoz i uručenje žurnih pošiljaka i brzojavnih uputnica te drugih pošiljaka koje, uz prethodno mišljenje sindikata, odredi ministar nadležan za poštu (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Davatelji poštanskih usluga obvezni su u slučaju štrajka obaviti prijevoz i uručenje žurnih pošiljaka i brzojavnih uputnica koje su zaprimljene prije početka štrajka.

Poštanski sustav javnog operatora

Članak 5.

(1) Poštanskim sustavom javnog operatora osigurava se obavljanje univerzalnih poštanskih usluga iz članka 10. ovoga Zakona i funkcioniranje poštanskog prometa na području Republike Hrvatske.

(2) Poštanski sustav te način i uvjeti, pod kojima je javni operator obvezan osigurati funkcioniranje poštanskog prometa, uređuju se Pravilnikom o poštanskom sustavu javnog operatora.

Pravilnik o poŠtanskom sustavu javnog operatora

Članak 6.

(1) Pravilnikom o poštanskom sustavu javnog operatora utvrđuju se mjerila, uvjeti i postupak za:

1. otvaranje, zatvaranje i preseljenje poštanskog ureda javnog operatora,

2. određivanje područja na kojima je javni operator obvezan osigurati prijam i uručenje poštanskih pošiljaka,

3. ustrojstvo, izgradnju i uporabu poštanskih objekata i opreme koja čini poštanski sustav javnog operatora,

4. određivanje radnog vremena poštanskog ureda javnog operatora s korisnicima poštanskih usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

Pravilnik o opĆim uvjetima za obavljanje poŠtanskih usluga

Članak 7.

(1) Pravilnikom o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik o uslugama) uređuju se pobliže uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga, te rokovi za prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka.

(2)  Pravilnik o uslugama donosi ministar.

(3) Odredbe Pravilnika o uslugama, kojima se uređuje postupak uručenja sudskih pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku, donose se uz suglasnost ministra nadležnog za pravosuđe i opću upravu.

OpĆi uvjeti davatelja poŠtanskih usluga

Članak 8.

(1) Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga uređuju se uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga određenog davatelja poštanskih usluga.

(2) Odredbe općih uvjeta davatelja poštanskih usluga ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

(3) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi davatelj poštanskih usluga, uz prethodnu suglasnost Vijeća za poštanske usluge (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(4) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka davatelj poštanskih usluga mora objaviti na način da budu dostupni korisnicima poštanskih usluga.

II. POŠTANSKE USLUGE

Ugovor o pristupanju

Članak 9.

(1) Poštanske usluge obavljaju se, u pravilu, na temelju ugovora o pristupanju (u daljnjem tekstu: poštanski ugovor), uz uvjete određene ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(2) Poštanski ugovor smatra se sklopljenim s nadnevkom na otisku žiga davatelja poštanskih usluga na potvrdi o primitku pošiljke, odnosno na pošiljci kad se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke.

(3) Davatelj poštanskih usluga može s pojedinim korisnicima sklopiti pisani ugovor kojim se uređuje obavljanje određenih poštanskih usluga.

(4) Međusobna prava i obveze iz poštanskog ugovora zasnivaju se između davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja.

(5) Nakon uručenja poštanske pošiljke određena prava i obveze iz poštanskog ugovora prelaze, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Pravilnika o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga, s pošiljatelja na primatelja poštanske pošiljke.

Univerzalne poŠtanske usluge

Članak 10.

(1) Pod univerzalnim poštanskim uslugama smatraju se unutarnje i međunarodne usluge prijama, prijenosa i uručenja:

1. pismovnih pošiljaka mase do 2 kg i sekograma mase do 7 kg,

2. paketa mase do 20 kg,

3. poštanskih i brzojavnih uputnica,

4. posebnih usluga u vezi s pošiljkama iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(2) Pod posebnim uslugama iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se usluge prijama, prijenosa i uručenja preporučenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, pošiljaka s označenom vrijednosti, EMS pošiljaka, žurnih pošiljaka, pošiljaka s povratnicom, otkupnih pošiljaka, pošiljaka koje se uručuju osobno primatelju i pošiljaka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI), te consignment usluge i druge usluge propisane Pravilnikom o uslugama.

(3) Univerzalne poštanske usluge moraju biti pod jednakim uvjetima dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske.

(4) Univerzalne poštanske usluge i uvjeti za obavljanje ovih usluga uređeni su odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama te aktima Svjetske poštanske unije za usluge u međunarodnom prometu.

Članak 11.

(1) HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: javni operator) je davatelj svih univerzalnih poštanskih usluga i na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu ove usluge obavljati na cijelom području Republike Hrvatske.

(2) Javni operator je obvezan osigurati razinu kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga propisanu Pravilnikom o uslugama i Pravilnikom o poštanskom sustavu.

(3) Republiku Hrvatsku u Svjetskoj poštanskoj uniji predstavljaju ministarstvo nadležno za poštu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i javni operator.

(4) Javni operator je ovlašten sklapati sporazume i ugovore s drugim poštanskim upravama i operatorima o načinu i uvjetima obavljanja poštanskih usluga.

(5) Javni operator jedini je ovlašten koristiti se nazivom »Pošta«.

Rezervirane poŠtanske usluge

Članak 12.

(1) Pod rezerviranim poštanskim uslugama smatraju se, bez obzira na sadržaj pošiljke i vrstu usluge, prijam, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, mase do 100 grama, u unutarnjem i međunarodnom dolaznom prometu.

(2) Poštanske usluge iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se rezerviranim poštanskim uslugama ako je cijena jednaka ili viša od trostruke cijene prve stope mase najbrže kategorije.

(3) Rezerviranim poštanskim uslugama smatraju se i:

1. usluge uplata i isplata poštanskih i brzojavnih uputnica u unutarnjem i međunarodnom prometu,

2. usluge prijama, prijenosa i uručenja pošiljaka izravne pošte mase do 100 grama,

3. usluge prijama, prijenosa i uručenja pismena po upravnom postupku,

4. uporaba i pražnjenje poštanskih kovčežića javnog operatora.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, usluge prijama, prijevoza i uručenja tiska (novine i časopisi) koji šalju nakladnici, kao i usluge prijama, prijenosa i uručenja neadresiranih tiskanica, te razmjene dokumenata, ne smatraju se rezerviranim poštanskim uslugama.

(5) Javni operator ima isključivo pravo obavljanja rezerviranih poštanskih usluga i obvezan je ove usluge obavljati na cijelom području Republike Hrvatske.

PoŠtanske usluge koje se obavljaju na slobodnom trŽiŠtu

Članak 13.

(1) Na slobodnom tržištu obavljaju se poštanske usluge koje se ne smatraju rezerviranim poštanskim uslugama prema članku 12. ovoga Zakona, a mogu ih obavljati pravne osobe koje pribave dozvolu ili podnesu prijavu u skladu s ovim Zakonom.

(2) Davateljima poštanskih usluga iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je obavljanje određene vrste poštanskih usluga, na određenom području, u skladu s izdanom dozvolom, odnosno podnesenom prijavom, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Kurirske usluge

Članak 14.

(1) Kurirske usluge su poštanske usluge s dodatnom vrijednosti koje davatelj poštanskih usluga obavlja na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, a podrazumijevaju preuzimanje pošiljke na adresi pošiljatelja, te izravan prijenos i uručenje na adresi primatelja. Usluga se obavlja u jednom tehnološkom postupku koji ne smije biti prekinut nikakvim dodatnim aktivnostima od preuzimanja do uručenja pošiljke, a osoba koja prenosi pošiljku mora imati mogućnost u svakom trenutku postupiti po nalogu pošiljatelja.

(2) Usluge s dodatnom vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka su usluge kojima se osigurava brži prijenos pošiljaka i jamči vrijeme dostave, mogućnost praćenja pošiljaka tijekom prijenosa i postupanje po nalogu pošiljatelja, te druge usluge s dodatnom vrijednosti koje zahtijeva pošiljatelj.

(3) Kurirskim uslugama ne smatraju se usluge preuzimanja poštanskih pošiljaka na adresi pošiljatelja adresiranih na različite primatelje, koje se ne mogu obaviti na način i pod uvjetima propisanima stavkom 1. i 2. ovoga članka.

(4) Kurirske usluge obavljaju se na slobodnom tržištu, a davatelji poštanskih usluga obvezni su ih obavljati na način i pod uvjetima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Davatelji poŠtanskih usluga

Članak 15.

(1) Davatelji poštanskih usluga su javni operator i druge pravne osobe koje obavljaju poštanske usluge na temelju dozvole ili prijave, u skladu s ovim Zakonom.

(2) Davatelji poštanskih usluga iz stavka 1. ovoga članka mogu, osim univerzalnih poštanskih usluga iz članka 10. ovoga Zakona, obavljati i druge poštanske usluge u skladu s ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(3) Davatelji poštanskih usluga obvezni su poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kakvom je primljena, a poštanske usluge obavljati pod uvjetima, na način i u rokovima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, Pravilnikom o poštanskom sustavu, aktima Svjetske poštanske unije, dozvolom, prijavom i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(4) Davatelji poštanskih usluga obvezni su, u okviru ovlasti na temelju ovoga Zakona, dozvole ili prijave, primiti svaku pošiljku koja ispunjava propisane uvjete.

(5) U slučajevima određenima Pravilnikom o uslugama davatelji poštanskih usluga obvezni su primiti i uručiti obične pismovne pošiljke za koje nije plaćena ili nije dostatno plaćena poštarina.

(6) Davatelji poštanskih usluga obvezni su donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga u roku navedenom u dozvoli iz članka 31. ovoga Zakona, odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave Vijeću.

III. POŠTANSKE POŠILJKE

Vrste poŠtanskih poŠiljaka

Članak 16.

(1) Pod poštanskom pošiljkom smatra se svaka pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica te paket koji ima adresu primatelja, a koju pošiljatelj predaje davatelju poštanskih usluga radi uručenja primatelju.

(2) Pod pismovnom pošiljkom smatraju se: pismo, dopisnica, tiskanica, sekogram i mali paket adresirani na određenog primatelja.

(3) Pod pismom se smatraju i računi, financijska izvješća i slično, adresirani na određenog primatelja.

(4) Poštanske pošiljke moraju udovoljavati uvjetima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije za poštanske usluge u međunarodnom prometu.

(5) Prijam i uručenje određenih poštanskih pošiljaka obavlja se uz uvjete propisane drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Potvrda o primitku poŠtanske poŠiljke

Članak 17.

Davatelji poštanskih usluga obvezni su pošiljatelju izdati potvrdu o primitku pošiljke za preporučenu pošiljku, pošiljku s potvrđenim uručenjem, pismo s označenom vrijednosti, paket, EMS pošiljku, poštansku i brzojavnu uputnicu, te druge pošiljke za koje je izdavanje ove potvrde propisano općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

VlasniŠtvo poŠtanske poŠiljke

Članak 18.

Poštanska pošiljka je vlasništvo pošiljatelja sve dok nije uručena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, osim kad je zaplijenjena na temelju posebnog zakona.

PoŠtanske marke i poŠtanski Žig

Članak 19.

(1) Sve poslove u vezi s izdavanjem, prodajom i povlačenjem iz uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske i poštanskih vrijednosnica obavlja javni operator.

(2) Poštanske marke moraju ispunjavati uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i pravilnikom koji donosi javni operator uz suglasnost ministra.

(3) Poštanske marke smiju se upotrebljavati samo za plaćanje poštanskih usluga koje obavlja javni operator u unutarnjem i međunarodnom prometu.

(4) Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka pobliže se uređuju uvjeti i način izdavanja i uporabe poštanskih maraka, kao i druga pitanja u vezi s poštanskim markama.

(5) Poštanski žig propisan aktima Svjetske poštanske unije i općim uvjetima javnog operatora smije upotrebljavati isključivo javni operator.

(6) Davatelji poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona upotrebljavaju otisak žiga iz računala ili otisak posebnog žiga, s tim da se na otisku mora nalaziti nadnevak i naziv davatelja poštanskih usluga koji se razlikuje od drugih davatelja poštanskih usluga.

NevaŽeĆe poŠtanske marke

Članak 20.

Pod nevažećim poštanskim markama iz članka 19. ovoga Zakona smatraju se:

1. poštanske marke koje nije izdao javni operator,

2. oštećene poštanske marke,

3. već rabljene poštanske marke,

4. poštanske marke povučene iz uporabe,

5. poštanske marke koje ne ispunjavaju uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.

IV. CIJENE POŠTANSKIH USLUGA

OpĆa naČela

Članak 21.

(1) Cijenu poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: poštarina) naplaćuju davatelji poštanskih usluga od pošiljatelja, u pravilu unaprijed, osim ako ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, općim uvjetima davatelja poštanskih usluga ili ugovorom između davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja nije drukčije određeno.

(2) Poštarina se može plaćati gotovinom i drugim zakonskim sredstvima plaćanja.

(3) Za označavanje poštarine mogu se upotrebljavati strojevi za označavanje poštarine. Otisak stroja mora sadržavati naziv davatelja poštanskih usluga i iznos naplaćene poštarine. Uporabu ovih strojeva i uvjete plaćanja poštarine određuju davatelji poštanskih usluga.

(4) Poštarina se plaća prema cjeniku poštanskih usluga koji donose davatelji poštanskih usluga u skladu s ovim Zakonom.

(5) Davatelji poštanskih usluga mogu odobriti popust korisnicima koji šalju veći broj pošiljaka, s obzirom na manje troškove u odnosu na pojedinačni (standardni) prijam poštanskih pošiljaka, uz uvjet da je takav popust predviđen cjenikom poštanskih usluga i da se primjenjuje na sve korisnike koji šalju pošiljke pod istim uvjetima.

(6) Kad je to određeno posebnim zakonom, pošiljatelj je obvezan, osim poštarine, platiti i iznos određen tim zakonom.

(7) Pošiljatelj ne plaća poštarinu u slučajevima predviđenim aktima Svjetske poštanske unije i Pravilnikom o uslugama.

(8) Davatelji poštanskih usluga obvezni su, u prostoru namijenjenom korisnicima poštanskih usluga, vidno istaknuti izvadak iz cjenika poštanskih usluga i na zahtjev korisnika dati taj cjenik na uvid.

(9) Davatelji poštanskih usluga obvezni su objaviti cijene usluga u sredstvima javnog priopćavanja najmanje osam dana prije početka njihove primjene.

(10)  Pobliže odredbe o cijenama poštanskih usluga te načinu i uvjetima plaćanja uređuju se Pravilnikom o uslugama.

Cijene poŠtanskih usluga koje se obavljaju na slobodnom trŽiŠtu

Članak 22.

(1) Davatelj poštanskih usluga određuje cijene poštanskih usluga koje se obavljaju na slobodnom tržištu, pri čemu cijene istovrsnih usluga za pismovne pošiljke moraju biti jednake za sve korisnike na cijelom području na kojemu davatelj poštanskih usluga obavlja usluge, osim iznimke utvrđene u članku 21. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Cijene iz stavka 1. ovoga članka ne smiju:

1. sadržavati dodatne iznose koje bi davatelj poštanskih usluga odredio isključivo na temelju svoje znatnije tržišne snage na tržištu poštanskih usluga,

2. pojedinim korisnicima usluga davati prednost u odnosu na druge korisnike istovrsnih usluga koji predaju pošiljke pod istim uvjetima,

3. se određivati ispod jedinične cijene koštanja s namjerom preuzimanja ili zadržavanja znatnije tržišne snage na tržištu poštanskih usluga.

(3) Davatelj poštanskih usluga obvezan je cijene iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Vijeću najmanje petnaest dana prije početka njihove primjene.

Cijene rezerviranih poŠtanskih usluga

Članak 23.

(1) Cijene rezerviranih poštanskih usluga temelje se, u pravilu, na troškovima, s tim da se za cijene ovih usluga u međunarodnom prometu primjenjuju i mjerila utvrđena aktima Svjetske poštanske unije.

(2) Cijene rezerviranih poštanskih usluga određuje Vijeće na prijedlog javnog operatora.

(3) Vijeće mora odlučiti o prijedlogu cijena iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana zaprimanja tog prijedloga.

Podmirenje troŠkova javnog operatora

Članak 24.

(1) Kada prihodi od rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga ne pokrivaju njihove troškove, ti se troškovi podmiruju prvenstveno iz dobiti javnog operatora, a ako se ne mogu podmiriti iz dobiti javnog operatora, podmiruju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Mjerila i kriteriji, te postupak za ostvarivanje prava na podmirenje troškova iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka, uređuje se pravilnikom koji donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka, koji je prethodno usuglašen s Ministarstvom i ministarstvom nadležnim za financije, javni operator podnosi Vijeću. Vijeće će na temelju podnesenog zahtjeva, sukladno pravilniku iz stavka 2. ovoga članka, rješenjem utvrditi iznos sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka.

VoĐenje raČunovodstva

Članak 25.

(1) Javni operator obvezan je osigurati računovodstveno vođenje rezerviranih poštanskih usluga, za svaku uslugu, odvojeno od nerezerviranih poštanskih usluga. U okviru nerezerviranih poštanskih usluga mora osigurati računovodstveno vođenje univerzalnih poštanskih usluga odvojeno od poštanskih usluga koje nisu univerzalne.

(2) Javni operator ne smije iz prihoda od rezerviranih usluga subvencionirati poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu.

(3) Davatelji poštanskih usluga obvezni su dostavljati Vijeću svoja financijska izvješća i druge podatke u vezi s poslovanjem.

V. PRISTUP JAVNOJ POŠTANSKOJ MREŽI

Članak 26.

(1) Javni operator je obvezan, uz uvjete određene ovim Zakonom, omogućiti pristup svojoj poštanskoj mreži ostalim davateljima poštanskih usluga.

(2) Javni operator je obvezan svojim općim aktom urediti uvjete i cijenu pristupa svojoj poštanskoj mreži. Na opći akt javnog operatora suglasnost daje Vijeće u skladu s odredbama iz članka 23. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Način i uvjeti pristupa javnoj poštanskoj mreži uređuju se ugovorom sklopljenim između javnog operatora i zainteresiranog davatelja poštanskih usluga.

(4) Javni operator može odbiti zahtjev za pristup svojoj poštanskoj mreži u sljedećim slučajevima:

1. kad bi se time ugrozilo obavljanje poštanskih usluga,

2. kad davatelj poštanskih usluga, koji zahtijeva pristup javnoj poštanskoj mreži, ne prihvati uvjete i cijenu utvrđenu općim aktom iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Za rješavanje sporova u vezi s davanjem pristupa javnoj poštanskoj mreži nadležno je Vijeće. Vijeće je obvezno donijeti rješenje u slučaju spora u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva davatelja poštanskih usluga.

VI. VIJEĆE ZA POŠTANSKE USLUGE

Osnivanje i sastav

Članak 27.

(1) Vijeće je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima koja se upisuje u sudski registar. Sjedište Vijeća je u Zagrebu.

(2) Vijeće se sastoji od pet članova koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina, s tim da mogu biti ponovno imenovani. Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz reda članova Vijeća.

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i ostali članovi Vijeća moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te moraju imati visoko stručno obrazovanje i radno iskustvo iz područja poštanskih, pravnih ili ekonomskih znanosti.

(4) Predsjednik, zamjenik predsjednika i ostali članovi Vijeća ne mogu biti državni dužnosnici, osobe koje obnašaju dužnost u tijelima političkih stranaka, niti osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, niti mogu biti vlasnici ili suvlasnici ili članovi njihovih uprava i nadzornih odbora, ili obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Članak 28.

(1) Vijeće donosi Statut kojeg potvrđuje Hrvatski sabor. Vijeće donosi poslovnik o svojem radu.

(2) Predsjednik Vijeća zastupa i predstavlja Vijeće, u skladu s ovlastima propisanim Statutom Vijeća, te u odnosu na zaposlenike Vijeća ima prava i obveze određene Statutom Vijeća. Predsjednik Vijeća obavlja svoju dužnost profesionalno kao zaposlenik Vijeća.

(3) Predsjednik Vijeća za svoj rad ima pravo na plaću, a ostali članovi Vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu. Visinu plaće i iznos naknade određuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Na pravni položaj zaposlenika Vijeća, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja u vezi s radnim odnosima koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu.

(5) Sredstva za rad Vijeća uključujući i sredstva za plaću predsjednika Vijeća i naknade članovima Vijeća osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svojem radu i podnosi ga Hrvatskom saboru.

Poslovi i ovlasti VijeĆa

Članak 29.

(1) Vijeće prema odredbama ovoga Zakona donosi rješenja na temelju javne ovlasti u slučaju:

1. izdavanja i oduzimanja dozvola za obavljanje poštanskih usluga,

2. utvrđivanja iznosa sredstva iz državnog proračuna iz članka 24. ovoga Zakona,

3. rješavanja sporova u vezi s davanjem pristupa javnoj poštanskoj mreži iz članka 26. stavka 5. ovoga Zakona.

(1) Protiv akata, koje Vijeće donosi na temelju javnih ovlasti, nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor, što ne odgađa provedbu akata.

(2) Vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. određuje cijene rezerviranih poštanskih usluga, na prijedlog javnog operatora,

2. prati primjenu cijena poštanskih usluga i predlaže nadležnom tijelu državne uprave poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih usluga donosi ili primjenjuje cijene suprotno mjerilima određenima ovim Zakonom,

3. daje suglasnost na opće uvjete davatelja poštanskih usluga,

4. daje suglasnost na opći akt javnog operatora kojim se uređuju uvjeti i cijena pristupa javnoj poštanskoj mreži,

5. prati razvoj poštanske djelatnosti i tržišta poštanskih usluga i poduzima potrebne mjere za osiguranje ravnopravnog i djelotvornog tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih usluga,

6. osigurava korisnicima usluga ravnopravne uvjete za korištenje poštanskih usluga,

7. podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svojem radu,

8. donosi poslovnik o svojem radu,

9. obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Vijeće vodi upisnik davatelja poštanskih usluga koji mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište pravne osobe,

2. ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi,

3. matični broj i žiroračun pravne osobe,

4. podatke o izdanoj dozvoli, vrsti poštanskih usluga i području za koje je dozvola izdana,

5. rok valjanosti dozvole,

6. podatke o prijavi za obavljanje poštanskih usluga, vrsti poštanskih usluga i području za koje je prijava podnesena,

7. podatke o ispunjavanju obveza davatelja poštanskih usluga koje proizlaze iz ovoga Zakona.

(4) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća.

(5) Vijeće objavljuje popis davatelja poštanskih usluga u »Narodnim novinama«.

(6) Vijeće ima stručnu službu koja obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove te poslove obavljanja tehničkih pregleda.

RazrjeŠenje Članova VijeĆa

Članak 30.

Hrvatski sabor će razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana Vijeća prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

1. na osobni zahtjev,

2. ako svojim djelovanjem postupa protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

3. ako je pravomoćnom presudom osuđen za kazneno djelo,

4. ako nastupi okolnost iz članka 27. stavka 4. ovoga Zakona,

5. ako ne obnaša uredno svoju dužnost dulje od šest mjeseci.

VII. DOZVOLE I PRIJAVE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA

Dozvola za obavljanje univerzalnih poŠtanskih usluga

Članak 31.

(1) Za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga pravna osoba obvezna je pribaviti dozvolu.

(2) Dozvolu izdaje Vijeće na pisani zahtjev pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koji mora sadržavati:

1. podatke o pravnoj osobi,

2. popis poštanskih usluga koje će obavljati,

3. područje na kojemu će se usluge obavljati.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezno se prilažu sljedeći dokazi:

1. o registraciji pravne osobe,

2. o raspolaganju poštanskim objektima i opremom za obavljanje poštanskih usluga,

3. o raspolaganju financijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poštanskih usluga,

4. o zapošljavanju potrebnog broja radnika ili od javnog bilježnika ovjerenu izjavu da će taj uvjet biti ispunjen u roku od 60 dana od dana izdavanja dozvole,

(4) Vijeće je obvezno očitovati se o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Pod raspolaganjem poštanskim objektima i opremom iz stavka 3. točka 2. ovoga članka smatra se i raspolaganje na temelju ugovora o najmu.

(6) Pravna osoba, koja je pribavila dozvolu iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je o svim statusnim promjenama obavijestiti Vijeće bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.

SadrŽaj dozvole

Članak 32.

(1) Dozvola sadrži pravo i obvezu obavljanja određenih univerzalnih poštanskih usluga na određenom području Republike Hrvatske, podatke o davatelju poštanskih usluga, rok valjanosti dozvole, rok u kojemu davatelj poštanskih usluga mora donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga, iznos naknade za dozvolu i rok u kojemu je davatelj poštanskih usluga obvezan platiti naknadu za dozvolu iz članka 36. ovoga Zakona, te posebna prava i obveze koje mora ispuniti davatelj poštanskih usluga.

(2) Dozvola se može izdati na rok od najviše 5 godina, s tim da se može, na zahtjev davatelja poštanskih usluga, produljivati na isti rok, na način i uz uvjete utvrđene ovim Zakonom.

(3) Davatelju poštanskih usluga nije dopušteno prenijeti dozvolu na drugu pravnu osobu.

Izmjena dozvole

Članak 33.

(1) Dozvola se može izmijeniti na zahtjev davatelja poštanskih usluga ili po službenoj dužnosti.

(2) Kad se postupak za izmjenu dozvole pokreće na zahtjev davatelja poštanskih usluga, uz zahtjev za izmjenu dozvole moraju se priložiti dokazi iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Vijeće može izmijeniti dozvolu po službenoj dužnosti ako je to nužno zbog usklađivanja s međunarodnim aktima zakonskim propisima, ili u svrhu osiguranja pravilnog i nesmetanog obavljanja univerzalnih poštanskih usluga, o čemu će Vijeće prije pokretanja postupka izmjene izvijestiti davatelja poštanskih usluga.

TehniČki pregled

Članak 34.

(1) Prije izdavanja dozvole, na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, Vijeće obavlja tehnički pregled kojim se utvrđuje ispunjavanje svih propisanih uvjeta za izdavanje dozvole.

(2) Vijeće je obvezno tehnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Ako se tehničkim pregledom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje dozvole, Vijeće će donijeti rješenje kojim će odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 3. ovoga članka ne ukloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke, Vijeće će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole.

(5) Troškove obavljanja tehničkog pregleda iz stavka 1. ovoga članka plaća podnositelj zahtjeva prema stvarnim troškovima.

Prestanak valjanosti dozvole

Članak 35.

(1) Vijeće će donijeti rješenje o prestanku valjanosti dozvole u sljedećim slučajevima:

1. na temelju pisanog zahtjeva davatelja poštanskih usluga,

2. istekom roka na koji je dozvola izdana,

3. prestankom pravne osobe davatelja poštanskih usluga,

4. ako je dozvola izdana na temelju netočnih podataka važnih za donošenje odluke o izdavanju dozvole,

5. ako davatelj poštanskih usluga ne donese opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga u roku navedenom u dozvoli ili ne započne obavljati usluge u roku od godine dana od dana izdavanja dozvole,

5. ako se davatelj poštanskih usluga ne pridržava obveza navedenih u dozvoli,

6. ako davatelj poštanskih usluga ne postupi po rješenju poštanskog inspektora,

7. ako davatelj poštanskih usluga nije ni nakon treće opomene Vijeća platio godišnju naknadu iz članka 36. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Naknade

Članak 36.

(1) Davatelji univerzalnih poštanskih usluga obvezni su plaćati godišnju naknadu za dozvolu, u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka, način plaćanja i ostala pitanja u vezi s naknadom utvrđuju se pravilnikom koji donosi ministar.

(3) Davatelji poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona obvezni su plaćati godišnju naknadu iz prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Visina naknade iz stavka 3. ovoga članka i uvjeti za korištenje sredstava od naknade utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

(5) Visina naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se ovisno o udjelu svakoga pojedinog davatelja poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona u ukupnom godišnjem prihodu tih davatelja poštanskih usluga.

Prijava za obavljanje poŠtanskih usluga

Članak 37.

(1) Pravo obavljanja poštanskih usluga, koje nisu obuhvaćene univerzalnim poštanskim uslugama, stječe pravna osoba podnošenjem pisane prijave za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: prijava).

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka, koja se podnosi Vijeću, mora sadržavati:

1. podatke o pravnoj osobi,

2. popis poštanskih usluga koje će se obavljati,

3. područje na kojemu će se poštanske usluge obavljati.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je obavijestiti Vijeće o svim nastalim promjenama iz stavka 2. ovoga članka, i to bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.

VIII. UVJETI ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA

Članak 38.

Uvjeti za obavljanje poštanskih usluga uređeni su ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga, te aktima Svjetske poštanske unije za usluge u međunarodnom poštanskom prometu.

Izbor vrste usluge

Članak 39.

Korisnik poštanskih usluga ima pravo i obvezu odabrati onu vrstu poštanske usluge koja odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti sadržaja pošiljke i značenju poštanske pošiljke za korisnika poštanskih usluga.

Tajnost sadrŽaja poŠtanskih poŠiljaka

Članak 40.

(1) Davatelji poštanskih usluga obvezni su osigurati tajnost poštanskih pošiljaka.

(2) Radniku davatelja poštanskih usluga zabranjeno je:

1. neovlašteno doznati sadržaj poštanske pošiljke ili zadržati, prikriti ili neovlaštenoj osobi dati poštansku pošiljku,

2. neovlaštenim osobama priopćiti bilo kakve podatke koji su u vezi s poštanskim pošiljkama,

3. neovlaštenim osobama omogućiti ili pomoći u obavljanju neke od radnji iz točke 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Zabrana iz stavka 2. točke 2. ovoga članka odnosi se na radnike davatelja poštanskih usluga i nakon prestanka rada kod davatelja poštanskih usluga.

Otvaranje poŠtanskih poŠiljaka

Članak 41.

(1) Davatelj poštanskih usluga može otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke, u pravilu, uz pristanak pošiljatelja ili primatelja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, davatelj poštanskih usluga obvezan je pred povjerenstvom otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke bez pristanka pošiljatelja ili primatelja, u sljedećim slučajevima:

1. kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neuručiva pošiljka),

2. kad postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz članka 45. ovoga Zakona,

3. kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj,

4. kad poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom i deviznom pregledu u smislu carinskih i deviznih propisa.

(3) Postupak otvaranja i pregleda sadržaja pošiljaka pobliže se uređuje Pravilnikom o uslugama.

NeuruČive poŠiljke

Članak 42.

(1) Neuručive pošiljke su poštanske pošiljke koje davatelj poštanskih usluga ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju.

(2) U slučaju kad primatelj i pošiljatelj odbiju primitak poštanske pošiljke, smatra se da su se odrekli prava vlasništva nad pošiljkom u korist davatelja poštanskih usluga.

(3) Davatelj poštanskih usluga obvezan je neuručivu pošiljku pregledati i, prema potrebi, otvoriti radi utvrđivanja adrese pošiljatelja ili primatelja.

(4) Ako se ni nakon pregleda pred povjerenstvom poštanska pošiljka iz stavka 3. ovoga članka ne može uručiti primatelju, niti vratiti pošiljatelju, davatelj poštanskih usluga će:

1. običnu pismovnu pošiljku, koja sadrži samo pisana priopćenja, pred povjerenstvom odmah uništiti,

2. ostale poštanske pošiljke čuvati godinu dana, računajući od dana obavljenog pregleda,

3. novac i neisplative poštanske i brzojavne uputnice čuvati 3 godine, računajući od dana obavljenog pregleda, ili od dana kad je utvrđena nemogućnost isplate uputnica.

(5) Postupak s neuručivim pošiljkama pobliže se uređuje Pravilnikom o uslugama.

Adresiranje poŠiljaka

Članak 43.

(1) Na svakoj poštanskoj pošiljci mora biti čitljivo naznačena adresa primatelja, koja mora sadržavati sve podatke potrebne za propisno uručenje pošiljke primatelju.

(2) Pobliže odredbe u vezi s adresiranjem pošiljaka utvrđuju se Pravilnikom o uslugama.

Pakiranje poŠiljke

Članak 44.

(1) Pošiljatelj je obvezan pakirati pošiljku na način da se zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnici koji rukuju s pošiljkom.

(2) Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje poštanskih pošiljaka u granicama utvrđenima ovim Zakonom i Pravilnikom o uslugama.

(3) Uvjeti i način pakiranja pošiljaka pobliže se propisuju Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Zabranjeni predmeti

Članak 45.

(1) Zabranjeno je slanje poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1. eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijam povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva, ili za život i zdravlje ljudi,

2. predmete čiji je promet zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima,

3. opojne droge, osim kad su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu opojnih droga.

(2) Postupak s pošiljkama iz stavka 1. ovoga članka pobliže se uređuje Pravilnikom o uslugama.

UruČenje poŠiljke

Članak 46.

(1) Poštanske pošiljke se, u pravilu, uručuju osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pojedine vrste poštanskih pošiljaka mogu se, uz uvjete i po postupku utvrđenom Pravilnikom o uslugama, uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi stalno zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja, ili ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe gdje je primatelj stalno zaposlen, kao i ubacivanjem u kućni kovčežić.

(3) Primatelj ili osoba iz stavka 1. ovoga članka mogu odbiti primitak poštanske pošiljke, ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

(4) Uvjeti, način i postupak uručenja poštanskih pošiljaka pobliže se uređuju Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

KuĆni kovČeŽiĆ

Članak 47.

(1) Investitor, upravitelj zgrade i vlasnik stambene zgrade, stana ili obiteljske kuće obvezan je na pogodnom mjestu u zgradi, koje nije više od prvog kata, ili na ulazu u dvorište, postaviti i održavati kućne kovčežiće za uručenje pismovnih pošiljaka.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postave ili ne održavaju kućne kovčežiće, davatelj poštanskih usluga pisanim će ih putem upozoriti i odrediti rok za uklanjanje propusta, a u slučaju nepostupanja po tom upozorenju, davatelj poštanskih usluga nije obvezan primatelju uručivati pošiljke.

Zbirni poŠtanski kovČeŽiĆ

Članak 48.

(1) Korisnicima poštanskih usluga, čiji su objekti izvan naselja, poštanske pošiljke mogu se uručivati putem zbirnih kovčežića.

(2) Uvjeti i postupak uručenja putem zbirnih kovčežića uređuju se između davatelja i korisnika poštanskih usluga, u skladu s Pravilnikom o uslugama.

PunomoĆ

Članak 49.

(1) Korisnici usluga mogu sve poštanske pošiljke primati i preko opunomoćenika.

(2) Punomoć za pravnu osobu izdaje ovlaštena osoba u toj pravnoj osobi, a punomoć za fizičku osobu ovjerava nadležno državno tijelo, javni bilježnik ili davatelj poštanskih usluga.

(3) Uvjeti i način prijama poštanskih pošiljaka preko opunomoćenika pobliže se uređuju Pravilnikom o uslugama.

IX. PRITUŽBE

Članak 50.

(1) Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena, ili nije obavljena u cijelosti, može davatelju poštanske usluge podnijeti pisanu pritužbu u roku od šest mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.

(2) Pritužbu zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke.

(3) Pritužba iz stavka 2. ovoga članka, podnesena nakon uručenja pošiljke, ne prima se, osim u slučaju ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

(4) Davatelj poštanskih usluga obvezan je izjasniti se o utemeljenosti pritužbe u roku od 30 dana od dana njezina podnošenja.

(5) Postupak rješavanja pritužbi uređuje se Pravilnikom o uslugama.

X. ODGOVORNOST

Odgovornost davatelja poŠtanskih usluga

Članak 51.

(1) U međunarodnom prometu davatelj poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenima aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima.

(2) U unutarnjem prometu davatelj poštanskih usluga odgovara:

1. za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja,

2. za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke,

3. u slučaju kad nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

(3) Davatelj poštanskih usluga nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

1. kad dokaže da se događaji iz stavka 2. ovoga članka nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),

2. kad pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese pritužbu u roku utvrđenom odredbom iz članka 50. ovoga Zakona, ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom odredbom iz članka 55. ovoga Zakona,

3. kad primatelj ili druga ovlaštena osoba primi pošiljku bez pritužbe u smislu članka 50. ovoga Zakona,

4. kad se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen u skladu s člankom 45. ovoga Zakona,

5. kad je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način propisan Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga, ili se nije koristio odgovarajućom uslugom u skladu s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

(4) Davatelj poštanskih usluga ne odgovara za izgubljenu dobit, niti stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke.

(5) Davatelj poštanskih usluga prestaje biti odgovoran u smislu stavka 2. ovoga članka za pošiljke koje su uručene u roku i na način propisan ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Naknada Štete u unutarnjem prometu

Članak 52.

(1) Davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu naknadu štete:

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– preporučene pošiljke i EMS pošiljke bez označene vrijednosti – u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine,

– paketa, vrijednosnog pisma i EMS pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti,

2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– preporučene pošiljke i EMS pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene poštarine,

– paketa, vrijednosnog pisma i EMS pošiljke s označenom vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do označene vrijednosti,

3. za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje, kao i umanjenje sadržaja pošiljke s potvrđenim uručenjem – vraća se iznos naplaćene poštarine,

4. za gubitak ili pogrješnu isplatu poštanske ili brzojavne uputnice – u visini uputničkog iznosa,

5. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja preporučene pošiljke, pisma s označenom vrijednosti, poštanske i brzojavne uputnice, EMS pošiljke i paketa – trostruki iznos naplaćene poštarine.

(2) Kad usluga nije obavljena ili je djelomično obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu poštarinu u cijelosti ili dio poštarine za uslugu koja nije obavljena.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene poštarine za potraživanje, kao i iznos naplaćene poštarine za uslugu, s tim da se ne vraća onaj dio poštarine koji je naplaćen za označenu vrijednost na vrijednosnom pismu, EMS pošiljci i paketu.

(4) Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, davatelj poštanskih usluga je obvezan pošiljatelju ili ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

(5) Potraživanje naknade štete i druga potraživanja na temelju ovoga Zakona pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva davatelju poštanskih usluga, na način i uz uvjete utvrđene Pravilnikom o uslugama.

(6) Ako davatelj poštanskih usluga ne isplati pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može naknadu štete ostvariti sudskim putem.

(7) Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu.

(8) Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezna je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, davatelj poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj.

Pravo na naknadu Štete

Članak 53.

(1) Pravo na naknadu štete u smislu odredaba ovoga Zakona ima pošiljatelj, a naknadu štete je obvezan isplatiti davatelj poštanskih usluga koji je pošiljku preuzeo od pošiljatelja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, primatelj ima pravo na naknadu štete, nakon preuzimanja oštećene pošiljke ili pošiljke s umanjenim sadržajem, a naknadu štete obvezan je isplatiti davatelj poštanskih usluga koji je pošiljku uručio primatelju.

(3) U slučaju kad je u prijenosu pošiljke sudjelovalo više davatelja poštanskih usluga, davatelj poštanskih usluga, koji je isplatio naknadu štete, ima pravo na povrat sredstava na način i uz uvjete utvrđene odredbama Svjetske poštanske konvencije o odgovornosti između poštanskih uprava.

(4) Pisanom izjavom pošiljatelj se može odreći prava na naknadu štete u korist primatelja ili druge osobe, a primatelj se može odreći prava na naknadu štete u korist pošiljatelja ili druge osobe.

Odgovornost poŠiljatelja

Članak 54.

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi, te za ozljede ili smrt radnika i drugih osoba, ako su one nastupile zbog sljedećih razloga:

1. ako je pošiljka sadržavala predmete čije je slanje zabranjeno zakonom,

2. ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji su se nalazili u njegovoj pošiljci,

3. ako pošiljka nije bila pakirana na način propisan Pravilnikom o uslugama.

Zastara

Članak 55.

(1) Potraživanja davatelja poštanskih usluga i korisnika usluga zastarijevaju istekom roka od šest mjeseci.

(2) Zastara iz stavka 1. ovoga članka počinje teći:

– za potraživanja zbog manje ili više naplaćene poštarine ili drugih troškova – od dana plaćanja,

– za potraživanja koja se odnose na otkupninu – nakon 15 dana od dana kad je istekao rok za prijenos i uručenje poštanske pošiljke,

– za potraživanja zbog djelomičnog gubitka, ili oštećenja, ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, ili zbog prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke – od dana uručenja poštanske pošiljke,

– za potraživanja zbog gubitka pošiljke – nakon 30 dana od dana isteka roka za prijenos poštanske pošiljke,

– u svim drugim slučajevima potraživanja – od dana kad su stečeni uvjeti za potraživanje.

(3) Zastara se prekida kad se davatelju poštanskih usluga dostavi zahtjev za isplatu potraživanja u pisanom obliku, te počinje iznova teći kad je podnositelju zahtjeva ili drugoj ovlaštenoj osobi dostavljen pisani odgovor na taj zahtjev i kad su mu vraćene isprave priložene uz taj zahtjev.

(4) Zastara ne može nastupiti prije isteka roka od 30 dana od dana primitka odgovora davatelja poštanskih usluga na zahtjev za potraživanje naknade štete.

(5) Naknadni zahtjevi po istom predmetu ne prekidaju zastaru.

XI. INSPEKCIJSKI I UPRAVNI NADZOR

Obavljanje inspekcijskog i upravnog nadzora

Članak 56.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te akata Svjetske poštanske unije, obavlja Ministarstvo, a provode poštanski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori). Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona u vezi s cijenama poštanskih usluga obavlja Državni inspektorat.

(2) Davatelj poštanskih usluga obvezan je inspektoru iz stavka 1. ovoga članka omogućiti inspekcijski nadzor, kao i očevid poštanskih objekata, opreme i dokumentacije, te na njegov zahtjev, bez odgode, dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju u vezi s inspekcijskim nadzorom.

(3) Upravni nadzor nad radom Vijeća obavlja Ministarstvo.

Ovlasti inspektora

Članak 57.

(1) Kad inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora u skladu s člankom 56. ovoga Zakona utvrdi da davatelj poštanskih usluga ne obavlja poštanske usluge na način i po postupku određenom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ili ne osigurava funkcioniranje poštanskog prometa na propisani način, ovlašten je rješenjem:

– narediti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta,

– zabraniti obavljanje svih ili određenih poštanskih usluga, ako nije pribavljena propisana dozvola, ili nije podnesena propisana prijava, ili se poštanske usluge ne obavljaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(2) Kad inspektor utvrdi da je davatelj poštanskih usluga počinio prekršaj iz članka 59. i 60. ovoga Zakona, podnijet će zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(3) Inspektor vodi očevidnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i mora imati propisanu značku i iskaznicu.

(4) Sadržaj i oblik značke i iskaznice te sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Provedba rjeŠenja inspektora

Članak 58.

(1) Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, što ne odgađa provedbu rješenja.

(2) U slučaju nepostupanja po rješenju inspektora, inspektor će izreći upravnu mjeru u visini dvadeseterostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka sljedeća upravna mjera izriče se u dvostrukom iznosu.

(3) Upravnu mjeru iz stavka 2. ovoga članka provode tijela nadležna za naplatu novčanih kazni izrečenih za prekršaje.

XII. KAZNENE ODREDBE

PrekrŠaji

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj davatelj poštanskih usluga:

1. ako obavlja poštanske usluge bez propisane dozvole ili prijave (članak 13. stavak 1.),

2. ako obavlja poštanske usluge koje nisu navedene u dozvoli ili prijavi, ili obavlja poštanske usluge u suprotnosti s uvjetima navedenima u dozvoli ili prijavi (članak 13. stavak 2.),

3. ako ne obavlja poštanske usluge na način i po postupku propisanom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima, dozvolom, prijavom i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga (članak 15.),

4. ako prigodom pružanja usluga povrijedi tajnost poštanskih pošiljaka (članak 40.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba davatelja poštanskih usluga.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka izriče se, uz novčanu kaznu, i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prekršajem.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 4. ovoga članka kaznit će se i radnik davatelja poštanskih usluga koji nije poštivao tajnost poštanskih pošiljaka, u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 60.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj davatelj poštanskih usluga:

1. ako ne plaća naknade propisane člankom 36. ovoga Zakona,

2. ako ne vodi računovodstvo na propisan način ili ne dostavlja Vijeću financijska i druga izvješća (članak 25.),

3. ako donese cjenik ili primjenjuje cijene za poštanske usluge suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 21., 22. i 23.),

4. ako javni operator ne omogući pristup svojoj mreži na način i uz uvjete određene ovim Zakonom (članak 26.),

5. ako javni operator ne osigura funkcioniranje poštanskog prometa u skladu s uvjetima i mjerilima određenima ovim Zakonom i Pravilnikom o poštanskom sustavu (članak 5.),

6. ako ne donese opće uvjete propisane člankom 8. ovoga Zakona,

7. ako inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora prema odredbama ovoga Zakona ili mu ne dostavi podatke ili dokumentaciju u određenom roku, te ako mu dostavi netočne ili nepotpune podatke ili dokumentaciju (članak 56. stavak 2.),

8. ako kao davatelj poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona upotrebljava poštanske marke i poštanski žig (članak 19.),

9. ako se kao davatelj poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona koristi nazivom »Pošta« (članak 11.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna i odgovorna osoba davatelja poštanskih usluga.

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno fizička osoba u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, ako ne postavi ili ne održava kućni kovčežić (članak 47.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na prijevoz robe, stvari i tereta u željezničkom, cestovnom i drugom prometu u skladu s posebnim zakonima.

Članak 63.

Do početka rada Vijeća prema odredbama ovoga Zakona poslove Vijeća obavljat će Ministarstvo.

Članak 64.

(1) Ministar će donijeti propise, koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o pošti (»Narodne novine«, broj 53/94.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Davatelji poštanskih usluga obvezni su donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga iz članka 8. ovoga Zakona najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o uslugama.

(4) Pravne osobe, koje obavljaju usluge iz članka 13. i 14. ovoga Zakona, obvezne su, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole u skladu s člankom 31. ovoga Zakona, odnosno podnijeti prijavu u skladu s člankom 37. ovoga Zakona.

(5) Javni operator obvezan je primijeniti odredbe iz članka 25. ovoga Zakona o vođenju računovodstva najkasnije od 1. siječnja 2005. godine.

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pošti (»Narodne novine«, br. 53/94.).

Odredba članka 14. ovoga Zakona ostaje na snazi do stupanja na snagu Zakona o kurirskim uslugama.

Članak 66.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-02/03-01/01
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.