Proglašen Zakon o lučkim kapetanijama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.

Broj: 081-97-1844/1
Zagreb, 13. studenog 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON O LUČKIM KAPETANIJAMA

Članak 1.

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Članak 2.

Lučke kapetanije su područne jedinice ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sastavu uprave za pomorstvo bez pravne osobnosti.

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona osnivaju se sljedeće lučke kapetanije:

1. Lučka kapetanija Pula, za područje Istarske županije,

2. Lučka kapetanija Rijeka, za područje Primorsko-goranske županije,

3. Lučka kapetanija Senj, za područje Ličko-senjske županije,

4. Lučka kapetanija Zadar, za područje Zadarske županije,

5. Lučka kapetanija Šibenik, za područje Šibensko-kninske županije,

6. Lučka kapetanija Split, za područje Splitsko-dalmatinske županije,

7. Lučka kapetanija Ploče, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Metković, Opuzen, Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,

8. Lučka kapetanija Dubrovnik, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Dubrovnik, Korčula, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Vela Luka, Župa dubrovačka i Trpanj.

U skladu s Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, kao Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru određuje se Lučka kapetanija Rijeka.

Članak 4.

Radom lučke kapetanije upravlja lučki kapetan koji ima položaj pomoćnika ravnatelja Uprave za pomorstvo.

Lučkoga kapetana imenuje i razrješuje ministar nadležan za pomorstvo (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog ravnatelja Uprave za pomorstvo.

Upravne i druge akte iz djelokruga lučke kapetanije donosi lučki kapetan, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Za svoj rad lučki kapetan odgovoran je ministru i pomoćniku ministra – ravnatelju Uprave za pomorstvo.

Ovlasti lučkog kapetana uređuju se aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva.

Članak 5.

Ustrojstvene jedinice lučke kapetanije su odjeli, na čelu kojih su načelnici odjela.

Svaka lučka kapetanija ima:

– odjel za inspekcijske poslove,

– odjel za upravljanje i nadzor pomorskoga prometa, poslove traganja i spašavanja,

– odjel za pravne poslove,

– odjel za upravne poslove,

U lučkoj kapetaniji mogu se ustrojiti i drugi odjeli prema potrebi njihova djelokruga i opsega poslova.

Članak 6.

Lučke kapetanije mogu imati ispostave izvan svog sjedišta, koje osniva Vlada Republike Hrvatske.

Ispostave lučke kapetanije osnivaju se u udaljenim područjima kapetanije ili u mjestima od većega gospodarskog i prometnoga značenja.

Radom ispostave upravlja kapetan ispostave kojeg imenuje lučki kapetan.

Članak 7.

Ispostava kapetanije obavlja poslove iz djelokruga kapetanije, a poglavito:

1. nadzire provedbu zakona i drugih propisa u kojima se regulira održavanje reda na pomorskom dobru,

2. nadzire plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje brodova i brodica,

3. vodi očevidnik brodica i utvrđuje njihovu sposobnost za plovidbu,

4. nadzire ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika,

5. sudjeluje u traganju i spašavanju ljudskih života i imovine na moru,

6. vodi očevidnik prijava dolaska i odlaska stranih jahti i brodica,

7. obavlja meteorološka motrenja i mjerenja za potrebe sigurnosti plovidbe,

8. izvješćuje lučku kapetaniju o utvrđenim opasnostima za plovidbu, nastalim promjenama na plovnom putu, luci ili drugom dijelu pomorskoga dobra.

U ispostavi lučke kapetanije mogu se obavljati i drugi poslovi iz djelokruga lučke kapetanije, na temelju ovlasi lučkoga kapetana.

Članak 8.

Za obavljanje poslova iz članka 1. i članka 2. stavka 2. ovoga Zakona lučke kapetanije koriste plovila, vozila i zrakoplove.

Posadu plovila i zrakoplova čine službenici kapetanija upisani u popis posade.

Vozila, plovila i zrakoplovi kapetanija imaju odgovarajuća obilježja propisana Pravilnikom o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske.

Članak 9.

Službenici lučkih kapetanija i Uprave za pomorstvo dužni su za vrijeme obavljanja poslova i zadataka iz djelokruga lučke kapetanije, nositi propisane oznake zvanja, značke i odore, a inspektori sigurnosti plovidbe i iskaznice.

Članak 10.

Lučke kapetanije dužne su radnim danom raditi u vremenu propisanom za rad tijela državne uprave.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslovi upravljanja i nadzora pomorskoga prometa obavljaju se neprekidno bez ograničenja radnog vremena, odgovarajućim rasporedom službenika i namještenika, tako da se službenicima i namještenicima osigurava dnevni, tjedni i godišnji odmor, u skladu s propisima o državnim službenicima i namještenicima, odnosno kolektivnim ugovorom.

Uredovno vrijeme lučke kapetanije za rad sa strankama, ovisno o mjesnim prilikama i potrebi obavljanja određenih poslova, određuje ministar na prijedlog lučkoga kapetana.

Članak 11.

Unutarnje ustrojstvo lučkih kapetanija, osim pitanja koja su uređena ovim Zakonom, uredit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Članak 12.

Protiv prvostupanjskih rješenja lučkih kapetanija može se izjaviti žalba Ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 13.

Traganje i spašavanje ljudskih života na moru provodi se prema Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru.

Nacionalni plan iz stavka 1. ovoga članka donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će, u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti propise o:

1. službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika lučkih kapetanija i Uprave za pomorstvo,

2. stručnoj spremi i drugim uvjetima kojima moraju udovoljavati službenici i namještenici lučkih kapetanija,

3. obavljanju baždarenja brodica,

4. visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodica,

5. cijeni obrazaca isprava koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije,

6. visini naknade za obavljanje baždarenja brodica,

7. visina naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti i brodica namijenjenih za šport ili razonodu.

Članak 14.

Do donošenja propisa iz članka 13. ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći propisi:

1. Pravilnik o službenoj odjeći koju nose inspektori sigurnosti plovidbe i drugi radnici lučkih kapetanija i kapetanija pristaništa (“Narodne novine”, br. 46/88.),

2. Naredba o visini naknade za baždarenje brodica (“Narodne novine”, br. 45/97.),

3. Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa (“Narodne novine”, br. 45/97.),

4. Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica (“Narodne novine, br. 45/97.).

Članak 15.

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da akte iz članka 11. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa (“Narodne novine”, br. 24/87.) u dijelu koji se odnosi na lučke kapetanije.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 342-21/97-01/06
Zagreb, 7. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.