Metan kao gorivo je kompresirano na 200 bar u specijalnim rezervoarima. U spremniku se nalazi u plinovitom stanju i takav se upotrebljava. Količina plina od 1 m3 pri tlaku od jednog bara i temperaturi od 20 C odgovara jednoj litri diesel goriva. Kalorična vrijednost metana je od 8.9 12.8 kWh/m3. Zbog velike zapremnine kretanje vozila je ograničena na šire gradsko područje.

plinska oprema na vozilu
Skica plinske opreme u komercijalnom vozilu

Metan ima vrlo visoku oktansku vrijednost (120-130) u usporedbi sa benzinom čija je oktanska vrijednost 95. Prilikom mjerenja se pokazalo vrlo visok prag samozapaljenja kod metana kad je stlačen i zagrijan. Što je viši prag kompresije, to se je veća korisnost kod motora.

Laka teretna vozila su opremljena sa benzinskim motorima sa ubrizgavanjem, tako da mogu raditi sa dva rasplinjača. Potrošnja kod takvih motora je veća nego kod vozila koja bi imala samo plin ugrađen.

Teška teretna vozila su opremljena sa dieselskim motorima koji su prerađeni u motore  sa paljenjem na svjećice smanjujući zapreminski omjer. Ovakva izvedba zahtijeva poseban sustav za paljenje i ubrizgavanje plina. Tako motor ne radi više na dieselski ciklus nego na princip paljenja iskrom iz svjećice. U tom slučaju potencijal plina je postignut, pa zato nije moguće izvesti sa dva rasplinjača.

svjecice umjesto brizgaljki
Na brizgaljkama u smjeru ulaznih ventila su postavljene svjećice umjesto originalnih dieselskih brizgaljki

set brizgaljki
Set brizgaljki za plin u vozilu ( Citroen Berlingo) sa setom brizgaljki za benzin potrebnih za rad sa dva rasplinjača