Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o javnim cestama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/89
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04.) iza članka 63. dodaju se članci 63.a, 63.b i 63.c koji glase:

»Članak 63.a

(1) Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavka 1. i cestarinu iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil u svom vlasništvu.
(2) Ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost i ministra nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb, donosi propis kojim se propisuju isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta te postupak i način ostvarivanja ovog prava na temelju naljepnice kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe iz stavka 1. ovoga članka. Istim propisom propisat će se isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine te postupak i način ostvarivanja toga prava na temelju potvrde koja se izdaje podnositelju zahtjeva za oslobađanje plaćanja cestarine.

Članak 63.b

Pravo neplaćanja cestarine može se ostvariti samo ako je osobni automobil označen naljepnicom izdanom prema odredbama propisa iz članka 63.a stavka 2. ovoga Zakona i ako se u osobnom automobilu nalazi osoba kojoj je izdana potvrda prema odredbama članka 63.a stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 63.c

(1) Hrvatskim autocestama d.o.o., korisniku koncesije, županijskoj upravi za ceste i Gradu Zagrebu će se iz sredstava državnog proračuna nadoknaditi iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta i iznos cestarine koji nisu ostvarili zbog primjene odredbe članka 63.a ovoga Zakona.
(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se u državnom proračunu.
(3) Način, postupak i dinamiku ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za financije.«

Članak 2.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik osobnog automobila ako je njegovo vozilo bez plaćene cestarine sudjelovalo u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom, a vlasnik ne ispunjava uvjete propisane člankom 63.a i 63.b ovoga Zakona.«

Članak 3.

Ministar će propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijeti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/06-01/03
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.