Proglašen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3765/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98.) u članku 1. stavku 1. riječi: »zrakoplova i nesreća« zamjenjuje se riječima: », nesreća i ozbiljnih nezgoda«.

Članak 2.

U članku 2. točka 8. briše se.

Točka 24. mijenja se i glasi:

»(24) nezgoda zrakoplova: događaj u svezi s operacijom zrakoplova koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost zrakoplova, a nije nesreća,«.

U točki 29. riječi: »vlasnik ili« brišu se.

U točki 30. riječi: »vlasnik ili« brišu se.

Iza točke 31. dodaje se točka 31.a, koja glasi:

»31.a) ozbiljna nezgoda: nezgoda koja uključuje okolnosti koje ukazuju da se nesreća zamalo dogodila,«.

U točki 45. iza riječi: »nesreća« dodaju se riječi: »i ozbiljnih nezgoda«.

Iza točke 67. dodaju se točke 68., 69., 70., 71. i 72. koje glase:

»68) Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL): međunarodna organizacija kontrole zračne plovidbe osnovana s primarnom zadaćom za otklanjanje prepreka za razvoj paneuropskog sustava upravljanja zračnom plovidbom bez granica,

69) Hrvatski zrakoplovni savez (HZS): nacionalna udruga aeroklubova je ovlaštena organizacija koja u skladu s važećim propisima obavlja poslove iz područja zrakoplovno-sportskog letenja,

70) Zajedničke zrakoplovne vlasti (JAA): združeno tijelo Europske konferencije civilnog zrakoplovstva koje zastupa civilne zrakoplovne vlasti brojnih europskih zemalja koje su se dogovorile da surađuju oko razvoja i provođenja općih sigurnosnih propisa i procedura,

71) Zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JARžs): propisi koje donose Zajedničke zrakoplovne vlasti (JAA),

72) Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA): agencija Europske unije osnovana s ciljem razvijanja zajedničkih standarda sigurnosti, te osiguranja njihove jedinstvene primjene u Europi.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. riječi: »a u smislu ovoga Zakona i zrakoplovi koji se upotrebljavaju isključivo za prijevoz osoba koje uživaju poseban status«, brišu se.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. riječ: »izvanredni« briše se.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. riječ: »letačko-« briše se.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. riječ: »letačko-« briše se.

Članak 7.

U članku 30. stavku 1. riječ: »letačko-« briše se.

Članak 8.

Iza članka 30. dodaje se Odjeljak 3. te članci 30.a, 30.b, 30. c i 30. d koji glase:

»Odjeljak 3

Zrakoplovno-sportska djelatnost

Hrvatski zrakoplovni savez

Članak 30.a

(1) Poslovi vezani uz stručno osposobljavanje kandidata za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica, te stručnog usavršavanja i stručnog nadzora kao javne ovlasti povjeravaju se Hrvatskom zrakoplovnom savezu (u daljnjem tekstu: HZS).

(2) HZS uređuje organiziranje procesa stručnog osposobljavanja, stručnog usavršavanja i stručnog nadzora, imenovanja i organiziranja rada povjerenstva za provođenje ispita, provjeru stručne osposobljenosti instruktora i osoba koje izvode teoretsku nastavu, uređuje i obavlja druge poslove u svezi sa stručnim usavršavanjem te vodi dokumentaciju i evidenciju u svezi s poslovima koje obavlja.

(3) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka HZS prati i usklađuje rad, usklađuje kriterije, pruža stručnu i drugu pomoć pravnim osobama za osposobljavanje, obavlja stručni nadzor nad pravnim osobama za stručno osposobljavanje i druge stručne poslove koji su mu povjereni.

(4) Nad radom HZS-a upravni i stručni nadzor obavlja Ministarstvo.

(5) Način obavljanja poslova koji se ovim Zakonom povjeravaju HZS-u, utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

Organizacija za osposobljavanje

Članak 30.b

(1) Stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica može obavljati pravna osoba koja udovoljava propisanim uvjetima i koju za to ovlasti Ministarstvo uz prethodno mišljenje HZS.

(2) Pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica dužne su provoditi osposobljavanje po programima za stručno osposobljavanje koje utvrđuje HZS.

(3) Programi za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica moraju biti izrađeni u skladu s preporučenim međunarodnim normama i moraju osiguravati visok stupanj sigurnosti.

(4) Kandidatu koji uspješno završi stručno osposobljavanje pravna osoba za stručno osposobljavanje izdaje potvrdu.

(5) Ako HZS utvrdi da pravna osoba za stručno osposobljavanje ne obavlja poslove u skladu s propisima, Ministarstvo će joj rješenjem privremeno zabraniti rad i odrediti rok za otklanjanje nedostataka. Ako pravna osoba za stručno osposobljavanje ne otkloni nedostatke u određenom roku, Ministarstvo će toj pravnoj osobi oduzeti ovlaštenje za rad.

Provođenje ispita

Članak 30.c

(1) Stručna sposobnost pilota zrakoplovno-sportskih letjelica utvrđuje se ispitima koje provode ispitna povjerenstva od najmanje dva člana koje imenuje HZS, na način koji se utvrđuje propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Član ispitnog povjerenstva može biti samo osoba koja ima dopuštenje (licenciju) za ispitivača koje izdaje Ministarstvo. Uvjeti za stjecanje dopuštenja (licencije) za ispitivača utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo će oduzeti dopuštenje (licenciju) ovlaštenom ispitivaču ako utvrdi da kao član ispitnog povjerenstva ne provodi ispite u skladu s propisima.

(4) Visine naknada za provođenje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica odlukom utvrđuje HZS, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(5) Odluka iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(6) Kandidatu koji uspješno položi ispit HZS izdaje uvjerenje.

Ovlast za rješavanje po žalbi

Članak 30.d

Ministarstvo rješava po žalbi na upravne akte koje HZS donosi u obavljanju povjerenih poslova na temelju ovoga Zakona.«

Članak 9.

U članku 70. stavku 2. riječ: »letačko-« briše se.

Članak 10.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Aerodrom se može upotrebljavati u zračnom prometu ako ima uporabnu dozvolu u smislu posebnog propisa i odobrenje za uporabu aerodroma.«

Članak 11.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Poradi sigurnosti zračnog prometa i urednosti odvijanja prijevoza u zračnom prometu, operator aerodroma mora, prije početka radova na aerodromu ili drugom objektu od značaja za sigurnost zračnog prometa, iz članka 78. ovoga Zakona, pribaviti posebno odobrenje koje izdaje Ministarstvo, uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ako je funkcija objekata u njihovoj nadležnosti.

(2) Ako je za radove iz stavka 1. ovoga članka potrebna građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje, posebno odobrenje se može izdati nakon konačnosti građevinske dozvole ili drugog akta.

(3) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka plaća se propisana naknada.«

Članak 12.

U članku 81. stavku 3. riječi: », nakon pribavljene suglasnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koja ga objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu«, brišu se.

Članak 13.

Iza članka 81. dodaje se naslov i članak 81.a koji glase:

»Svjedodžba o sposobnosti – certifikat aerodroma

Članak 81.a

(1) Operatoru aerodroma namijenjenom za prihvat i otpremu zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase veće od 2730 kg kao i zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase manje od 2730 kg kojima se obavlja javni zračni prijevoz ili se koriste za školovanje letačkog osoblja, odobrenje za uporabu aerodroma izdaje se u formi svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma.

(2) Uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma, utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 14.

U članku 89. stavku 1. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije propisano«.

U stavku 2. iza riječi: »Ministarstvo« dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije propisano«.

Članak 15.

U članku 91. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dozvola i ovlaštenje letačkog osoblja iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona, skupa sa povlasticama i potvrdama koje se odnose na dozvolu, stečeni u državi članici Europske unije, priznaju se, bez neopravdanog odgađanja ili dodatnih provjera, s rokom njihove valjanosti za obavljanje poslova za koje su ta dozvola i ovlaštenje izdani kao i za izdavanje takve dozvole i ovlaštenja u Republici Hrvatskoj.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«.

Članak 16.

U članku 92. stavku 1. iza riječi: »programu« dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije propisano«.

Članak 17.

U članku 93. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Liječničke preglede iz stavka 1. ovoga članka može obavljati pravna ili fizička osoba koja obavlja zdravstvenu djelatnost i udovoljava propisanim uvjetima i koju za to ovlasti Ministarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravstva.

(3) Zdravstvenu sposobnost utvrđuju i svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti izdaju liječnička povjerenstva u pravnoj ili fizičkoj osobi, odobrena od ministarstva. Predsjednik i članovi liječničkog povjerenstva moraju udovoljavati propisanim uvjetima.«

Članak 18.

U članku 94. stavku 3. riječi: »liječnik kojega ovlasti« brišu se.

Članak 19.

U članku 97. stavku 1. riječi: »koju izdaje Ministarstvo«, brišu se.

Članak 20.

U članku 98. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslove pilota zrakoplova u javnom zračnom prometu ne smije obavljati osoba s navršenih 60 godina starosti, osim u višečlanoj letačkoj posadi ako je jedini pilot s navršenih 60 godina starosti. Poslove pilota zrakoplova u javnom zračnom prometu ne smije obavljati osoba s navršenih 65 godina starosti.«

Članak 21.

U naslovu Glave 3. iza riječi: »nesreće« dodaju se riječi: »i ozbiljne nezgode«.

Naslov ispod Odjeljka 1. mijenja se i glasi:

»Ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, nesreća i ozbiljna nezgoda zrakoplova«.

Članak 22.

U članku 117. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Svaki događaj kojim se zrakoplov, osoba u zrakoplovu ili izvan njega može dovesti ili dovede u opasnost te nezgoda zrakoplova, a nije nesreća ili ozbiljna nezgoda, jesu ugrožavanje sigurnosti zrakoplova.

(2) Osoba koja u smislu ovoga Zakona pripada zrakoplovnom osoblju i druga osoba za koju je ovim Zakonom propisana stručna osposobljenost kao i pravne osobe iz članka 11. ovoga Zakona, koja je sudjelovala ili saznala za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, obvezna je o tome na propisan način izvijestiti Ministarstvo unutar kojeg je posebna ustrojstvena jedinica za istraživanje ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (u daljnjem tekstu: Odjel za istraživanje).«

U stavku 3. riječ: »izvanredni« i riječ: »izvanrednog« brišu se, a riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »Odjelu za istraživanje«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Izvješćivanje o ugrožavanju sigurnosti zrakoplova ima za cilj sprečavanje budućih ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, a ne utvrđivanje odgovornosti.«

Članak 23.

U članku 118. riječi: »Ministarstvo je obvezno« zamjenjuje se riječima: »Odjel za istraživanje obvezan je«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 119. mijenja se i glasi:

»Nesreća i ozbiljna nezgoda zrakoplova«.

Članak 25.

U članku 119. stavku 1. iza riječi: »nesreću« dodaju se riječi: »i ozbiljnu nezgodu«, a riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Odjel za istraživanje«.

U stavku 2. iza riječi: »nesreće« dodaju se riječi: »i ozbiljne nezgode«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izviješteni subjekt iz stavka 1. ovoga članka obvezan je, čim sazna za nesreću ili ozbiljnu nezgodu zrakoplova, na najbrži način o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi izvijestiti operatora ili vlasnika zrakoplova te Odjel za istraživanje kojemu je obvezan pružiti svaku potrebnu pomoć.«

U stavku 4. riječi: »pretrpi nesreću« zamjenjuje se riječima: »pretrpi nesreću ili ozbiljnu nezgodu«, a riječi: »pretrpio nesreću« zamjenjuje se riječima: »pretrpio nesreću ili ozbiljnu nezgodu«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako na teritoriju druge države hrvatski civilni zrakoplov pretrpi nesreću, odnosno ako hrvatski civilni zrakoplov ili zrakoplov kojim operira osoba iz članka 43. ovoga Zakona, pretrpi ozbiljnu nezgodu, istraživanje te nesreće odnosno ozbiljne nezgode provest će se prema odredbama ovoga Zakona ako ta država ne provede istraživanje.«

Članak 26.

Naslov iznad članka 120. mijenja se i glasi:

»Očuvanje tragova nesreće i ozbiljne nezgode zrakoplova«.

Članak 27.

U članku 120. stavku 1. iza riječi: »tragova nesreće« dodaju se riječi: »ili ozbiljne nezgode«, a riječi: »Povjerenstva za istraživanje nesreća« zamjenjuju se riječima: »Odjela za istraživanje«.

U stavku 3. riječi: »ili vlasnik«, brišu se, iza riječi: »istraživanja nesreće« dodaju se riječi: »ili ozbiljne nezgode«, a iza riječi: »mjestu nesreće« dodaju se riječi: »ili ozbiljne nezgode«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 121. mijenja se i glasi:

»Istraživanje ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova«.

Članak 29.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»(1) Svako ugrožavanje sigurnosti, nesreća i ozbiljna nezgoda zrakoplova moraju biti, u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, temeljito ispitane i analizirane.

(2) Istraživanje ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova uključuje prikupljanje i analiziranje informacija te utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima su se dogodili, poradi donošenja zaključaka i predlaganja mjera s ciljem sprečavanja budućih ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova.

(3) Istraživanje i predlaganje mjera iz stavka 2. ovoga članka nemaju za cilj utvrđivanje odgovornosti za ugrožavanje sigurnosti, nesreću ili ozbiljnu nezgodu zrakoplova.«

Članak 30.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni stručni službenik Odjela za istraživanje (u daljnjem tekstu: glavni istražitelj), koji posebnom iskaznicom može potvrditi ovlast za obavljanje potrebnih radnji u svezi s ugrožavanjem sigurnosti, nesrećom ili ozbiljnom nezgodom zrakoplova, obvezan je odmah izaći na mjesto događaja.

(2) Pojedine radnje iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati i druge stručne osobe iz područja zračnog prometa u okviru posebne ovlasti ministra.«

Članak 31.

Naslov iznad članka 123. mijenja se i glasi:

»Odjel za istraživanje«.

Članak 32.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»(1) Odjel za istraživanje ispituje ugrožavanje sigurnosti, nesreće i ozbiljne nezgode zrakoplova te predlaže mjere za njihovo sprečavanje.

(2) Odjel za istraživanje samostalan je u radu te je organizacijski, funkcionalno i financijski neovisan od unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za plovidbenost i održavanje zrakoplova, dozvole i ovlaštenja zrakoplovnog osoblja, zračni prijevoz i druge djelatnosti u zračnom prometu, aerodrome te drugih subjekata zračnog prometa čiji bi se interes mogao sukobiti sa zadacima Odjela za istraživanje.

(3) Za organizaciju, provođenje i nadziranje istraživanja ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova odgovoran je glavni istražitelj. Na prijedlog glavnog istražitelja, ministar imenuje povjerenstvo, s popisa zrakoplovnih stručnjaka, posebno za istraživanje svake nesreće i ozbiljne nezgode, a po potrebi i za istraživanje ugrožavanja sigurnosti.

(4) Popis stručnjaka iz stavka 3. ovoga članka, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje ministar na prijedlog zainteresiranih tijela državne uprave i pravnih osoba iz područja zračnog prometa.

(5) Ako je zbog nesreće zrakoplova došlo do smrti ili teške tjelesne ozljede neke osobe ili do veće materijalne štete ili ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao inozemni zrakoplov, u povjerenstvo se imenuje i predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(6) Ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao i vojni zrakoplov, povjerenstvo imenuju ministar i ministar nadležan za poslove obrane.

(7) Predsjednik i članovi povjerenstva imaju pravo na propisanu naknadu.

(8) Sredstva za rad Odjela za istraživanje osiguravaju se posebno u državnom proračunu.«

Članak 33.

U članku 125. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao inozemni zrakoplov, istraživanju nesreće ili ozbiljne nezgode mogu biti nazočni predstavnici zrakoplovnih tijela, odnosno tijela države registracije zrakoplova, države operatora zrakoplova, države proizvođača zrakoplova i države čiji su putnici nastradali u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi, ako one to zahtijevaju.

(2) Radu povjerenstva može biti nazočan predstavnik operatora zrakoplova, odnosno vlasnik zrakoplova i predstavnici iz stavka 1. ovoga članka, a ako je do nesreće ili ozbiljne nezgode došlo na aerodromu, i predstavnik operatora aerodroma.«

Članak 34.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno istražno tijelo obvezno je tijekom istraživanja nesreće ili ozbiljne nezgode zrakoplova Odjelu za istraživanje, odnosno povjerenstvu omogućiti nesmetan rad.

(2) Odjel za istraživanje, odnosno povjerenstvo obvezni su nadležnom istražnom tijelu ili državnom odvjetniku, na njegov zahtjev, osigurati potrebnu stručnu pomoć u radu.

(3) Odjel za istraživanje može zatražiti pomoć drugih država u smislu uređaja, objekata i opreme, a kada se istraživanje pokreće nakon velike nesreće i stručnu pomoć za izvršenje posebnih zadataka.

(4) Provođenje istraživanja nesreće ili ozbiljne nezgode zrakoplova može se prenijeti na drugu državu u skladu s međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.«

Članak 35.

Naslov iznad članka 127. mijenja se i glasi:

»Izvješće o nesreći i ozbiljnoj nezgodi«.

Članak 36.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) Izvješće o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi, povjerenstvo je obvezno dostaviti Odjelu za istraživanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, Odjel za istraživanje dostavlja državnom odvjetništvu i zainteresiranim tijelima i osobama iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 37.

Naslov iznad članka 128. mijenja se i glasi:

»Poduzimanje mjera za sprečavanje ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda«.

Članak 38.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»Nadležna tijela, pravne i fizičke osobe kojima se dostavlja izvješće o ugrožavanju sigurnosti, nesreći i ozbiljnoj nezgodi sa prijedlogom mjera za sprečavanje novih ugrožavanja sigurnosti, nesreća ili ozbiljnih nezgoda, obvezni su o poduzetim mjerama izvijestiti Odjel za istraživanje.«

Članak 39.

Iza članka 129. dodaje se naslov i članak 129.a koji glase:

»Baza podataka

Članak 129.a

(1) Odjel za istraživanje nadležan je za prikupljanje, analizu i čuvanje podataka i izvješća o ugrožavanju sigurnosti, nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova, kao i njihovu distribuciju u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Baza podataka ne smije sadržavati osobne podatke osoba iz članka 117. stavka 2. i članka 119. stavka 1. ovoga Zakona, kao i podatke koji su posebnim propisom određeni kao tajni.«

Članak 40.

U članku 157. točka 7. mijenja se i glasi:

»7) o izvješćivanju i istraživanju ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (članak 117. stavak 2., članak 121. stavak 1. i članak 129.a stavak 1.),«

U točki 8. iza riječi: »(članak 39. stavak 4.),« dodaju se riječi: »uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma (članak 81.a stavak 2.),«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10) o načinu obavljanja poslova HZS (članak 30. a stavak 5.).«

Članak 41.

U članku 158. riječi: »zdravstvena ustanova« zamjenjuje se riječima: »pravna ili fizička osoba«.

Članak 42.

U članku 162. riječi: »članak 122. stavak 3.« brišu se.

Članak 43.

U članku 167. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora u području zračnog prometa koji obvezuju Republiku Hrvatsku, ministar donosi:

– provedbene propise radi ujednačavanja nacionalnih propisa s međunarodnim standardima i preporučenom praksom Organizacije međunarodnoga civilnog zrakoplovstva (ICAO) usvojenih ili izmijenjenih i dopunjenih na osnovi članka 37. Međunarodne konvencije o civilnom zrakoplovstvu,

– provedbene propise koji su neophodni za implementaciju direktiva Europske unije iz područja zračnog prometa i propisa koji su potrebni za primjenu uredbi Europske unije iz područja zračnog prometa,

– provedbene propise kojima se uređuju područja konstruiranja i proizvodnje zrakoplova, operacija zrakoplovima, održavanja zrakoplova i licenciranja zrakoplovnog osoblja radi ujednačavanja propisa sa Zajedničkim zrakoplovnim propisima (JAR) koje donose Zajedničke zrakoplovne vlasti (JAA),

– provedbene propise neophodne za ispunjavanje preuzetih obveza koje proizlaze iz Međunarodne konvencije o sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL i drugih međunarodnih konvencija i sporazuma iz područja zračnog prometa,

– provedbene propise radi ujednačavanja nacionalnih propisa s međunarodnim standardima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA).«

Članak 44.

U članku 168. stavku 1. točki 2. riječ: »izvanredni«, briše se.

Iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22) ako obavlja prijevoz velikim zrakoplovima u javnom zračnom prometu, a nema odobren ili ne primjenjuje zrakoplovni plan zaštite zračnog prometa (članak 138. stavak 6.).«

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

U stavku 3. riječi: »osim točke 2.« zamjenjuju se riječima: »osim točke 2. i 22.«.

Članak 45.

U članku 169. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) ako obavlja prijevoz velikim zrakoplovima u međunarodnom javnom zračnom prometu s Republikom Hrvatskom ili unutar Republike Hrvatske, a nema odobren ili ne primjenjuje zrakoplovni plan zaštite zračnog prometa (članak 138. stavak 6.).«

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 46.

U članku 170. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 47.

U članku 171. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

»13) ako nema odobren ili ne primjenjuje aerodromski plan zaštite zračnoga prometa (članak 138. stavak 5.),«.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 48.

U članku 172. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 49.

U članku 173. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 50.

U članku 174. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 51.

U članku 175. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

U stavku 3. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 52.

U članku 176. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 53.

Članak 177. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj operator zrakoplova koji je pretrpio nesreću ili ozbiljnu nezgodu, ako ukloni zrakoplov prije nego što dobije propisanu suglasnost ili ako nakon završenog istraživanja nesreće ili ozbiljne nezgode ne poduzme sve mjere za uklanjanje oštećenog ili uništenog zrakoplova (članak 120. stavak 1. i 3.).«

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 54.

U članku 178. stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 55.

U članku 179. retku 1. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 56.

U članku 180. stavku 1. točki 10. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »Odjelu za istraživanje«.

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 57.

U članku 181. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 58.

U članku 183. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

Članak 59.

U članku 184. u uvodnoj rečenici brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »15.000,00«.

U točki 3. iza riječi: »nesreću« dodaju se riječi: »ili ozbiljnu nezgodu«, a riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Odjel za istraživanje«.

Članak 60.

U članku 185. stavku 4. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »2«.

Članak 61.

Iza članka 185. dodaju se članci 185.a i 185.b koji glase:

»Članak 185.a

(1) Za prekršaje iz članka 168. stavka 1., članka 169. stavka 1., članka 171. stavka 1., članka 172. stavka 1., članka 173. stavka 1., članka 174. stavka 1., članka 175. stavka 1., članka 176. stavka 1., članka 177. stavka 1., članka 178. stavka 1. i članka 180. stavka 1. ovoga Zakona, može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi, koja počini prekršaj u obavljanju te djelatnosti.

(2) Zaštitna mjera iz stavka 1. ovoga članka može se izreći uz kaznu za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka ili samostalno.

(3) Zaštitna mjera iz stavka 1. ovoga članka izriče se u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 185.b

Za sve prekršaje sankcionirane ovim Zakonom, može se izreći opomena kao mjera upozorenja, kada se s obzirom na okolnosti u svezi s djelom i počiniteljem, radi ostvarenja svrhe prekršajnih sankcija, ne mora primijeniti novčano kažnjavanje.«

Članak 62.

Članak 186. mijenja se i glasi:

»(1) Prekršajni postupak po prekršajima iz ovoga Zakona vodi se po propisima o prekršajima.

(2) Prekršajni postupak, po prekršajima iz ovoga Zakona, u prvom stupnju vodi i rješenje donosi voditelj postupka u Ministarstvu, a u drugom stupnju Visoki prekršajni sud.

(3) O žalbama protiv odluka voditelja postupka donesenih radi pripremanja i vođenja postupka, kao i o zahtjevu za obnovu postupka pred upravnim tijelom, odlučuje u drugom stupnju vijeće za prekršajni postupak pri Ministarstvu.

(4) Voditelja postupka iz stavka 2. ovog članka, te članove vijeća za prekršajni postupak iz stavka 3. ovoga članka, imenuje ministar.«

Članak 63.

Iza članka 186. dodaje se članak 186.a koji glasi:

»Članak 186.a

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom, ne može se pokrenuti kada proteknu dvije godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Izrečene kazne za prekršaje propisane ovim Zakonom, ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju proteknu dvije godine.«

Članak 64.

(1) Ministar će donijeti propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se podzakonski propisi koji uređuju odnosna pitanja ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/04-01/02
Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.