Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuje carinske formalnosti u međunarodnom prijevozu robe. Nadzor i postupak nad cestovnim prijevoznim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”.

Sustav TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sustav tranzitnim državama garantira pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe (krijumčarenja).
Sustav TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog prijevoza roba:
1. Prednosti za transport i trgovinu (općenito):
– smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu,
– olakšava kretanje u tranzitu primjenom standardizirane regulative i dokumentacije i,
– kao krajnji rezultat, potiče razvitak međunarodne trgovine
2. Prednosti za prijevoznike:
– roba se kreće preko međunarodnih granica s minimalnim ometanjima i stajanjima,
– kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni,
– dokumenti su pojednostavnjeni i standardizirani,
– nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država.
3. Prednosti za carinski sustav:
– garantirano plaćanje carinskih i poreznih pristojbe u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $),
– samo “bona fide” prijevoznicima je dozvoljeno korištenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost sustava,
– smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu,
– sustav olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju.

Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uvjete kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prijevozu s oznakom TIR.
Vozilo mora biti građeno tako da:
– roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni dio vozila bez ostavljanja vidnih tragova pokušaja ili bez povrede carinskih obilježja;
– carinska obilježja se mogu lako i uspješno staviti;
– ne sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla sakriti;
– svi prostori u koje se može staviti roba su pristupačni za carinski pregled.
Kontejner mora biti:
– potpuno ili djelomice zatvoren tako da tvori spremnik za robu;
– trajne i dovoljno čvrste građe za višekratnu uporabu;
– posebno namijenjen olakšanju prijevoza robe jednim ili različitim prijevoznim sredstvima bez posebnog prekrcaja robe;
– namijenjen lakom manipuliranju;
– napravljen tako da se lako puni i prazni;
– unutarnje zapremnine jedan ili više kubičnih metara.
Za vozilo ili kontejner koje ispunjava uvjete izdaje se “Uvjerenje o odobrenju za prijevoz robe pod carinskim obilježjem”, s rokom valjanosti od dvije godine. Na vozilo ili kontejner mora biti stavljena pločica TIR s prednje i stražnje strane. Pločica sadrži bijela slova na plavoj podlozi, a njene su dimenzije 400 × 250 mm.

tir karnet - pločica

Obrazac karneta TIR

Obrazac TIR karneta tiska se na francuskom jeziku, dok se na koricama uz francuski nalazi i engleski prijevod. Sastoji se od korica narančaste boje s temeljnim podacima, talona 1/2, odgovarajućeg broja listića 1 i 2, te obrasca zapisnika o očevidu. Broj listića u karnetu ovisi o broju otpremnih i odredišnih carinarnica (jedan par za svaku carinarnicu) i broju zemalja provoza (jedan par za svaku zemlju), pa postoje dvije vrste karneta: sa 6 listića (za provoz između dviju zemalja) i sa 14 listića (za provoz preko jedne ili više provoznih zemalja).

tir carnet

Korice TIR karneta na prednjoj strani sadrže podatke o izdavatelju, prijevozniku i vozilu ili kontejneru. Na stražnjoj strani korica su pravila za uporabu na francuskom jeziku, a na prvoj strani zadnjeg lista korica je prijevod pravila na engleski jezik.
Talon 1/2 sadrži manifest robe i rubrike predviđene za službenu uporabu i ovjeru carinarnica. On trajno ostaje u sastavu karneta.
Listić 1 odvaja otpremna, odnosno ulazna usputna carinarnica. Perforacijom je odvojen od kupona koji trajno ostaje u karnetu. Sadrži manifest robe i rubrike predviđene za službenu uporabu. Ovjeravaju ga otpremna odnosno ulazna usputna carinarnica.
Listić 2 odvaja odredišna, odnosno izlazna usputna carinarnica. Perforacijom je odvojen od kupona koji trajno ostaje u karnetu.
Obrazac zapisnika o očevidu predviđen je za slučaj oštećenja carinskih obilježja, robe ili vozila. Zapisnik o očevidu sastavljaju carinarnica ili drugi nadležni organ na zahtjev prijevoznika.

Način uporabe
Raspored značenja polja od 1-17 navedenih listića je u svim listovima posve jednak, te s pomoću indiga prilikom popunjavanja ovih polja popunjava i potreban broj ostalih kupona (bijele i zelene boje). Polja 1 do 15. popunjava nositelj karneta prije njegovoga predočenja polaznoj carinarnici.

Svi podaci moraju biti čitljivo ispunjeni pisaćim strojem, štampačem ili kemijskom olovkom, te moraju biti vidljivi na svim listovima. Navodi u karnetu ne smiju se brisati ili pisati jedne preko drugih, već se ispravke unose na način da se pogrešan podatak precrta, te pored njega upiše ispravan podatak. Uz svaku takvu ispravku mora biti potpis onoga koji tu ispravku upisuje, te ovjera carinskih organa.

Kupon broj 1 (bijele boje) namijenjen je carinskim organima u polaznoj carinarnici prilikom otvaranja TIR karneta, te usputnim ili izlaznim carinarnicama. Polazna carinarnica u kojoj se postupak TIR započinje, ispunjava i ovjerava karnet na svim priloženim kuponima i njihovim talonima (rubrike 16 i 17, te 18 do 23 karneta), dakle carinski službenik stavlja potpis i pečat na kraju manifesta i svih kupona koji se nalaze u karnetu. Ukoliko ima veći broj polaznih carinarnica, ove rubrike popunjava tek posljednja polazna carinarnica. Polazna carinarnica ujedno odvaja i pohranjuje u svojoj arhivi prvi kupon broj 1, a ostale ostavlja i predaje prijevozniku, no ostavljajući ovjereni talon toga kupona unutar karneta. Kako se ovdje radi o početku postupku provoza, polazna (u pravilu granična) carinarnica evidentira TIR karnet u kontrolnik 420 (kontrolnik početnih provoznih postupaka).

Kupon broj 2 (zelene boje) koristi izlazna ili odredišna carinarnica, koja ispunjava preostala polja 24 do 28, i ovjerava. Pri tome donji, manji dio kupona šalje preporučenom poštom polaznoj ili ulaznoj (graničnoj) carinarnici kao potvrdu prijema robe, i kako bi polazna ili ulazna carinarnica sravnjujući taj dokument s ranije pohranjenim kuponom broj 1. razdužila operaciju po karnetu TIR u odgovarajućem kontrolniku. Ostali dio kupona br. 2 zadržava u svojoj arhivi, te razdužuje karnet u kontrolniku 400 – završnih provoznih postupaka. Kako je već rečeno, talon ovoga kupona ostaje u kompletu karneta.