Signalno-sigurnosni uređaji sa svojim signalnim znacima upravljaju željezničkim tehnološkim procesom. Općenito se svaki signali uređaj sastoji iz dva dijela -upravljačkog i upravljanog.

Upravljački dio je fiksni, smješten na jednom mjestu, npr. u prometnom uredu. To su unutarnji dijelovi: relejni uređaji, napojni uređaji i postavni stol. Upravljani je predstavljen s terenskim elementima, kao kabelska mreža i drugi dijelovi – signali, skretničke postavne sprave, izolirani odsjeci kolosijeka, postavljati s branicima na željezničko-cestovnim prijelazima. Upravljački prima i prerađuje informacije i potrebna naređenja daje upravljanom dijelu.

Signalno-sigurnosni uređaji svojim signalnim znacima vozno, vlakopratno i kolodvorsko osoblje informiraju o dozvoljenim i nedozvoljenim vožnjama na kolodvorske kolosijeke i otvorenu prugu. Signalno-sigurnosni uređaji informiraju i korisnike željezničkih usluga.

signalni uređaj
Signalni uređaj za informiranje putnika

Željeznički signali su sredstva koja daju signalne znakove za brzo i sigurno sporazumijevanje i obavještavanje o prometu vlakova, manevarskim vožnjama, o dozvoljenoj i zabranjenoj vožnji na i preko određenog mjesta, o stanju pruge, ograničenju brzine, o čuvanju osobne sigurnosti…

Signali kao sredstva mogu biti: stalni, pokretni i ručni.
Prema namjeni dijele se na glavne, pomoćne, dopunske ili pokazivače.
Kao znaci signali mogu biti vidni i čujni, optički i akustički.

Signalno-sigurnosni uređaji mogu biti:

– kolodvorski
– pružni (automatski pružni blok)
– automatizacija za ranžiranje
– osiguravajući za željezničko-cestovne prijelaze u razini pruge
– autostop i lokomotivska signalizacija

Prema broju značenja signalni pojmovi mogu biti: jednoznačni, dvoznačni, troznačni i četveroznačni.
Jednoznačni daju samo jedno značenje, izvršenje ili predsignaliziranje.
Dvoznačni istodobno naređuju i predsignaliziraju.

Troznačni s tri signalna pojma. Pojam “slobodno” (zeleno svjetlo) znači da su kod APB-a iza signala slobodna dva prostorna razmaka. Pojam “oprezno očekuj stoj” (žuto svjetlo) znači da je kod APB-a iza signala slobodan samo jedan prostorni razmak i da je naredni signal “stoj”, naredni prostorni razmak zauzet. Pojam “stoj” (crveno svjetlo), prvi (naredni, slijedeći) prostorni razmak zauzet.

Četveroznačni sustav “slobodno” (zeleno svjetlo) znači da su kod APB-a iza signala slobodna tri prostorna razmaka.

Da bi sredstva željezničkog prometa mogla nesmetano funkcionirati potrebno ih je održavati. Ovo s toga što tehnički sustav mora biti projektiran tako da zadovolji sve performanse u proizvodnji.

Održavanje počinje s prvim danom uvođenja u promet, a traje do kraja životnog vijeka odnosnog sredstva.

Postoji više načina i oblika održavanja npr. pruga i pružnih postrojenja. Prije svega radi se o održavanju:

– gornjeg i
– donjeg ustroja pruge.

Prema značenju i obujmu radova na gornjem ustroju održavanje može biti:

– tekuće (redovito),
– srednji popravci i
– glavni popravci (remont).

Pod tekućim održavanjem razumijevaju se radovi na održavanju kolosijeka za normalno odvijanje prometa. To je održavanje kolosijeka i drugih postrojenja u granicama toleranci glede odstupanja kolosijeka po smjeru, širini i nivelete. Ove je radove nemoguće unaprijed planirati jer se  tijekom  eksploatacije pojavljuju razni nedostaci.
Tu spada:

– redovito ispitivanje i kontrola stanja gornjeg ustroja
– reguliranje skretnica i kolosijeka po visini
– ispravljanje zakošenih pragova
– pritezanje kolosiječnog pribora
– održavanje zastorske prizme, sprečavanje vode da ne prodre u trup nasipa
– uništavanje vegetacije, čišćenje snijega itd.

Srednji se popravci obavljaju periodično i sustavno. Ovi se radovi planiraju. Tu spada zamjena dotrajalih pragova i tračnica.

Srednji se popravci obavljaju u zavisnosti od obujma prometa, vrste pruge i ugrađenog materijala. Smatra se da bi te radove trebalo izvoditi:

– za pruge prvog reda u razdoblju 3-4 godine, a
– za pruge drugog reda u razdoblju 4-6 godina.

Zadatak je otkloniti nedostatke koji su se u eksploataciji pojavili.

Glavni se popravci izvode kada su nastale deformacije kolosijeka, a ne mogu se otkloniti srednjim održavanjem. U te radove spada kompletna zamjena gornjeg ustroja. Izvode se po potrebi što znači prema intenzitetu prometa, a najdulje nakon deset godina eksploatacije. To zavisi od izvođenja radova u prethodnim fazama održavanja. U svijetu se glavni popravci (remont) pruge obavljaju kada se njome preveze 200 milijuna bruto tona.

Materijal gornjeg ustroja se nakon regeneracije često ugrađuje u druge pruge nižeg ranga ili za industrijske kolosijeke.