Skretnice su konstrukcije željezničkoga gornjeg ustroja koje omogućuju nesmetan prijelaz željezničkih vozila i cijelih vlakova s jednoga kolosijeka na drugi.

Glavni dijelovi skretnice su:
– prijevodnički uređaj
– međutračnice
– srcište.

skretnica
Dijelovi skretnice
Prijevodnički uređaj je dio skretnice koji služi za usmjerivanje željezničkih vozila na željeni smjer vožnje. Sastoji se od dviju glavnih naležnih tračnica, dviju prijevodnica, kliznih jastučića, polužja prijevodničkog uređaja, skretničkog zatvarača i postavnog uređaja. Postavljanje prijevodničkog uređaja u jedan od dvaju mogućih smjerova vožnje izvodi se uz pomoć postavnog uređaja kojim se pokreće polužje spojeno s prijevodnicama.
Prijevodnice se pomiču po kliznim jastučićima pri čemu se jedna odmiče, a druga priljubljuje uz pripadajuću glavnu naležnu tračnicu. Položaj prijevodnlca osigurava se uz pomoć skretničkog zatvarača ili skretničke brave.

Prijevodnica je posebno obrađena tračnica ili tračnica izrađena od posebnog oblika položena na klizne jastučiće. Omogućuje prelazak željezničkih vozila s dolazećega kolosijeka na jedan od smjerova vožnje u skretnici (u pravac ili skretanje) ili prelazak s jednog od smjerova vožnje u skretnici na dolazeći kolosijek. Prelazak omogućuje oblik glavne prijevodnice koja je na početku potpuno tanka i podvučena pod glavu pripadajuće glavne naležne tračnice, a prema kraju postupno poprima oblik glavne dolazeće tračnice.

Klizni jastučić je element kolosiječnoga pričvrsnoga pribora koji se ugrađuje na skretničke pragove u području prijevodničkoga uređaja. Osigurava položaj i pričvršćenje glavne naležne tračnice na podlogu te omogućuje slobodno klizanje prijevodnice pri primicanju pripadajućoj glavnoj naležnoj tračnici i odmicanju od nje.

Skretnićki zatvarač je dio prijevodničkog uređaja skretnice koji osigurava položaj prijevodnica prema pripadajućim glavnim naležnim tračnicama (priljubljeni i odljubljeni položaj). Na taj se način osigurava postavljeni smjer vožnje pri prolasku vlaka i sprječava neovlašteno samovoljno mijenjanje položaja prijevodnica.
Tamo gdje se skretnice prebacuju ručno koriste se skretničke brave koje se pričvršćuju na glavnu tračnicu blizu vrha jezička. Zaključavaju se ključem uz izvučenu polugu iz brave koja se prislanja na odmaknuti jezičak. Skretnica se tada ne može samovoljno ili slučajno prebaciti u suprotni položaj sve dok se brava ne otključa. Postoji više tipova skretničkih brava (mehaničke, elektromagnetske).

Postavni uređaj skretnice je uređaj koji omogućuje primicanje prijevodnica pripadajućim glavnim naležnim tračnicama i odmicanje od njih. pa prema tome i postavljanje skretnice za vožnju u željeni smjer. Ovisno o konstrukciji postavnog uređaja, skretnice se mogu postavljati na mjestu ugradbe ručno, ili daljinski iz središnje postavnice.

Postavni se uređaj sastoji od utega na poluzi i preko polužja prijevodničkog uređaja povezan s prijevodnicama. Daljinski, iz središnje postavnice, skretnice se mogu postavljati mehanički uz pomoć sustava poluga i poteznih žica Hi električnim Impulsom koji pokreće motor elektropostavne sprave (ugrađene neposredno uza skretnicu), a koji je preko polužja prijevodničkog uređaja povezan s prijevodnicama.

Medutračnice skretnice su srednji dio skretnice koji povezuje prijevodnićki uređaj sa srcištem. Sastoji se od četiriju običnih voznih tračnica od kojih jedan par vodi u pravac, a drugi u skretanje.

Srcište je dio skretnice na kojemu se sijeku oba smjera vožnje preko skretnice, u pravac i u skretanje. Sastoji se od vrha srca, dviju krilnih tračnica, dviju voznih tračnica i dviju skretničkih vodilica. Na samom sjecištu smjerova vožnje kolosijek je prekinut kako bi kotači vozila, prolazeći u oba smjera, mogli nesmetano prijeći preko dijela skretnice koji služi za vožnju u drugom smjeru. Prelazeći s krilne tračnice na srce i obratno, kotač željezničkog vozila ostaje u zraku i gubi vođenje. Stoga se, usporedno uz vozne tračnice, s unutarnje strane skretnice ugrađuju skretničke vodilice koje usmjeruju drugi kotač 1 time sprječavaju iskliznuće vozila.
Srce skretnice je dio srcišta na kojemu se izravno presijecaju oba smjera vožnje preko skretnice. Srce skretnice sastoji se od vrha srca i krilnih tračnica. Razlikuje se prema obliku, konstrukciji i gradivu.

Krilna tračnica je tračnica srcišta skretnice koja oblikom i načinom postavljanja omogućuje stvaranje žlijeba na presjecištu dvaju smjerova vožnje preko skretnice i prolazak kotača željezničkih vozila preko vrha srca. Žlijeb se oblikuje savijanjem krilnih tračnica i njihovim vođenjem uz vrh srca usporedno sa suprotnim smjerom vožnje preko skretnice.

Tračnica vodilica je također tračnica srcišta skretnice, usporedna s voznom tračnicom, postavljena na odgovarajućem razmaku između voznih rubova vrha srca i vozne (glavne) tračnice. Omogućuje vođenje Jednoga kotača željezničkog vozila i pravilan prelazak drugoga kotača iste osovine preko žlijeba pri vrhu srca skretnice. Svojim oblikom omogućuje postupno usmjerivanje kotača željezničkih vozila u uske žlijebove srcišta skretnice, a ugrađuje se nadvisivanjem iznad gornjeg ruba vozne tračnice. Izrađuje se od običnih tračnica ili posebnih profila tračnica.

Početak skretnice je spoj tračnica priključnoga kolosijeka i skretnice ispred prijevodničkog uređaja. To je mjesto gdje završava redoviti kolosijek i počinje skretnica.

Završetak skretnice je spoj tračnica i priključnoga kolosijeka iza srcišta skretnice. To je točka od koje se nastavlja redoviti kolosijek.
Odvajanje kolosijeka s pomoću skretnice obavlja se pod određenim kutom. Stoga se skretnice razlikuju prema kutu odvajanja, polumjeru luka skretanja te načinu postavljanja i osiguranju položaja skretanja.
Kut odvajanja odvojnoga kolosijeka od matičnoga određuje i kut skretnice. Kut se označuje njegovom veličinom (na primjer a=6°) ili tangensom kuta (na primjer 1:9.515).

Skretnice moraju omogućiti mirnu vožnju u pravac nesmanjenom brzinom, a na odvojni kolosijek s dovoljno velikom brzinom. Stoga se najveća dopuštena brzina skretanja u odvojak (za skretnice bez nadvišenja) računa po izrazu

V = 2,9 * (dvostruki korjen iz R) gdje je:
V – brzina vožnje u skretanje (km/h)
R – polumjer luka skretnice (m)

Prema osnovnoj namjeni i konstrukciji, skretnice se dijele na četiri skupine:

  • jednostruke
  • dvostruke
  • križne
  • kombinirane.

Jednostruke skretnice su one skretnice pri kojima se od matičnog (glavnog) kolosijeka odvaja samo jedan odvojni kolosijek u skretanje.

Dvostruke skretnice mogu međusobno povezivati tri kolosijeka.

Križne skretnice, koje često nazivaju “engleskim skretnicama” postavljaju se na križanju dvaju kolosijeka u istoj razini ako je na tome mjestu potrebno osigurati prelaženje vozila s jednoga kolosijeka na drugi.

Kombinirane skretnice takve su konstrukcije da mogu povezivati različite širine kolosijeka.