Proglašen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/38
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 25. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98. i 178/04.), u članku 2. iza točke 3) dodaje se točka 3.a) koja glasi:

»3.a) blok zračnog prostora (Airspace Block): zračni prostor utvrđenih dimenzija, u prostoru i vremenu, unutar kojega se pružaju usluge u zračnoj plovidbi,«.

Iza točke 4) dodaje se 4.a) koja glasi:

»4.a) funkcionalni blok zračnog prostora (Functional Airspace Block – FAB): blok zračnog prostora utvrđen na temelju operativnih zahtjeva, zbog potrebe osiguranja cjelovitijeg upravljanja zračnim prostorom bez obzira na postojeće državne granice,«.

Iza točke 7) dodaje se točka 7.a) koja glasi:

»7.a) interoperabilnost (interoperability): niz funkcionalnih, tehničkih i operativnih karakteristika sustava i sastavnih elemenata tehničkih sustava zračne plovidbe, kao i njihovih operativnih postupaka, u cilju osiguranja sigurnog, neprekinutog i učinkovitog rada,«.

Iza točke 9) dodaje se točka 9.a) koja glasi:

»9.a) jedinica za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC): jedinica odgovorna za dnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske ili više država,«.

Iza točke 14) dodaje se točka 14.a) koja glasi:

»14.a) korisnik zračnog prostora (Airspace User): civilni ili vojni zrakoplovi koji lete u zračnom prostoru, kao i bilo koji drugi sudionik koji zahtijeva uporabu zračnog prostora,«.

Iza točke 22) dodaju se točke 22.a) i 22.b) koje glase:

»22.a) nadležna kontrola zračnog prometa (Air Traffic Control Unit): oblasni centar kontrole zračnog prometa, prilazna kontrola zračnog prometa ili aerodromska kontrola zračnog prometa,

22.b) Nacionalno nadzorno tijelo (National Supervisory Authority – NSA): tijelo u čijoj je nadležnosti, prema odredbama ovoga Zakona, obavljanje poslova certificiranja i kontinuiranog nadzora pružatelja usluga u zračnoj plovidbi kao i obavljanje drugih poslova u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona,«.

Iza točke 25) dodaje se točka 25.a) koja glasi:

»25.a) ograničenja u zračnom prostoru (Airspace Restriction): utvrđeni volumen zračnog prostora unutar kojeg se, ovisno o slučaju, u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova (opasno područje – Danger Area); ili takav zračni prostor koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s unaprijed utvrđenim uvjetima (uvjetno zabranjeno područje – Restricted Area); ili zračni prostor smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno (zabranjeno područje – Prohibited Area),«.
Točka 26) briše se.

Iza točke 27) dodaje se točka 27.a) koja glasi:

»27.a) operativna licencija (Operating Licence): odobrenje zračnom prijevozniku za obavljanje prijevoza osoba i/ili stvari, uz naplatu i/ili naknadu,«.

Iza točke 28) dodaju se točke 28.a) do 28.d) koje glase:

»28.a) opći zračni promet (General Air Traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova, koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a,

28.b) operativne usluge u zračnom prometu (Air Traffic Services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu prosljeđivanja letnih informacija, uzbunjivanja, savjetodavne usluge u zračnom prometu, usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske, prilazne i oblasne kontrole),

28.c) operativni podaci (Operational Data): informacije o svim fazama leta potrebne za donošenje operativnih odluka od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, korisnika zračnog prostora, operatora aerodroma i drugih zainteresiranih subjekata,

28.d) operativni zračni promet (Operational Air Traffic – OAT): svi letovi civilnih zrakoplova, kao i letovi državnih zrakoplova, koji se obavljaju sukladno posebno utvrđenim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT),«.
Točka 41) briše se.
U točki 42) riječi: »izobrazbi letačkog osoblja,« brišu se.

Iza točke 43) dodaje se točka 43.a) koja glasi:

»43.a) rezervacija zračnog prostora (Airspace Reservation): utvrđeni volumen zračnog prostora koji je privremeno rezerviran za ekskluzivnu ili specifičnu uporabu od strane različitih korisnika,«.

Iza točke 44) dodaje se točka 44.a) koja glasi:

»44.a) savjetodavne usluge u zračnom prometu (Air Traffic Advisory Services): usluge koje se pružaju u zračnom prostoru sa savjetodavnom uslugom u svrhu najvećega mogućeg osiguranja razdvajanja zrakoplova koji lete prema IFR planu leta,«.

Iza točke 47) dodaju se točke 47.a) do 47.k) koje glase:

»47.a) struktura zračnog prostora (Airspace-Structure): specifičan volumen zračnog prostora dizajniran tako da osigura sigurne i optimalne operacije zrakoplova,

47.b) tehnički sustavi zračne plovidbe: skup sastavnih elemenata na zrakoplovu i na zemlji, kao i satelitskih uređaja koji pružaju podršku u provođenju usluga u zračnoj plovidbi tijekom svih faza operacija zrakoplova,

47.c) upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management – ATFM): funkcija uspostavljena u svrhu podrške odvijanja sigurnog, redovitog i ubrzanog protoka zračnog prometa uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prometa i uz opseg prometa sukladan kapacitetima koje su objavili određeni pružatelji usluga kontrole zračnog prometa,

»47.d) upravljanje zračnim prometom (Air Traffic Management – ATM): skup funkcija u zrakoplovu i na zemlji (operativne usluge u zračnom prometu, upravljanje zračnim prostorom i upravljanje protokom zračnog prometa) potrebnih radi osiguranja sigurnog i učinkovitog kretanja zrakoplova tijekom svih faza operacija zrakoplova,

47.e) upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management): funkcija planiranja čiji je primarni cilj maksimiziranje uporabe raspoloživoga zračnog prostora putem dinamične raspodjele vremena korištenja i, povremeno, raspodjelom zračnog prostora između različitih kategorija korisnika zračnog prostora temeljem kratkoročnih potreba,

47.f) usluge komunikacije, navigacije i nadzora (Communication, Navigation, Surveillance Services – CNS):
a) usluge komunikacije (Communication Services – COM): usluge u zrakoplovnoj nepokretnoj i pokretnoj mreži koje omogućuju komunikacije zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak za potrebe kontrole zračnog prometa,
b) usluge navigacije (Navigation Services – NAV): usluge i tehnički sustavi zračne plovidbe za prosljeđivanje zrakoplovima informacija o poziciji i vremenskoj udaljenosti,
c) usluge nadzora (Surveillance Services – SUR): usluge i tehnički sustavi zračne plovidbe za utvrđivanje pojedinih pozicija zrakoplova u cilju sigurnog razdvajanja,

47.g) usluge kontrole zračnog prometa (Air Traffic Control Services – ATC): usluge uspostavljene u svrhu sprječavanja sudara između zrakoplova, između zrakoplova i prepreka na manevarskim površinama aerodroma, kao i u svrhu ubrzanja i održavanja redovitog protoka zračnog prometa,

47.h) usluge letnih informacija (Flight Information Services – FIS): usluge uspostavljene u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno, redovito i učinkovito obavljanje letova,

47.i) usluge uzbunjivanja (Alerting Services – ALRS): usluge uspostavljene u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova,

47.j) usluge zrakoplovne meteorologije (Meteorological Services – MET): usluge i tehnički sustavi zračne plovidbe kojima se zrakoplovima osiguravaju meteorološke prognoze, upoznavanje s meteorološkom situacijom te motrenje, kao i ostale meteorološke informacije i podaci za korištenje u zrakoplovstvu,

47.k) usluga zrakoplovnog informiranja (Aeronautical Information Service – AIS): usluga uspostavljena u određenom području pokrivenosti koja služi za prosljeđivanje zrakoplovnih informacija i podataka neophodnih za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe,«.
Točka 48) briše se.
Točka 51) briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima »Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom«.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaju se članci 4.a, 4.b, 4.c i 4.d i naslovi iznad njih koji glase:

»Upravljanje zračnim prostorom

Članak 4.a

(1) Oblikovanje (ustroj i struktura), klasifikacija, fleksibilna uporaba zračnog prostora te druge funkcije s ciljem maksimalnog korištenja raspoloživoga zračnog prostora (u daljnjem tekstu: upravljanje zračnim prostorom) provodi se prema odredbama ovoga Zakona i međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(2) Upravljanje zračnim prostorom u području letnih informacija utvrđenih u skladu s odredbama članka 4. ovoga Zakona, u nadležnosti je ministra uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.
(3) Način upravljanja zračnim prostorom utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom

Članak 4.b

(1) U cilju učinkovitoga strateškog upravljanja zračnim prostorom (razina 1.), a radi pripreme prijedloga bitnih za upravljanje zračnim prostorom, Vlada Republike
Hrvatske osniva Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom kojega čine civilni i vojni predstavnici.
(2) Civilni predstavnici povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuju se na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove civilnoga zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Agencije za civilno zrakoplovstvo i imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, a vojni predstavnici na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove obrane.
(3) Članovi povjerenstva imaju pravo na propisanu naknadu.«

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom

Članak 4.c

(1) U cilju dnevnog upravljanja zračnim prostorom (razina 2.), imenovani pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je ustrojiti Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom u čijem radu sudjeluju i predstavnici imenovani od strane ministarstva nadležnog za poslove obrane.
(2) Način rada Jedinice iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

Upravljanje zračnim prostorom u realnom vremenu

Članak 4.d

(1) U cilju upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu (razina 3.), za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove obrane uspostaviti će postupke za civilno-vojnu koordinaciju i osigurati komunikacijske sustave koji osiguravaju međusobnu razmjenu podataka kako bi se omogućila aktivacija, deaktivacija i relokacija zračnog prostora kako je odredila Jedinica iz članka 4.c ovoga Zakona.
(2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je uspostaviti postupke za civilno-vojnu koordinaciju i komunikacijske sustave između organizacijskih jedinica nadležnih za operativne usluge u zračnom prometu.
(3) Postupci za civilno-vojnu koordinaciju i komunikacijski sustavi iz stavka 1. ovoga članka, kao i razmjena podataka o zračnom prometu i zračnom prostoru poradi sigurnog razdvajanja zrakoplova čije vođenje je u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane od ostaloga zračnog prometa, uređuju se posebnim ugovorom između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Usluge u zračnoj plovidbi u hrvatskom zračnom prostoru unutar granica utvrđenih blokova zračnog prostora obavljaju se prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.
(2) Usluge u zračnoj plovidbi obavljaju se i izvan hrvatskoga zračnog prostora do granica utvrđenoga funkcionalnog bloka zračnog prostora, pod uvjetima i na način utvrđenima međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:
»5) nad radnim vremenom, vremenom leta, brojem uzlijetanja i slijetanja, odmorima, te zdravstvenim i mjerama zaštite na radu u svezi s obavljanjem dužnosti članova posade,«.
U točki 7. riječ: »vatrogasnom« zamjenjuje se riječju: »spasilačko-vatrogasnom«, a riječ: »medicinske« briše se.
U točki 10. riječ: »sredstava« zamjenjuje se riječju: »sustava«.
U stavku 3. iza riječi: »sigurnost zračne plovidbe« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a Ministarstvo će te informacije proslijediti Agenciji za civilno zrakoplovstvo ako su one bitne za poslove iz nadležnosti Agencije«.

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se novi podnaslov »Agencija za civilno zrakoplovstvo« te članci 11.a do 11.h i naslovi iznad njih koji glase:

»Osnivanje Agencije za civilno zrakoplovstvo

Članak 11.a

(1) Ovim se Zakonom osniva Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu.
(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske.
(3) Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Odgovarajuća primjena drugih propisa

Članak 11.b

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, na Agenciju se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama.

Djelatnost Agencije

Članak 11.c

(1) Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene ovim Zakonom, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i Statutom Agencije.
(2) Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje i stručni nadzor u smislu kontinuiranog udovoljavanja uvjetima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, organizaciju za proizvodnju zrakoplova, dijelova i uređaja, organizaciju za održavanje, pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju liječničke preglede zrakoplovnog osoblja, školu za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja, zrakoplovnog osoblja, zrakoplova i aerodroma te vođenje propisanih registara i evidencija.
(3) Agencija, kao Nacionalno nadzorno tijelo, obavlja i poslove koji se odnose na certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi te obavljanje stručnog nadzora nad provođenjem usluga u zračnoj plovidbi u smislu kontinuiranog udovoljavanja uvjetima.
(4) Agencija sudjeluje u međunarodnim aktivnostima uključujući i procese pregovaranja kod zaključivanja međunarodnih ugovora, predstavlja Republiku Hrvatsku u Organizaciji međunarodnoga civilnog zrakoplovstva (ICAO) i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama s područja zračnog prometa te sudjeluje u radu njihovih stručnih tijela i radnih skupina, surađuje s inozemnim tijelima nadležnim za civilni zračni promet.
(5) Agencija priprema stručne podloge za izradu nacrta prijedloga propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona, a koji se odnose na djelatnost Agencije.

Statut Agencije

Članak 11.d

(1) Statutom i drugim općim aktima Agencije uređuju se pitanja značajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije.
(2) Statutom Agencije uređuju se: unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.
(3) Statut Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi Vijeće Agencije.

Tijela Agencije

Članak 11.e

Tijela Agencije su Vijeće Agencije i direktor.

Vijeće Agencije

Članak 11.f

(1) Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova. Članove Vijeća Agencije na prijedlog ministra imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani. Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Vijeća Agencije. Članovi Vijeća Agencije ne smiju biti zaposlenici Agencije.
(2) Članovi Vijeća Agencije ne mogu biti osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, niti mogu biti vlasnici ili suvlasnici ili članovi njihovih uprava i nadzornih odbora, ili obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
(3) Članom Vijeća Agencije može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima visoku stručnu spremu iz područja prometnih, tehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti i najmanje pet godina radnog iskustva u području zračnog prometa te aktivno poslovno znanje engleskog jezika, i dostojan je biti članom Vijeća Agencije.
(4) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika i ostale članove Vijeća Agencije i prije isteka vremena na koje su imenovani.
(5) Vijeće Agencije donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća Agencije.
(6) Vijeće Agencije obavlja sljedeće poslove:
– donosi Statut Agencije i druge opće akte,
– donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan i završni račun Agencije,
– raspisuje natječaj za izbor direktora te imenuje i razrješava direktora uz suglasnost ministra,
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.
(7) Članovi Vijeća Agencije imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, koja se isplaćuje iz sredstava Agencije, u skladu sa Statutom Agencije.

Direktor Agencije

Članak 11.g

(1) Voditelj poslovanja Agencije je direktor koji organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene Statutom Agencije. Direktora imenuje Vijeće Agencije na temelju natječaja uz suglasnost ministra, na vrijeme od pet godina, s tim da može biti ponovno imenovan. Vijeće Agencije imenuje i zamjenika direktora na vrijeme od pet godina, koji zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.
(2) Na direktora i zamjenika direktora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 11.f stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Direktor za svoj rad odgovara Vijeću Agencije i ministru.
(4) Ovlasti direktora te uvjeti koje mora ispunjavati direktor utvrđuju se Statutom Agencije.

Poslovanje Agencije

Članak 11.h

(1) Sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije osiguravaju se:
– iz prihoda od djelatnosti Agencije,
– iz dijela naknada iz članka 104. stavka 4. ovoga Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,
– iz naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,
– iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku,
– iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
– iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.
(2) Ako Agencija u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, u skladu s ovim Zakonom i Statutom Agencije.
(3) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije. Gubici Agencije u prvom se redu podmiruju iz imovine Agencije, a tek onda iz proračuna Republike Hrvatske.
(4) Agencija ne može, bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu ako vrijednost te imovine prelazi iznos utvrđen Statutom Agencije.
(5) Protiv upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(6) Na pravni položaj zaposlenika Agencije, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja u vezi s radnim odnosima, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu.
(7) Naknada iz stavka 1. podstavka 1., 3. i 4. ovoga članka utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječi: »određenom u svjedodžbi o plovidbenosti« brišu se.

Članak 8.

Iza članka 15. dodaje se naslov i članak 15.a koji glase:

»Letenje vojnih zrakoplova

Članak 15.a

(1) U području letnih informacija Republike Hrvatske iz članka 4. ovoga Zakona, vojni zrakoplovi mogu letjeti prema pravilima letenja za opći ili operativni zračni promet.
(2) Uvjeti i način letenja zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka koji lete prema pravilima letenja za operativni zračni promet utvrđuju se posebnim propisom kojeg donosi ministar nadležan za poslove obrane uz suglasnost ministra.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:
»(1) Privremene rezervacije zračnog prostora i/ili privremena ili stalna ograničenja u zračnom prostoru, a radi sigurnosti zračne plovidbe i sprječavanja štetnih utjecaja zračne plovidbe na osobe ili stvari te potrage i spašavanja, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda, utvrđuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane, na prijedlog Povjerenstva iz članka 4b. ovoga Zakona.
(2) Privremene rezervacije zračnog prostora i/ili privremena ili stalna ograničenja u zračnom prostoru, a radi interesa obrane države, utvrđuje ministar nadležan za poslove obrane uz suglasnost ministra, a na prijedlog Povjerenstva iz članka 4b. ovoga Zakona.
(3) Kroz područja iz stavka 1. i 2. ovoga članka smije se letjeti pod uvjetima i na način koje, na prijedlog Povjerenstva iz članka 4b. ovoga Zakona, određuju ministar uz suglasnost ministara nadležnog za poslove obrane, odnosno ministar nadležan za poslove obrane uz suglasnost ministra.
(4) Područja iz stavka 1. i 2. ovoga članka i uvjete i način letenja iz stavka 3. ovoga članka, na temelju dobivenih obavijesti, objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi na način uobičajen u zračnom prometu. Aktiviranje i deaktiviranje područja iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinica iz članka 4.c ovoga Zakona u skladu s načelima fleksibilne uporabe zračnog prostora.«

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Vođenje hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske u nadležnosti je ministra nadležnog za poslove obrane.«
U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi »obavljaju se u skladu s posebnim propisom, a«.

Članak 11.

U članku 20. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelj usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 12.

Članak 22. mijenja se i glasi:
»(1) Prijevoz u javnom zračnom prometu može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: zračni prijevoznik), koja posjeduje važeću operativnu licenciju i svjedodžbu o sposobnosti.
(2) Zračni prijevoznik, u linijskom i povremenom čarter prijevozu, može biti trgovačko društvo koje je registrirano u Republici Hrvatskoj, u potpunom ili većinskom vlasništvu domaće fizičke ili pravne osobe, pod uvjetom da su dvije trećine članova uprave i nadzornog odbora društva hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku nije drugačije određeno.
(3) Zračni prijevoznik mora u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova imati upisan najmanje jedan zrakoplov odgovarajuće kategorije i udovoljavati drugim uvjetima, ovisno o vrsti prijevoza.
(4) Zračni prijevoznik može obavljati prijevoz zrakoplovom u zakupu samo ako je Agencija dala suglasnost na sklapanje toga ugovora o zakupu. Uvjeti za davanje suglasnosti utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.
(5) Uvjeti iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se i na pravnu osobu koja je većinski vlasnik zračnog prijevoznika.«

Članak 13.

Iza članka 22. dodaje se naslov i članak 22.a koji glase:

»Operativna licencija

Članak 22.a

(1) Zračnom prijevozniku koji ispunjava propisane uvjete u svezi sjedišta, glavne djelatnosti, vlasništva, stvarnog nadzora, financijske sposobnosti, raspolaganja zrakoplovima, osiguranja, i ako ima važeću svjedodžbu o sposobnosti, Agencija izdaje operativnu licenciju.
(2) Operativna licencija se ne izdaje za zračni prijevoz osoba i/ili stvari koji se obavlja sa zrakoplovima bez motornog pogona i/ili mikrolakim zrakoplovima, te za lokalne letove kada se zračni prijevoz ne obavlja između različitih zračnih luka (panoramski letovi).
(3) Izdavanje i valjanost operativne licencije u svakom trenutku ovisi o valjanosti svjedodžbe o sposobnosti kojom se specificiraju djelatnosti obuhvaćene operativnom licencijom.
(4) Glavna djelatnost zračnog prijevoznika mora biti zračni prijevoz samostalno ili u kombinaciji s nekom drugom komercijalnom operacijom zrakoplova, ili popravkom i održavanjem zrakoplova.
(5) Zračni prijevoznik mora u svakom trenutku biti u stanju pružiti dokaze o udovoljavanju financijskim uvjetima.
(6) Zračni prijevoznik mora, bez nepotrebnog odgađanja, svake financijske godine dostaviti Agenciji završne račune s mišljenjem revizora za prethodnu financijsku godinu.
(7) Imatelj operativne licencije mora odmah pisano obavijestiti Agenciju o svim promjenama koje utječu na uvjete koji su bili podloga za izdavanje operativne licencije.
(8) Operativna licencija se izdaje prvi put za razdoblje od godinu dana, te nakon toga za razdoblje do najviše pet godina.
(9) Odluka o izdavanju ili oduzimanju operativne licencije objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(10) Uvjeti i način izdavanja operativne licencije utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.
(11) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje operativne licencije plaća se propisana naknada.«

Članak 14.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »sposobnosti« dodaju se riječi: »kojom se potvrđuje da je zračni prijevoznik profesionalno sposoban i organiziran na način koji omogućava sigurno operiranje zrakoplova za određene zrakoplovne djelatnosti«.

Članak 15.

Naslov iznad članak 29. mijenja se i glasi: »Nedopušteno nuđenje usluga«.
Članak 29. mijenja se i glasi:
»(1) Prijevoz u javnom zračnom prometu i druge komercijalne djelatnosti u zračnom prometu koje nisu prijevoz osoba ili stvari, smije obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje tih djelatnosti kojoj je Agencija izdala operativnu licenciju i/ili svjedodžbu o sposobnosti.
(2) Pravna ili fizička osoba ne smije oglašavati ili javno nuditi pružanje usluga u zračnom prometu za koje nema odgovarajuće valjano odobrenje.«

Članak 16.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Prijevoz osoba i stvari za vlastite potrebe (nekomercijalni prijevoz), zrakoplovom najveće dopuštene uzletne mase veće od 2 730 kilograma i višemotornim helikopterom bez obzira na najveću dopuštenu uzletnu masu, mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima u pogledu odobrenoga operativnog priručnika za obavljanje tog prijevoza, kategorije i namjene zrakoplova, zrakoplovnog osoblja, održavanja zrakoplova i odobrenih priručnika u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Svjedodžba o sposobnosti nije potrebna za prijevoz osoba i stvari za vlastite potrebe jednomotornim helikopterima i avionima bez obzira na broj motora i pod uvjetom da njihova najveća dopuštena uzletna masa nije veća od 2 730 kilograma.«

Članak 17.

U članku 30.a stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Nad radom HZS-a upravni nadzor obavlja Ministarstvo, a stručni nadzor obavlja Agencija.«

Članak 18.

U članku 31. iza stavka 4. dodaju se stavak 5. i 6. koji glase:
»(5) Zračna luka za javni zračni promet iz stavka 3. ovoga članka, ovisno o raspoloživom kapacitetu, može promijeniti svoj status u reguliranu ili koordiniranu zračnu luku uz uvjete i na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovoga Zakona. Koordiniranje slotova za sve koordinirane zračne luke obavlja Agencija.
(6) Uvjeti i način dodjele vremenskih slotova i usuglašavanje redova letenja na zračnim lukama utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 19.

U članku 32. stavku 1. i 3. riječ: »vatrogasne« zamjenjuje se riječju: »spasilačko-vatrogasne«.

Članak 20.

U članku 37. stavku 2. riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 21.

U članku 38. stavku 3. riječi: »Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.
U stavku 4. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe obvezna je« zamjenjuju se riječima: »Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi obvezan je«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 39. mijenja se i glasi: »Evidencija aerodroma«.
Članak 39. mijenja se i glasi:
»Evidenciju aerodroma koji imaju odobrenje za uporabu, vodi Agencija.«

Članak 23.

U članku 53. stavku 3. iza riječi: »iznad 5 700 kilograma« dodaju se riječi: »i višemotorni helikopteri«.

Članak 24.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Zrakoplov se može upotrebljavati samo prema vrsti, kategoriji naznačenoj u svjedodžbi o plovidbenosti i namjeni naznačenoj u Registru, na način propisan u odobrenom letačkom priručniku.«

Članak 25.

U članku 61. stavku 5. riječi: »utvrđivanje uvjeta za« brišu se.

Članak 26.

U članku 62. stavku 2. riječ: »tehničkom« briše se.
U stavku 3. riječ: »tehnički« briše se.

Članak 27.

U članku 63. riječi: »inspekcijskim pregledom« zamjenjuju se riječima: »stručnim nadzorom«, a riječi: »svjedodžba će se oduzeti« zamjenjuju se riječima: »Agencija će oduzeti svjedodžbu«.

Članak 28.

U članku 67. stavku 2. iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:
»4) na zrakoplovima čiji je sustav održavanja povjeren drugoj pravnoj osobi,
5) na zrakoplovima prije ispisa iz Registra u svrhu izdavanja Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova za izvoz.«

Članak 29.

U članku 68. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
»(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, redoviti pregled zrakoplova može obavljati pravna osoba iz članka 59. ovoga Zakona, ako je za to ovlaštena. O tako obavljenom pregledu izvješćuje se Agencija.«

Članak 30.

U članku 80. stavku 2. riječ: »vatrogasne« zamjenjuje se riječju: »spasilačko-vatrogasne«, a riječ: »medicinske« briše se.

Članak 31.

U članku 81. stavku 3. iza riječi: »uporabi aerodroma« dodaju se riječi: »i plan za slučaj nužde«.

Članak 32.

U članku 82. stavku 2. riječi: »Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »nadležnog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 33.

Članak 85. mijenja se i glasi:
»(1) Na svakom aerodromu mora biti osigurana spasilačko-vatrogasna zaštita te pružanje hitne pomoći, u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a na aerodromima za javni zračni promet i prihvat i otprema zrakoplova, putnika i stvari.
(2) Obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari (pružanje zemaljskih usluga) operator aerodroma ugovorom povjerava i drugim pravnim osobama, uz uvjete i na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.
(3) Osoblje koje obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka i iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona, koji su od značenja za sigurnost zračnog prometa, mora biti stručno osposobljeno i udovoljavati drugim uvjetima utvrđenima propisom, donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 34.

U članku 86. stavku 1. riječi: »je obvezan« zamjenjuju se riječju: »može«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Uvjeti i način pružanja usluga aerodromskih letnih informacija utvrđuju se propisom iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Na osoblje koje pruža usluge aerodromskih letnih informacija odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 92. do 97. ovoga Zakona.«

Članak 35.

Naslov iznad članka 99. mijenja se i glasi: »Radno vrijeme, vrijeme leta i odmora članova posade zrakoplova«.
»Članak 99. mijenja se i glasi:
»(1) Radno vrijeme članova posade zrakoplova u javnom zračnom prometu i drugim komercijalnim djelatnostima u zračnom prometu, ne može trajati više od 2000 sati tijekom kalendarske godine.
(2) Vrijeme leta članova posade zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka ne može iznositi više od 900 sati tijekom kalendarske godine.
(3) Član posade zrakoplova ima pravo određeni broj dana biti oslobođen od svih dužnosti i spremnosti i to najmanje:
(a) sedam dana tijekom kalendarskog mjeseca, i
(b) 96 dana u svakoj kalendarskoj godini.
(4) Član posade zrakoplova ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna.
(5) Radno vrijeme, vrijeme leta, dnevni, tjedni i godišnji odmori, trajanje prijevoza i spremnosti, broj uzlijetanja i slijetanja, te zdravstvene i mjere zaštite na radu u svezi obavljanja dužnosti utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 36.

U članku 101. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Zapovjednik zrakoplova je pilot koji, u načelu, upravlja zrakoplovom i odgovoran je za let zrakoplova, njegovu sigurnost i sigurnost osoba i tereta u zrakoplovu, od trenutka kad se teret te jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da obavi let, do trenutka iskrcavanja svih osoba i tereta iz zrakoplova.«

Članak 37.

Članak 104. mijenja se i glasi:
»(1) Usluge u zračnoj plovidbi pružaju se u području letnih informacija Republike Hrvatske u svrhu sigurnoga, redovitog i nesmetanog odvijanja općeg i operativnoga zračnog prometa, uz uvjete i na način utvrđen ovim Zakonom, propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i operativnim priručnicima za rad.
(2) Usluge u zračnoj plovidbi obuhvaćaju:
1) operativne usluge u zračnom prometu:
a) usluge letnih informacija,
b) usluge uzbunjivanja,
c) savjetodavne usluge u zračnom prometu,
d) usluge kontrole zračnog prometa (aerodromska, prilazna i oblasna kontrola),
2) usluge komunikacije, navigacije i nadzora,
3) usluge zrakoplovnog informiranja,
4) usluge zrakoplovne meteorologije.
(3) Pružanje usluga u zračnoj plovidbi za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, obavlja se uz uvjete, način i u opsegu utvrđenom posebnim ugovorima između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
(4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi ima pravo na rutnu i terminalnu naknadu koju plaćaju korisnici zračnog prostora, a koje se utvrđuju na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovoga Zakona u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
(5) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi obvezan je donijeti operativne priručnike za rad iz stavka 1. ovoga članka u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku te svoje poslove obavljati u skladu s tim priručnicima.«

Članak 38.

Članak 105. mijenja se i glasi:
»(1) Usluge u zračnoj plovidbi iz članka 104. ovoga Zakona može pružati pravna osoba koja udovoljava uvjetima utvrđenima propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, u pogledu:
– tehničke i operativne sposobnosti i prikladnosti,
– sustava i procesa za upravljanje sigurnošću i kvalitetom,
– sustava izvješćivanja,
– kvalitete usluga,
– financijske sposobnosti,
– odgovornosti i pokrića osiguranja,
– vlasničke i organizacijske strukture uključujući sprječavanje sukoba interesa,
– ljudskih potencijala, uključujući odgovarajuće planiranje osoblja, i
– zaštite.
(2) Pravnoj osobi koja podnese dokaze da udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija izdaje svjedodžbu o sposobnosti – certifikat pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Svjedodžba o sposob­nosti – certifikat pružatelja usluga u zračnoj plovidbi može se izdati za obavljanje jedne ili više usluga u zračnoj plovidbi.
(3) Uvjeti i način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.
(4) Za obavljanje pregleda radi utvrđivanja udovoljavanja uvjetima za izdavanje svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te praćenje i stručni nadzor nad pružateljem usluga u smislu kontinuiranog udovoljavanja tim uvjetima, plaća se propisana naknada.
(5) Na pružanje usluga iz članka 86. ovoga Zakona, kao dijela usluga letnih informacija iz članka 104. ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga članka.«

Članak 39.

Iza članka 105. dodaje se naslov i članak 105.a koji glase:

»Imenovanje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Članak 105.a

(1) Za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu iz članka 104. stavka 2. točka 1. ovoga Zakona, u određenom bloku zračnog prostora u području letnih informacija Republike Hrvatske, Ministarstvo će imenovati isključivog pružatelja usluga koji posjeduje valjanu svjedodžbu o sposobnosti – certifikat pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.
(2) Za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu iz članka 104. stavka 2. točka 1. ovoga Zakona, u određenom funkcionalnom bloku zračnog prostora za koji je pored Republike Hrvatske nadležna i druga država, Ministarstvo će zajedno s nadležnim tijelima te države imenovati jednog ili više pružatelja usluga.
(3) Za pružanje usluge zrakoplovne meteorologije iz članka 104. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona, u cjelokupnom ili dijelu zračnog prostora u području letnih informacija Republike Hrvatske, Ministarstvo može imenovati isključivog pružatelja usluga koji posjeduje valjanu svjedodžbu o sposobnosti – certifikat pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.«

Članak 40.

U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, osigurati projektiranje, postavljanje, puštanje u rad, nadogradnju, održavanje i nadzor nad radom i ispravnošću tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe te njihovu interoperabilnost, na način i u stanju koje omogućuje sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa.«
U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi obvezan je osigurati objavu podataka o tehničkim sustavima iz stavka 1. ovoga članka na način uobičajen u zračnom prometu.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Pravna osoba koja za pružatelje usluga u zračnoj plovidbi pruža određene vrste usluga od značaja za sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa dužna je prioritetno osigurati cjelovitost, zalihost i neprekinutost tih usluga.«

Članak 41.

Iza članka 106. dodaje se naslov i članak 106.a koji glase:

»Pristup i zaštita operativnih podataka

Članak 106.a

(1) Operativni podaci koji se odnose na opći zračni promet razmjenjivat će se u stvarnom vremenu između svih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, korisnika zračnog prostora i operatora aerodroma. Operativni podaci koristit će se isključivo u operativne svrhe.
(2) Pristup relevantnim operativnim podacima omogućit će se bez diskriminacije nadležnim tijelima, pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, korisnicima zračnog prostora i operatorima aerodroma.
(3) Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, korisnici zračnog prostora i operatori aerodroma utvrdit će standardne uvjete za pristup drugim relevantnim operativnim podacima osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.
(4) Standardne uvjete iz stavka 3. ovoga članka odobrava Agencija.«

Članak 42.

U članku 111. stavku 2. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelj usluga u zračnoj plovidbi«, a riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 43.

U članku 112. stavku 1. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelj usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 44.

Članak 114. mijenja se i glasi:
»Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi će na pisani zahtjev nadležnih tijela državne uprave i Agencije, u određenom dijelu zračnog prostora ili na određenom aerodromu, privremeno zabraniti ili ograničiti letenje ako to zahtijevaju interesi obrane ili sigurnosti države, odnosno sigurnost leta određenog zrakoplova ili skupine zrakoplova, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda, u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, ili odmah ako to zahtijevaju iznimne okolnosti, te to objaviti na način uobičajen u zračnom prometu.«

Članak 45.

U članku 116. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Postupke za obavljanje govorne komunikacije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi koji ih objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu.«

Članak 46.

U članku 117. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) U skladu s internim postupcima za upravljanje sigurnošću, pravna osoba iz članka 11. ovoga Zakona dužna je neodgodivo analizirati svako ugrožavanje sigurnosti zrakoplova u kojemu je sudjelovala te, ukoliko je analizom to ugrožavanje klasificirano kao nezgoda ili ozbiljna nezgoda, Odjelu za istraživanje u roku od 15 dana od okončanja analize dostaviti izvješće koje mora, ako je to prikladno, sadržavati i prijedloge mjera za sprječavanje novih ugrožavanja.«

Članak 47.

U članku 119. stavku 1. riječi: »odnosno najbliži centar za obavješćivanje« zamjenjuju se riječima: »ili središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje putem pozivnog broja 112 za hitne službe«.

Članak 48.

U članku 123. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Odjel za istraživanje samostalan je u radu te je organizacijski, funkcionalno i financijski neovisan od unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva u čijoj nadležnosti su određene djelatnosti u zračnom prometu, Agencije, te drugih subjekata zračnog prometa čiji bi se interes mogao sukobiti sa zadacima Odjela za istraživanje.«

Članak 49.

U članku 124. stavku 2. riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 50.

U članku 130. stavku 2. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelj usluga u zračnoj plovidbi«.
Stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi obvezan je o nestalom zrakoplovu neodgodivo izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, Agenciju i Odjel za istraživanje koji o tome izvješćuje operatora ili vlasnika zrakoplova i nadležno tijelo države registracije zrakoplova.
(4) Način usklađivanja djelovanja sudionika u akcijama potrage i spašavanja zrakoplova utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, posebnim standardnim operativnim postupkom uz suglasnost svih sudionika iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 51.

U članku 131. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U postupku potrage i spašavanja zrakoplova, ovisno o opsegu, uvjetima i potrebama, a u skladu sa svojim pravima, obvezama i odgovornostima, sudjeluju postrojbe oružanih snaga Republike Hrvatske, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, službe i postrojbe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti i fizičke osobe.«
U stavku 2. riječi: »Središta za koordinaciju« zamjenjuju se riječima: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje«.

Članak 52.

U članku 134. stavku 2. iza riječi: »financija,« dodaje se riječ: »Agencije,«, a riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 53.

U članku 141. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na aerodrome na kojima se tijekom prethodne godine obavilo više od 50.000 operacija.
(3) Rezultati mjerenja buke iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu karata buke i akcijskih planova u dijelu koji se odnose na zračni promet.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 54.

Naslov dijela šestog mijenja se i glasi: »INSPEKCIJSKI I STRUČNI NADZOR SIGURNOSTI ZRAČNOG PROMETA«.

Članak 55.

U članku 147. stavku 1. riječi: »mjerama zaštite zračnog prometa« brišu se.

Članak 56.

U članku 148. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Inspekcijski poslovi koji se odnose na zrakoplovno osoblje obuhvaćaju poglavito nadzor nad primjenom propisa o: radu i načinu obavljanja stručnih poslova zrakoplovnog osoblja, stručnom osposobljavanju i dozvolama tog osoblja, njihovoj stručnoj i zdravstvenoj sposobnosti, trajanju radnog vremena i vremena letenja, trajanju prijevoza i spremnosti, broju uzlijetanja i slijetanja (u tijeku radnog vremena), dužini dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora, te zdravstvenim i mjerama zaštite na radu u svezi s obavljanjem dužnosti članova posade zrakoplova.«

Članak 57.

Naslov iznad članka 149. mijenja se i glasi: »Inspekcijski nadzor ispravnosti tehničkih sustava i usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski poslovi koji se odnose na ispravnost i rad tehničkih sustava i usluga u zračnoj plovidbi obuhvaćaju poglavito nadzor nad primjenom propisa o: tehničkim sustavima i objektima značajnim za sigurnost zračnog prometa, posebno u pogledu ispravnosti, održavanja i pravilnog rada tehničkih sustava te načinu izvršenja operativnih usluga u zračnom prometu, usluga komunikacije, navigacije i nadzora usluga zrakoplovnog informiranja glede primjene propisanih postupaka, preporučene prakse i međunarodnih normi, uključujući usluge zrakoplovne meteorologije.«

Članak 58.

Iza članka 149. dodaje se naslov i članak 149.a koji glase:

»Inspekcijski nadzor zaštite zračnog prometa

Članak 149.a

Inspekcijski poslovi koji se odnose na zaštitu zračnog prometa obuhvaćaju nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na zaštitu zračnog prometa, a u skladu s odredbama Nacionalnog programa.«

Članak 59.

Iza članka 155. dodaje se Odjeljak 4. te članci 155. a, 155. b, 155. c i 155. d koji glase:

»Odjeljak 4
Stručni nadzor

Obavljanje stručnog nadzora
Članak 155.a

(1) Stručni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, koji se odnose na: zrakoplov i zrakoplovni uređaj, zračni promet, pružanje usluga u zračnoj plovidbi i pravila letenja, aerodrome i aerodromske usluge, zrakoplovno osoblje, pomoćno zrakoplovno i drugo stručno osoblje, ispravnost i rad tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe, obavlja Agencija.
(2) Poslove nadzora iz stavka 1. ovoga članka provode zrakoplovni nadzornici (u daljnjem tekstu: nadzornici).

Članak 155.b

Odredbe članka 145. do 149.a i 151. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na obavljanje stručnog nadzora.

Članak 155.c

Ukoliko se stručnim nadzorom utvrdi da nadzirana pravna ili fizička osoba ne udovoljava uvjetima na temelju kojih je Agencija izdala svjedodžbu, certifikat, odobrenje, dozvolu i druge pojedinačne akte, Agencija može djelomično ili potpuno ukinuti odnosnu svjedodžbu, certifikat, odobrenje, dozvolu i drugi pojedinačni akt.

Članak 155.d

(1) Nadzornik ima posebnu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Izgled iskaznice nadzornika utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 60.

U članku 156. iza riječi: »propise o« dodaju se riječi: »visini naknade za sudjelovanje u radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (članak 4.b stavak 3.),«.

Članak 61.

U članku 157. točki 2. riječi: »članak 29. stavak 2.« brišu se, a iza riječi: »članak 30. stavak 4.),« dodaju se riječi: »uvjetima i načinu izdavanja operativne licence (članak 22.a stavak 10.),«.
U točki 3. iza riječi: »radnom vremenu« dodaju se riječi: »i vremena letenja, trajanju prijevoza i spremnosti, broju uzlijetanja i slijetanja, dužini dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora te zdravstvenim i mjerama zaštite na radu u vezi s obavljanjem dužnosti«.
Točka 5. mijenja se i glasi:
»5) o tehničkim uvjetima za gradnju zrakoplova i zrakoplovnog uređaja (članak 55. stavak 1.), posebnim uvjetima kojima mora udovoljavati pravna i fizička osoba koja obavlja gradnju i preinaku zrakoplova i zrakoplovnog uređaja (članak 55. stavak 2. i 3.), tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova (članak 51. stavak 1. i članak 56.), uvjetima kojima mora udovoljavati pravna osoba koja obavlja ispitivanje radi homologacije (članak 57. stavak 1.), održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova (članak 58. stavak 2., članak 59. stavak 3., članak 61. stavak 2.), obavljanju pregleda zbog utvrđivanja plovidbenosti zrakoplova (članak 62. stavak 1.),«.
Točka 6. mijenja se i glasi:
»6) uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (članak 104. stavak 1.), utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (članak 104. stavak 4.), uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (članak 105. stavak 3.), projektiranju, postavljanju, puštanju u rad, održavanju i nadzoru nad radom i ispravnošću tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe te njihovoj interoperabilnosti (članak 106. stavak 1.), uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (članak 107.),«.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8) uvjetima i načinu dodjele vremenskih slotova i usuglašavanje redova letenja na zračnim lukama (članak 31. stavak 5. i 6.), o vremenu otvorenosti aerodroma (članak 37. stavak 1.), uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma (članak 81.a stavak 2.), održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu (članak 84. stavak 1.), spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu (članak 85. stavak 1.), o pružanju zemaljskih usluga (članak 85. stavak 2.), uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje koje obavlja poslove spasilačko-vatrogasne zaštite, prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari (članak 85. stavak 3.),«.
U točki 9. iza riječi: »(članak 155. stavak 2.)« dodaju se riječi: »o izgledu iskaznice nadzornika (članak 155.d stavak 2.).«
Iza točke 10. dodaju se točke 11. i 12. koje glase:
»11) propis o utvrđivanju visine naknada predviđenih odredbama članka 11.h stavka 7., članka 22.a stavka, 11., članka 23. stavka 4., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 5., članka 30. stavka 6., članka 55. stavka 5., članka 57. stavka 5., članka 59. stavka 4., članka 60. stavka 3., članka 61. stavka 5., članka 65. stavka 4. članka 79. stavka 3., članka 80. stavka 3., članka 89. stavka 5., članka 92. stavka 3., članka 93. stavka 5., članka 105. stavka 4., članka 123. stavka 7. ovoga Zakona,
12) propise o visini naknada predviđenih odredbama članka 4.b stavka 3. i članka 123. stavka 7.«

Članak 62.

U članku 158. riječi: »uvjetima za izdavanje svjedodžbe o sposobnosti za pružanje zdravstvenih usluga u zračnom prometu (članak 29. stavak 4.)«, i riječ: »medicinske« brišu se, a riječi: »(članak 85. stavak 4.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 85. stavak 1.)«.

Članak 63.

Naslov iznad članka 159. i članak 159. brišu se.

Članak 64.

Naslov iznad članka 162. i članak 162. brišu se.

Članak 65.

U članku 163. iza riječi: »propise o:« dodaju se riječi: »upravljanju zračnim prostorom (članak 4.a stavak 3. i članak 4.c stavak 2.),«.

Članak 66.

Naslov iznad članka 166. i članak 166. brišu se.

Članak 67.

U članku 168. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
»9) ako zrakoplov upotrebljava suprotno vrsti, kategoriji naznačenoj u svjedodžbi o plovidbenosti i namjeni naznačenoj u Registru i suprotno načinu propisanom u odobrenom letačkom priručniku (članak 54. stavak 1.), ».
Točka 15. mijenja se i glasi:
»15) ako ne obavi osnovni pregled zrakoplova nakon obnove, odnosno popravka većeg dijela noseće strukture ili nakon preinake koja može utjecati na bitna svojstva zrakoplova, pregled zrakoplova kojemu je rok valjanosti svjedodžbe istekao za više od 6 mjeseci, pregled na zrakoplovima čiji je sustav održavanja povjeren drugoj pravnoj osobi te pregled na zrakoplovima prije ispisa iz Registra u svrhu izdavanja Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova za izvoz (članak 67. stavak 2. točka 2., 3., 4. i 5),«.
Točka 21. mijenja se i glasi:
»21) ako ne osigura propisano radno vrijeme, vrijeme letenja, trajanje prijevoza i spremnosti, broj uzlijetanja i slijetanja, dnevni, tjedni i godišnji odmora, te zdravstvene i mjere zaštite na radu u svezi s obavljanjem dužnosti članova posade zrakoplova u javnom zračnom prometu i drugim komercijalnim djelatnostima u zračnom prometu (članak 99.).«

Članak 68.

U članku 171. stavku 1. točki 10. riječ: »vatrogasnu« zamjenjuje se riječju: »spasilačko-vatrogasnu«, a riječ: »medicinske« briše se.
Točka 11. briše se.

Članak 69.

U članku 172. stavku 1. riječi: »Središta za koordinaciju« zamjenjuju se riječima: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje«.

Članak 70.

U članku 175. stavku 1. točki 1. iza riječi: »prometu« dodaju se riječi: »i ako pruža zdravstvene usluge u zračnom prometu«.
Točka 6. mijenja se i glasi:
»6) ako oglašava ili javno nudi pružanje usluga u zračnom prometu za koje nema odgovarajuće pravovaljano odobrenje (članak 29).«

Članak 71.

Članak 176. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba čije osoblje i sredstva, odnosno djelatnost podliježu inspekcijskom i stručnom nadzoru:
1) ako ne omogući inspektoru ili nadzorniku obavljanje inspekcijskog ili stručnog nadzora ili ako bez odgode ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog ili stručnog nadzora (članak 145. i 155.b),
2) ako ne postupi prema izdanom naređenju ili izrečenoj zabrani inspektora (članak 150. stavak 2.),
3) ako ne omogući inspektoru ili nadzorniku, u obavljanju inspekcijskog ili stručnog nadzora, pregled zrakoplova, zrakoplovnog uređaja, aerodroma i objekata, sredstava i opreme za sigurnost zračnog prometa, isprava, knjiga ili druge dokumentacije (članak 151. stavak 1. i članak 155.b).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«

Članak 72.

U članku 178. stavku 1. riječi: »Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe« zamjenjuju se riječima: »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 73.

U članku 179. točki 13. riječi: »Središta za koordinaciju« zamjenjuju se riječima »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje«.

Članak 74.

Naslov iznad članka 180. mijenja se i glasi: »Prekršaji pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te odgovornih osoba«.
U članku 180. stavku 1. riječi: »Hrvatska kontrola zračne plovidbe ili drugi subjekt iz članka 105. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, nadležni za pružanje usluga u zračnoj plovidbi« zamjenjuju se riječima: »pružatelj usluga u zračnoj plovidbi«.
Točka 2. briše se.
Dosadašnje točke 3. i 4., koje postaju točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»2) ako ne osigura projektiranje, postavljanje, održavanje i nadzor nad radom i ispravnošću tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe te njihovu interoperabilnost, na način i u stanju koje omogućuje sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa (članak 106. stavak 1.),
3) ako ne osigura objavu ili ne objavi podatke o tehničkim sustavima zračne plovidbe na način uobičajen u zračnom prometu ili ako neodgodivo ne objavi na način uobičajen u zračnom prometu, kvar ili prestanak rada određenoga tehničkog sustava, odnosno ako njihove uzroke ne otkloni u najkraćem roku (članak 106. stavak 2.),«.
Dosadašnje točke 5. do 9. postaju točke 4. do 8.
Dosadašnje točka 10. briše se.
U stavku 2. riječi: »Hrvatske kontrole zračne plovidbe ili odgovorna osoba u subjektu iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »pružatelja usluga u zračnoj plovidbi«.

Članak 75.

U naslovu iznad članka 181. iza riječi: »zrakoplovnog« dodaju se riječi: »i drugog«.
U članku 181. točki 1. riječ: »uputama« zamjenjuje se riječju: »priručnicima«, a riječi: »(članak 105. stavak 4)« zamjenjuju se riječima: »(članak 104. stavak 5)«.
Točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Dosadašnja točka 4. briše se.

Članak 76.

U članku 184. točki 3. riječi: »najbliži centar za obavješćivanje« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje«.

Članak 77.

U članku 186.a stavku 1. i 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 78.

U članku 189. stavak 2. briše se.

Članak 79.

U članku 14. stavku 2. točki 1. i 2., članku 17. stavku 2. i 4., članku 19. stavku 1. i 2., članku 23. stavku 2., članku 28. stavku 3., članku 30. stavku 2., članku 30.b stavku 1. i 5, članku 30.c stavku 2. i 3., članku 40. stavku 1., članku 43. stavku 1., članku 45. stavku 2., članku 46. stavku 1. i 2., članku 47. stavku 2., članku 48. stavku 5., članku 55. stavku 4., članku 57. stavku 1., 2. i 3., članku 59. stavku 3., članku 60. stavku 1., članku 61. stavku 3. i 4., članku 62. stavku 1., članku 67. stavku 3., članku 68. stavku 3., članku 69. stavku 3. i 4., članku 70. stavku 1. i 2., članku 71. stavku 1., 2., 3., 4. i 5., članku 74. stavku 1., članku 79. stavku 1., članku 80. stavku 1., članku 81. stavku 1. i 3., članku 83. stavku 2., članku 87. stavku 4., članku 88. stavku 2., članku 89. stavku 2., članku 91. stavku 4., članku 93. stavku 2., 3. i 4., članku 107. stavku 2., članku 113. stavku 2., članku 138. stavku 5. i 6., članku 168. stavku 1. točki 2., 4. i 18., članku 170. točka 3., članku 171. stavku 1. točki 6., članku 179. točki 4. i članku 180. stavku 1. točki 8. riječ: »Ministarstvo« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.
U članku 92. stavku 1. i 2., članku 93. stavku 4. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Članak 80.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog direktora Agencije na prijedlog ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
(2) Privremeni direktor obavit će pripreme za početak rada Agencije te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar
(3) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Vijeće Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a u daljnjem roku od 30 dana Vijeće Agencije donijet će Statut Agencije.

Članak 81.

(1) Sredstva za početak rada Agencije osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru sredstava za rad Ministarstva.
(2) Ministar će najkasnije do 1. listopada 2007. donijeti akt kojim će odrediti sredstva i opremu koju upotrebljava Ministarstvo, a koja postaje imovina Agencije te zajedno s privremenim direktorom Agencije odrediti koji službenici i namještenici Ministarstva, koji obavljaju poslove koji prema odredbama ovoga Zakona ulaze u djelokrug Agencije, postaju 1. listopada 2007. radnici Agencije.
(3) Poslove iz djelokruga Agencije do početka njezinoga rada obavljat će Ministarstvo.

Članak 82.

(1) Ministar će donijeti propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se podzakonski propisi koji uređuju odnosna pitanja ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 83.

Do dobivanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi iz članka 38. ovoga Zakona, Hrvatska kontrola zračne plovidbe nastavlja pružati usluge iz članka 37. ovoga Zakona, a koje je pružala do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 84.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/07-01/01
Zagreb, 20. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.