HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pošti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2495/2
Zagreb, 20. srpnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTI

Članak 1.

U Zakonu o pošti (»Narodne novine«, br. 172/03. i 15/04.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuju poštanske i kurirske usluge, propisuju uvjeti za obavljanje ovih usluga, uređuju prava, obveze i odgovornosti davatelja i korisnika poštanskih i kurirskih usluga, te obavljanje nadzora u vezi s obavljanjem poštanskih i kurirskih usluga.«

U stavku 2. iz riječi: »poštanskih«, dodaju se riječi: »i kurirskih«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akti Svjetske poštanske unije su međunarodni ugovori i propisi koje donose tijela Svjetske poštanske unije, a primjenjuju se na poštanske usluge u međunarodnom prometu,

2. adresirana pošiljka je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primatelja na koju treba uručiti pošiljku,

3. cjenik poštanskih usluga je popis cijena poštanskih usluga prema kojemu davatelj poštanskih usluga naplaćuje usluge,

4. časopis je ukoričena i uvezana tiskana publikacija koju izdaje nakladnik redovito ili povremeno,

5. davatelj poštanskih usluga je pravna osoba koja obavlja poštanske usluge prema odredbama ovoga Zakona,

6. davatelj univerzalnih poštanskih usluga je pravna osoba koja je ovlaštena obavljati univerzalne poštanske usluge na području za koje pribavi dozvolu na način propisan odredbama ovoga Zakona,

7. davatelj kurirskih usluga je pravna osoba koja je ovlaštena obavljati kurirske usluge na temelju prijave podnesene na način propisan odredbama ovoga Zakona,

8. dopisnica je adresirana pismovna pošiljka s otvorenim tekstom na kartonu ili čvrstom papiru,

9. dozvola je upravni akt koji izdaje Vijeće za poštanske usluge davatelju poštanskih usluga u svrhu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga,

10. građevina stambene namjene je građevina stambene namjene, građevina poslovno-stambene namjene, obiteljska kuća i stan,

11. izravna pošta su pošiljke koje sadrže promidžbene i druge marketinške poruke otiskane u više istovjetnih primjeraka, koje su adresirane na najmanje 40 različitih adresa; računi za komunalne i druge usluge, kao i drugi računi, financijska i druga izvješća ne smatraju se izravnom poštom,

12. javna poštanska mreža su poštanski objekti, oprema i sredstva koji su međusobno povezani u jedinstvenu tehničko – tehnološku cjelinu u svrhu pružanja univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

13. javni operator je davatelj poštanskih usluga koji na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu obavljati sve univerzalne poštanske usluge na cijelom području Republike Hrvatske, te isključivo pravo obavljati rezervirane poštanske usluge,

14. korisnik poštanskih ili kurirskih usluga je pravna ili fizička osoba koja koristi poštanske ili kurirske usluge, kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke,

15. kućni kovčežić je kovčežić koji se koristi za uručenje pismovnih pošiljaka primatelju, a nalazi se u građevini stambene namjene ili na ulazu u njeno dvorište,

16. kurirske usluge su usluge s dodanom vrijednosti, a podrazumjevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka na adresi koju odredi pošiljatelj, te njihov izravan prijenos i uručenje na adresi primatelja, uz uvjete i na način određen ovim Zakonom,

17. nakladnik je pravna ili fizička osoba koja izdaje tisak uz uvjete propisane posebnim zakonom,

18. novine su tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno ili u određenom razdoblju, a nije ukoričena, niti uvezana,

19. paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete,

20. pismo je adresirana pismovna pošiljka koja se najčešće upotrebljava za međusobno dopisivanje,

21. pismovna pošiljka je pismo, dopisnica, tiskanica i sekogram adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

22. posebne poštanske usluge su usluge kojima pošiljatelj zahtijeva poseban postupak vezan za prijenos i uručenje pošiljke,

23. pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja šalje poštansku pošiljku i koja je nositelj svih prava i obveza iz ugovora, do propisnog uručenja poštanske pošiljke,

24. pošiljka s označenom vrijednosti je vrijednosno pismo i paket na kojima pošiljatelj označuje vrijednost sadržaja, a za čiji se gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja isplaćuje naknada do visine označene vrijednosti,

25. pošiljka s povratnicom je pošiljka za koju pošiljatelj, nakon njezinog uručenja, dobije dokument (povratnicu) na kojemu se nalaze podaci o nadnevku uručenja i potpis primatelja.

26. poštanska i brzojavna uputnica je poštanska pošiljka kojom pošiljatelj šalje primatelju određeni iznos novca u gotovini,

27. poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

28. poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka,

29. poštanski kovčežić je kovčežić u koji korisnici usluga mogu ubaciti obične pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima,

30. poštanski ured je poslovni prostor u kojem javni operator obavlja poštanske usluge,

31. poštarina je cijena koju, prema cjeniku usluga, davatelj poštanskih i kurirskih usluga naplaćuje za poštanske i kurirske usluge,

32. potvrda o primitku pošiljke je potvrda koju daje davatelj poštanskih i kurirskih usluga pošiljatelju prigodom primitka određenih poštanskih pošiljaka,

33. preporučena pošiljka je pošiljka za koju se pošiljatelju izdaje potvrda o primitku i uručuje se primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja isplaćuje propisana naknada štete,

34. prijam poštanskih pošiljaka je preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih i kurirskih usluga. Pošiljke se mogu primiti u poštanskom uredu, na adresi pošiljatelja putem radnika davatelja poštanskih ili kurirskih usluga, putem poštanskih kovčežića, skupnih poštanskih kovčežića i sl., na način propisan odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga i općim uvjetima poštanskih odnosno kurirskih usluga. Davatelj kurirskih usluga preuzima pošiljke isključivo na adresi koju dogovori s pošiljateljem,

35. prijava za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga je prijava koju pravna osoba podnosi Vijeću za poštanske usluge radi obavljanja poštanskih usluga koje nisu univerzalne poštanske usluge i kurirskih usluga,

36. primatelj je pravna ili fizička osoba na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja,

37. razmjena dokumenata je usluga kojom treća osoba (davatelj poštanskih ili kurirskih usluga) osigurava prostor, prijevozna sredstva i sl., za međusobnu razmjenu poštanskih pošiljaka između dviju ili više pravnih ili fizičkih osoba,

38. rezervirane poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka koje u skladu s ovim Zakonom obavlja jedino javni operator,

39. rokovi za prijenos i uručenje poštanske pošiljke su rokovi u kojima je davatelj poštanskih i kurirskih usluga obvezan prenijeti i uručiti poštansku pošiljku,

40. sekogram je adresirana pismovna pošiljka namijenjena slijepim osobama,

41. stroj za označavanje poštarine je računalni ili drugi uređaj čiji se otisak upotrebljava umjesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena,

42. sudska pismena i pismena po upravnom postupku su pismovne pošiljke koje, na temelju postupovnih zakona, šalju sudovi, tijela državne uprave i druga tijela koja imaju javne ovlasti,

43. tisak je tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno, povremeno ili u određenom razdoblju (novine i časopisi),

44. tiskanica je adresirana pošiljka čiji sadržaj nema značajke osobnog ili poslovnog dopisivanja, a otiskan je u više istovjetnih primjeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu; tiskanica koju šalje pošiljatelj bez adrese primatelja smatra se neadresiranom tiskanicom,

45. ugovor o pristupanju (poštanski ugovor) je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra sklopljenim u trenutku kad davatelj poštanskih i kurirskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obveze pošiljatelja i davatelja poštanskih i kurirskih usluga,

46. univerzalne poštanske usluge su skup poštanskih usluga određene kvalitete koje su uz pristupačne cijene dostupne svim korisnicima usluga na području na kojem je izdana dozvola, a javni operator mora osigurati da pod jednakim uvjetima, glede određene kvalitete i pristupačne cijene budu dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

47. uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poštanskom uredu, na adresi primatelja, putem radnika davatelja poštanskih i kurirskih usluga, putem kućnog kovčežića, skupnog poštanskog kovčežića i sl.,

48. Vijeće za poštanske usluge je pravna osoba čije članove imenuje Hrvatski sabor radi obavljanja regulatornih poslova vezanih za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga,

49. viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvidjeti, niti izbjeći ili otkloniti,

50. skupni poštanski kovčežić je kovčežić koji javni operator koristi za uručenje i preuzimanje poštanskih pošiljaka od onih korisnika koji su udaljeni od naseljenih mjesta, a postavlja se uz put ili cestu, odnosno na pogodnom mjestu za korisnike i poštonoše,

51. žurna pošiljka je poštanska pošiljka koja se primatelju uručuje prije ostalih pošiljaka na način utvrđen Pravilnikom o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. riječi: »ministra nadležnog za pravosuđe i opću upravu« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za pravosuđe i državnog tajnika nadležnog za upravu«.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 8. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj poštanskih i kurirskih usluga obvezan je donijeti opće uvjete za obavljanje usluga.

(2) Općim uvjetima davatelja poštanskih i kurirskih usluga uređuju se uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih i kurirskih usluga određenog davatelja poštanskih i kurirskih usluga.

(3) Odredbe općih uvjeta davatelja poštanskih i kurirskih usluga ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

(4) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi davatelj poštanskih i kurirskih usluga, uz prethodnu suglasnost Vijeća za poštanske usluge (u daljnjem tekstu: Vijeće). Vijeće neće dati suglasnost ako su opći uvjeti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

(5) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka davatelj poštanskih i kurirskih usluga mora objaviti na način da budu dostupni korisnicima usluga.«

Članak 5.

Naslov poglavlja II. mijenja se i glasi:

»II. POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: » poštanske« dodaju se riječi: »i kurirske«, a iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 2., 3., 4. i 5. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.
Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »unutarnje i međunarodne usluge prijama, prijenosa i uručenja« zamjenjuju se riječima: »usluge prijama, prijenosa i uručenja, u unutrašnjem i međunarodnom prometu:«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pod posebnim uslugama iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se usluge prijama, prijenosa i uručenja preporučenih pošiljaka, žurnih pošiljaka, pošiljaka s označenom vrijednosti i pošiljaka s povratnicom.«

Stavak 3. se briše.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 8.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i kurirske usluge«.

U stavku 2. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.
Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Kurirske usluge su usluge s dodanom vrijednošću, kojima se osigurava brži prijenos poštanskih pošiljaka.

(2) Pod uslugama s dodanom vrijednošću u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijevaju se usluge kojima davatelj kurirskih usluga omogućava pošiljatelju, uz brži prijenos poštanske pošiljke, praćenje poštanske pošiljke tijekom prijenosa, uručenja pošiljke u dogovorenom roku, postupanje po naknadnom zahtjevu pošiljatelja i sl.

(3) Davatelj kurirskih usluga obavlja kurirske usluge na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, a poštanske pošiljke preuzima na dogovorenoj adresi te ih izravno prenosi i uručuje na adresi primatelja. Radnik davatelja kurirskih usluga koji prenosi pošiljku mora imati mogućnost u svakom trenutku postupiti po nalogu pošiljatelja.

(4) Pod izravnim prijenosom poštanske pošiljke u smislu stavka 3. ovoga članka podrazumijeva se jedan ili više načina prijevoza, a davatelj kurirskih usluga može prijevoz pošiljaka obavljati vlastitim ili iznajmljenim prijevoznim sredstvima, kao i javnim prijevozom.

(5) Kurirske usluge obavljaju se na slobodnom tržištu, a davatelji kurirskih usluga obvezni su ih obavljati na način i pod uvjetima određenima ovim Zakonom i svojim općim uvjetima.

(6) Davatelji kurirskih usluga obvezni su poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kakvom je primljena, a kurirske usluge obavljati pod uvjetima, na način i u rokovima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, prijavom i općim uvjetima davatelja kurirskih usluga.

(7) Davatelji kurirskih usluga obvezni su, u okviru ovlasti na temelju ovoga Zakona i prijave, primiti svaku pošiljku koja ispunjava propisane uvjete.

(8) Davatelj kurirskih usluga obvezan je podnijeti prijavu za obavljanje kurirskih usluga na način propisan odredbama ovoga Zakona.«
Članak 10.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelji poštanskih usluga su javni operator i druge pravne osobe koje obavljaju poštanske usluge. Poštanske usluge obavljaju se na temelju dozvole ili prijave u skladu s ovim Zakonom.«

Stavak 6. se briše.
Članak 11.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 2. riječi: »mali paket« brišu se.

U stavku 4. riječi: »općim uvjetima davatelja poštanskih usluga« brišu se.
Članak 12.

Članak 17. mijenja i glasi:

»(1) Davatelji poštanskih usluga obvezni su pošiljatelju izdati potvrdu o primitku pošiljke za preporučenu pošiljku, pismo s označenom vrijednosti, paket i poštansku i brzojavnu uputnicu, te druge pošiljke za koje je izdavanje ove potvrde propisano općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(2) Davatelji kurirskih usluga obvezni su pošiljatelju izdati potvrdu o primitku pošiljke, za pošiljke za koje je to propisano općim uvjetima davatelja kurirskih usluga.«
Članak 13.

Naslov poglavlja IV. mijenja se i glasi:
»IV. CIJENE POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA«.

Članak 14.

U članku 21. stavku 1., 3., i 4. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 5. iza riječi: »prijam poštanskih pošiljaka« dodaju se riječi: »te ovisno o količini pošiljaka i visini poštarine«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kada je to određeno posebnim zakonom, davatelj poštanskih i kurirskih usluga je obvezan, osim poštarine naplatiti od pošiljatelja i iznos određen tim zakonom.«

Stavci 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»(8) Davatelji poštanskih i kurirskih usluga obvezni su, u prostoru namijenjenom korisnicima usluga, vidno istaknuti izvadak iz cjenika usluga i na zahtjev korisnika dati taj cjenik na uvid.

(9) Davatelji poštanskih i kurirskih usluga obvezni su javno objaviti cijene usluga (u sredstvima javnog priopćavanja, putem interneta i sl.), najmanje osam dana prije početka njihove primjene.

(10) Pobliže odredbe o cijenama usluga te načinu i uvjetima plaćanja uređuju se Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih i kurirskih usluga.«
Članak 15.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »pri čemu« dodaje se zarez i riječi: »za univerzalne poštanske usluge,«.

U stavku 2. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Cijene kurirskih usluga određuje davatelj tih usluga.«

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«, a iza riječi: »dostaviti« dodaju se riječi: »na znanje«.
Članak 16.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »univerzalne« briše se točka i dodaju riječi: »i kurirskih usluga«.

U stavku 3. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.
Članak 17.

U članku 26. stavku 1. riječi: »ostalim davateljima poštanskih usluga« zamjenjuju se riječima: »davateljima univerzalnih poštanskih usluga«.

U stavcima 3.i 5. iza riječi: »davatelja« dodaje se riječ: »univerzalnih«.

U stavku 4. točki 2. iza riječi: »davatelj« dodaje se riječ: »univerzalnih«.
Članak 18.

U članku 28. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vijeće donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, godišnji program rada, financijski plan, te završni račun.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Godišnje izvješće o radu Vijeće podnosi Hrvatskom saboru najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.«
Članak 19.

U članku 29. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. izdavanja dozvola za obavljanje poštanskih usluga i donošenju rješenja o prestanku valjanosti dozvole,«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. određivanja načina razdvajanja poslovnih aktivnosti u pogledu njihova obračuna iz članka 25. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 3., koja postaje točka 4., dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. određivanja cijena rezerviranih poštanskih usluga, na prijedlog javnog operatora.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vijeće obavlja sljedeće poslove:

1. prati primjenu cijena poštanskih i kurirskih usluga i predlaže nadležnom tijelu državne uprave poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga donosi ili primjenjuje cijene suprotno odredbama ovoga Zakona,

2. daje suglasnost na opće uvjete davatelja poštanskih i kurirskih usluga,

3. daje suglasnost na opći akt javnog operatora kojim se uređuju uvjeti i cijena pristupa javnoj poštanskoj mreži,

4. prati razvoj poštanske djelatnosti i tržišta poštanskih i kurirskih usluga i poduzima potrebne mjere za osiguranje ravnopravnog i djelotvornog tržišnog natjecanja na tržištu poštanskih i kurirskih usluga,

5. osigurava korisnicima usluga pravo na univerzalne poštanske usluge pod ravnopravnim i pristupačnim uvjetima,

6. obavlja stručni nadzor koji se odnosi na nadzor glede vrste, opsega i kakvoće obavljanja poštanskih i kurirskih usluga.

7. surađuje s međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama te sudjeluje u radu njihovih stručnih tijela i radnih skupina,

8. surađuje s inozemnim regulatornim tijelima za poštu,

9. podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svojem radu,

10. donosi uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, godišnji program rada, financijski plan te završni račun,

11. donosi poslovnik o svojem radu,

12. obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«

U stavku 4. točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»6. podatke o podnesenim prijavama, kao i podatke o vrsti usluga i području za koje je prijava podnesena,

7. podatke o ispunjavanju obveza davatelja poštanskih i kurirskih usluga koje proizlaze iz ovoga Zakona, te dozvola i prijava.«

U stavku 6. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 7. na kraju teksta briše točka i dodaju riječi: »i stručnog nadzora«.
Članak 20.

Naslov poglavlja VII. mijenja se i glasi:
»VII. DOZVOLE I PRIJAVE ZA OBAVLJANJE USLUGA«.

Članak 21.

U članku 31. stavku 2. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. rok u kojem namjerava započeti obavljati poštanske usluge.«

U stavku 3. točke 2., 3. i 4. brišu se.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. podatke o raspolaganju poštanskim objektima, opremom, financijskim sredstvima i potrebnim brojem radnika za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga za čije obavljanje zahtijeva dozvolu, odnosno ovjerenu izjavu da će te uvjete ispuniti prije početka obavljanja univerzalnih poštanskih usluga.«

Stavak 4. se briše.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.
Članak 22.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj poštanskih usluga obvezan je prije početka obavljanja univerzalnih poštanskih usluga osigurati sve uvjete propisane člankom 31. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona, na temelju kojih će moći osigurati određenu kakvoću obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i druge uvjete za obavljanje tih usluga koji su propisani odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama, te podnijeti Vijeću pisani zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda najmanje 60 dana prije namjeravanog početka obavljanja univerzalnih poštanskih usluga.

(2) Vijeće je obvezno tehnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obaviti u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva, te utvrditi ispunjava li davatelj usluga sve propisane uvjete za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga.

(3) Ako se tehničkim pregledom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga, Vijeće će donijeti rješenje kojim će odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 3. ovoga članka ne ukloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke, Vijeće će donijeti rješenje o prestanku valjanosti dozvole, a podnositelj zahtjeva nema pravo na odštetu.

(5) Troškove obavljanja tehničkog pregleda iz stavka 1. ovoga članka plaća podnositelj zahtjeva prema stvarnim troškovima.«
Članak 23.

U članku 35. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ako se tehničkim pregledom iz članka 34. ovoga Zakona utvrdi da davatelj univerzalnih poštanskih usluga nije ispunio uvjete za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga,«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 6., 7., 8. i 9.
Članak 24.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »iz članka 13. ovoga Zakona«.

U stavku 3. iza riječi: »davatelji« dodaje se riječ: »univerzalnih«.
Članak 25.

U naslovu iznad članka 37. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »uslugama« dodaju se riječi: »i kurirskih usluga«, a iza riječi: »za obavljanje poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 2. točki 2. i 3. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Vijeće će, pisanim putem, zatražiti dopunu prijave koja ne sadrži sve podatke iz stavka 2. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 26.

U naslovu iznad članka 40. riječ: »sadržaja« briše se.

U članku 40. stavcima 1. i 2. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

U stavku 2. točki 2. na kraju teksta briše se zarez i dodaju riječi: »i njihovim sadržajem,«.

U stavku 3. iza riječi: »radnike davatelja poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«, a iza riječi: »kod davatelja« riječ: »poštanskih« zamjenjuje se riječju: »ovih«.
Članak 27.

U članku 46. stavku 4. iza riječi: »davatelja poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.
Članak 28.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investitor ili vlasnik građevine stambene namjene obvezan je na pogodnom mjestu u toj građevini, koje nije više od prvog kata, ili na ulazu u dvorište građevine stambene namjene, postaviti i održavati kućne kovčežiće za uručenje pismovnih pošiljaka.«
Članak 29.

U naslovu iznad članka 48. riječ: »zbirni« zamjenjuje se riječju: »skupni«.

U članku 48. stavku 1.i 2. riječ: »zbirnih« zamjenjuje se riječima: »skupnih poštanskih«.

U stavku 2. iza riječi: »uslugama« briše se točka i dodaju riječi: »i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.«
Članak 30.

U članku 51. stavak 5. mijenja se i glasi:«

»(5) Davatelj poštanskih usluga ne odgovara u smislu stavka 2. ovoga članka za pošiljke koje je uručio u roku i na način propisan ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.«
Članak 31.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu naknadu štete:

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– preporučene pošiljke– u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine,

– pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti,

2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

– preporučene pošiljke – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene poštarine,

– pošiljke s označenom vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do označene vrijednosti,

3. za gubitak ili pogrješnu isplatu poštanske ili brzojavne uputnice – u visini uputničkog iznosa,

4. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti te poštanske i brzojavne uputnice – trostruki iznos naplaćene poštarine.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene poštarine za potraživanje, kao i iznos naplaćene poštarine za uslugu, s tim da se ne vraća onaj dio poštarine koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti.«
Članak 32.

U članku 53. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Davatelj poštanskih usluga svojim općim uvjetima uređuje odgovornost i naknadu štete, za poštanske pošiljke i usluge koje nisu obuhvaćene u članku 51. do 53. ovoga Zakona.

(6) Davatelj kurirskih usluga svojim općim uvjetima uređuje pitanja vezana za pritužbe, odgovornost i naknadu štete, za poštanske pošiljke i kurirske usluge.«
Članak 33.

Naslov poglavlja XI. mijenja se i glasi:

»NADZOR«.
Članak 34.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi: » OBAVLJANJE NADZORA«.

U članku 56. stavku 1. i 2. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Stručni nadzor koji se odnosi na nadzor glede vrste, opsega i kakvoće obavljanja poštanskih i kurirskih usluga, obavlja Vijeće.

(4) Radnik Vijeća, koji obavlja stručni nadzor iz stavka 3. ovoga članka (u daljnjem tekstu: nadzornik Vijeća), obvezan je voditi zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru, te ga obvezno dostaviti inspektoru, a može i inspektoru predložiti donošenje rješenja u skladu s člankom 57. ovoga Zakona.

(5) Davatelj poštanskih i kurirskih usluga obvezan je nadzorniku Vijeća omogućiti nadzor, kao i očevid dokumentacije, te na njegov zahtjev, bez odgode, dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju u vezi s nadzorom.

(6) Nadzornik Vijeća mora imati propisanu značku i iskaznicu, čiji sadržaj i oblik se utvrđuje pravilnikom iz članka 57. stavka 4. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.
Članak 35.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora ili na temelju zapisnika nadzornika Vijeća, u skladu s člankom 56. ovoga Zakona utvrdi da se poštanske ili kurirske usluge ne obavljaju na način i po postupku određenom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ili ne osigurava funkcioniranje poštanskog prometa na propisani način, obvezan je rješenjem:

– narediti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta,

– zabraniti obavljanje svih ili određenih poštanskih i kurirskih usluga, ako nije pribavljena propisana dozvola, ili nije podnesena propisana prijava, ili se poštanske odnosno kurirske usluge ne obavljaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kad inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj iz članka 59., 60., i 61. ovoga Zakona, postupit će u skladu s odredbama Zakona o prekršajima.«
Članak 36.

U članku 59. stavku 1. riječi: »davatelj poštanskih usluga«, zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«.

U točki 1. tekst u zagradi mijenja se i glasi: »članak 13. stavak 1., članak 31. stavak 1. i članak 37. stavak 1«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. ako obavlja kurirske usluge bez propisane prijave (članak 37. stavak 1.)«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:.

»4. ako obavlja kurirske usluge u suprotnosti s uvjetima navedenim u prijavi (članak 13. stavak 2.),«.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 5., mijenja se i glasi:

»5. ako ne obavlja poštanske i kurirske usluge na način i po postupku propisanom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima, dozvolom, prijavom i općim uvjetima davatelja poštanskih i kurirskih usluga (članak 14. i 15.)«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 6.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba, te odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Imovinska korist ostvarena prekršajem iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka oduzet će se rješenjem kojim je utvrđeno počinjenje tih prekršaja«.

U stavku 4. iza riječi: »davatelja poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«.
Članak 37.

U članku 60. stavku 1. riječi: »davatelj poštanskih usluga«, zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«.

U točki 3. iza riječi: »poštanske« dodaju se riječi: »i kurirske«.

U točki 7. iza riječi »nadzora« dodaju se riječi: »ili nadzorniku Vijeća ne omogući obavljanje stručnog nadzora«, riječ: »stavak« zamjenjuje se riječju: »stavci«, a iza brojke: »2.« dodaju se riječi: »i 5.«.

U točki 8. i 9. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »kurirskih«.

U stavku 2. iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »kurirskih«.
Članak 38.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

(1) Prekršajni postupak zbog povrede odredaba ovoga Zakona, osim prekršaja iz članka 61. ovoga Zakona, ne može biti pokrenut ako od dana počinjenja prekršaja proteknu tri godine.

(2) Zastarijevanje iz stavka 1. prekida se svakom radnjom ovlaštenog tijela, poduzetom radi progona počinitelja prekršaja. Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći, ali se prekršajni postupak ni u kojem slučaju ne može voditi po isteku dvostrukog vremena određenog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Izrečene kazne za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju proteknu tri godine.

(4) Zastarijevanje izvršenja kazne prekida se svakom radnjom ovlaštenog tijela, poduzetom radi izvršenja. Poslije svakog prekida počinje ponovno teći zastara, ali kazne se ne mogu izvršiti po isteku dvostrukog vremena određenog u stavku 3. ovoga članka.«
Članak 39.

U članku 64. stavak 2. briše se.

U stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »poštanskih« dodaju se riječi: »i kurirskih«, a iza riječi: »obavljanje« riječ: »poštanskih«  briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.
Članak 40.

U članku 65. stavku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »i točka 5. članka 3. Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/01. i 156/02.)«.

Stavak 2. briše se.
Članak 41.

U svim odredbama Zakona o pošti (»Narodne novine«, br.172/03. i 15/04.) riječ: »unutarnji« zamjenjuje se riječju: »unutrašnji« u odgovarajućem padežu.
Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 344-02/04-01/02
Zagreb, 15. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.