Razlog za upotrebom UNP-a u odnosu na Prirodni plin je puno manji tlak koji je potreban da se plin spremi u rezervoar. Tlak potreban za tlačenje UNP-a na 260 puta manji volumen iznosi 6 do 8 bara dok je za Prirodni plin potrebno 200 bara. Spremnik ili rezervoar sa UNP-om stane u u klasični prtljažnik. Još jedan od razloga je puno veća mreža stanica za opskrbu UNP-om (22 000 postaja u svijetu). Postaje za Prirodni plin se nalaze uglavnom u većim gradovima.

instalacija unp-a u automobil
Instalacija UNP-a u automobil

U osnovne dijelove instalacije za stlačeni prirodni plin ili ukapljeni naftni plin ubrajaju se:
1. spremnik plina s pripadajućom armaturom
2. pročistač
3. isparivač ( za UNP)
4. tlačni regulator
5. plinski ventil
6. priključak za pražnjenje (SPP)
7. ventil za prespajanje s plinskog na uobičajeno gorivo
8. visokotlačni i niskotlačni cjevovodi
9. vodovodi sredstva za grijanje
10. električni uređaji i instalacije

Svi materijali moraju zadovoljavati slijedeće:moraju biti otporni na djelovanje plina, ne smiju mijenjati kemijska svojstva plina i koji u dodiru s plinom nisu zapaljivi.

SPREMNIK

Spremnik za plin je osnovni dio plinskog sustava u vozilu. Kao posuda pod tlakom mora imati dopuštenje Državnog inspektorata-inspekcija posuda pod tlakom 8 prema članku 287. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pročišćeni tekst, NN 59/96). Na njemu se mora nalaziti oznaka na kojoj stoji:
– naziv proizvođača, tvornički broj i godina proizvodnje
– volumen praznog spremnika u l (litrama)
– datum posljednjeg pregleda i ispitivanja te pečat ustanove koja je to provela
– najveća dopuštena masa pri punjenju u kg (za UNP)
– najveći dopušteni tlak punjenja u MPa ili bar (za SPP)

spremnik u lakim komercijalnim vozilima
Spremnik u lakim komercijalnim vozilima

Dijelovi spremnika:

Glavni ventil – postavlja se izravno na spremnik i služi za njegovo zatvaranje kad treba spriječiti neželjeno istjecanje plina.
Sigurnosni uređaji – njihova uloga je da trebaju spriječiti stvaranje prekomjernog tlaka u spremniku te prekomjerno istjecanje plina iz spremnika kad je ventil otvoren.

U sigurnosne uređaje se ubrajaju:

1. za UNP
– uređaj za ograničavanje protoka
– uređaj za osiguranje od prevelikog tlaka

2. za SPP
– uređaj za ograničavanje protoka
– uređaj za osiguranje od previsokog tlaka
– uređaj za osigurnje od prekoračenja temperature u slučaju požara
Svi se sigurnosni uređaji mogu izvest kao jedna cjelina.

Uređaj za ograničavanje protoka služi za smanjivanje protoka plina u slučaju pucanja instalacije, pritom se količina plina mora smanjiti na najviše 10% od mogućeg protoka.

Uređaj za osiguranje od previsokog tlaka služi za sprječavanje porasta tlaka preko 30 bar za UNP tj., preko 300 bar za SPP. Napomena: za uređaje koji su ugrađeni nakon 1. siječnja 2001. godine vrijedi 30 bar, a za ranije ugrađene uređaje 25 bar.

Uređaj za osiguranje od prekoračenja temperature u slučaju požara mora ispustiti plin iz spremnika ako temperatura dosegne 100±5 0C (za spremnike u cijelosti izvedene od čelika: 125±5 0C). Uređaj treba biti izveden tako da za vrijeme djelovanja ne dopušta povećanje tlaka u spremniku za više od 10% njegovog nazivnog tlaka.

Zaštitno kućište treba spriječiti svako moguće propuštanje plina iz dijela vozila u kojem se armatura.
Pomoću priključak za punjenje spremnik se spaja na vanjski sustav opskrbe plinom (punionica). Uz njega se postavlja protupovratni ventil koji za vrijeme punjenja treba spriječiti protjecanje plina natrag u priključak.

Zaporni ventil koji se nalazi između priključka za punjenje i spremnika treba se izvest tako da onemogućava dotok plina do isparivača.

Pročistač plina služi za odvajanje nečistoća pri prolasku plina iz spremnika prema ostalim dijelovima sustava.

Isparivač služi za isparavanje UNP-a, odnosno, prelazi iz kapljevito u plinovito stanje pod utjecajem topline.

TLAČNI REGULATOR

Tlačni regulator služi za smanjivanje tlaka plina u spremniku na vrijednost potrebnu za stvaranje smjese sa zrakom. Kao regulatori se smiju koristiti samo uređaji s membranom. Regulator treba spriječiti istjecanje plina kad vozilo ne radi

PLINSKI VENTIL

Plinski ventil prekida dovod plina iz spremnika u isparivač i tlačni regulator kad motor ne radi, kada se plin ne koristi.

PRIKLJUČAK ZA PRAŽNJENJE

Svrha priključka je pražnjenje prirodnog plina iz instalacija koje se nalaze iza glavnog spremnika. Zabranjeno je ispuštanje u neposrednu okolinu.

U vozilu se nalazi i prekidač na upravljačkoj ploči koji služi za prebacivanje pogona na plin na neko drugo gorivo.
Svi dijelovi plinske instalacije u vozilu međusobno se povezuju visokotlačnim i niskotlačnim cijevima. Visokotlačne su od priključka za punjenje do spremnika te od spremnika do isparivača. Niskotlačni od tlačnog regulatora do motora. Visokotlačne cijevi su od bakra ili čelika, a njihovi od čelika ili mjedi.

VODOVI SREDSTVA ZA GRIJANJE

Svrha vodova je da povezuju isparivač i regulator sa sustavom za hlađenje motora ili nekim drugim izvorom topline u vozilu. Sredstvo za grijanje (u pravilu rashladno motora) služi za dovođenje topline potrebne za promjenu agregatnog stanja plina.

U vozilu osim dva sustava napajanja gorivom postoje i dva rasplinjača. Kod Ottovih motora benzin prije ubrizgavanja u motor ulazi u rasplinjač u kojem se raspršuje u struji zraka. Kod plina je jednostavno mješalište sa zrakom.