Vertikalna signalizacija

Pri postavljanju uspravne signalizacije treba voditi računa da se ne postavi preveliki broj znakova jer bi to moglo zbuniti vozača. Prometni znakovi se postavljaju s desne strane u smjeru kretanja vozila. Dimenzije ovise o značenju i važnosti ceste. Izvan naseljenih mjesta prometni znakovi postavljaju se na visini od 1.2 do 1.4 m, a u naseljenim mjestima na visini od 0.3 do 2.2 m. Udaljenost od ruba kolnika treba iznositi najmanje 0.3 m.

U uspravnu signalizaciju ubrajaju se:

1. znakovi opasnosti
Imaju oblik istostraničnog trokuta. Osnovna boja im je bijela, a rubovi trokuta su crveni.
Simboli na znakovima su crne boje.
Dimenzije stranica trokuta su 120 cm za autoceste i ceste za motorni pogon; 90 cm na županijskim cestama i glavni gradskim prometnicama; 60 cm na ostalim cestama.
Izvan naselja postavljaju se na udaljenosti 150 – 250m, a u naseljima do 150 m ispred opasnog mjesta.
znak opasnosti

2. znakovi izričitih naredaba
Imaju oblik kruga, a upozoravaju sudionike u prometu na cesti na zabrane,ograničenja i obveze.
Osnovna boja znakova zabrane i ograničenja je bijela, a simboli i natpisi su crne boje.
Na znakovima obveze osnovna boja je plava, a simboli i natpisi su bijeli. Promjer kruga je 90 cm na autocestama i cestama za motorni promet; 60cm na ŽC i glavnim gradskim prometnicama; 40 cm na ostalim cestama.
Znakovi izričitih naredaba postavljaju se neposredno ispred mjesta za koje vrijedi naredba.
znak izričite naredbe

3. znakovi obavijesti
Imaju oblik kvadrata ili pravokutnika.
Osnovna  boja je bijela sa simbolima crne boje, odnosno plava boja sa simbolima i natpisima bijele boje.
Dimenzije kvadrata su 90 x 90 cm na autocestama i cestama za motorni promet; 60 x 60 cm na ŽC i glavnim gradskim prometnicama; 40 x 40 cm na ostalim cestama. Dimenzije pravokutnika su 90 x 120 cm na autocestama i cestama za motorni promet; 60 x 90 cm na ŽC i glavnim gradskim prometnicama; 40 x 60 cm na ostalim cestama. Postavljaju se na građevine ili dijelove ceste na koje se znak odnosi.
znak obavijesti

4. dopunske ploče
Mogu se postaviti uz prometne znakove. Njihova širina ne smije biti veća od širine prometnog znaka, a visina ne smije biti veća od pola širine.
Osnovna boja je bijela.a boja natpisa ili simbola crna.
dopunska poča

Horizontalna signalizacija

U tlocrtnu signalizaciju spadaju oznake na kolniku. One omogućavaju lakše odvijanje prometa, a nedostatak im je što nisu vidljive za snježnih oborina i što ih treba često obnavljati zbog brzog trošenja.Bijele su boje (osim žuto za zabrane parkiranja i rubne trake).
Na kolniku se mogu postaviti i “kovne glave” koje ne smiju biti više od 0.9 cm iznad razine kolnika.

Oznake na kolniku mogu se podijeliti na:

1. uzdužne oznake – mogu biti izvedene kao pune crte,isprekidane crte i dvostruke crte. Širina im je 10 – 15 cm ovisno o važnosti i značenju ceste. Isprekidane crte na križanjima   slu#382;e za vođenje tokova, a sastoje se od 1.5 m obilježenog i 1.5 m neobilježenog prostora

2. poprečne oznake – označavaju se punim ili isprekidanim crtama,a tu pripadaju:

  1. crte zaustavljanja (stop crte)
  2. crte gdje vozači moraju dati prednost prolaza
  3. pješački prijelazi– označavaju se poljima koja su široka 60 – 70 cm, a
    razmak između polja ne smije biti veći od dvostruke širine polja. Na cestama na kojima je dopuštena brzina Vr do 60 km/h širina pješačkog prijelaza ne smije biti manja od 2.4 m. Na cestama gdje su dopuštene brzine VR veće od 60 km/h širina iznosi više od 4 m.
  4. prijelaz biciklističke staze preko kolnika – obilježava se četverokutima kojima stranice iznose 40 – 60 cm

3. ostale oznake – jesu strelice, natpisi i oznake uz rub kolnika. Na kolniku mogu biti natpisi kao : ‘TAXI”,”BUS”,”STOP”. Strelice obilježavaju smjer kretanja vozila.

horizontalna signalizacija
Pješački prijelaz

Svjetlosna signalizacija

U svjetlosnu signalizaciju ubrajaju se:
1. svjetlosni prometni znakovi:
– svjetlosni znakovi za upravljanje prometom vozila,
– svjetlosni znakovi za upravljanje prometom tramvaja,
– svjetlosni znakovi za upravljanje prometom pješaka,
– svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza preko željezničke pruge u jednoj razini,
– svjetlosni znakovi za označavanje radova na cesti,raznih oštećenja i sl., koji su opasni za odvijanje prometa

2. svjetlosne oznake

semafor
Svjetlosna signalizacija – laterna (semafor)

Zadaća svjetlosnih prometnih znakova je:
1. uspostavljanje pravilnog i urednog toka prometa
2. povećanje sigurnosti toka prometa
3. uspostavljanje približno kontinuiranog toka prometa
4. prekidanje toka prometa u ulicama s velikim opterećenjem radi prolaska pješaka i vozila iz ulica manjeg značenja
5. davanje prednosti jednoj vrsti prometa pred drugom
6. usmjerivanje prometa u određene pravce i trakove
7. upozoravanje vozača na opasna mjesta

Uređaji za davanje svjetlosnih prometnih znakova za upravljanje prometom na križanjima (semafori) mogu se postavljati na stupu pokraj kolnika na visini 2.0 – 3.5 m. Ako su ovješeni iznad kolnika visina od donjeg ruba uređaja do gornje površine kolnika ne smije biti manja od 4.5 m. Polumjer kruga semafora na cestama a manjim prometom iznosi najmanje 20 cm, a na cestama sa bržim i intenzivnijim prometom najmanje 30 cm.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom vozila – uređaji sa trobojnim svjetlima (crvene,žute i zelene boje). Svjetla se obično postavljaju po okomitoj osi jedno ispod drugog (prvo crveno, zatim žuto, pa zeleno). Zeleno svijetlo može imati dopunski znak u obliku strelice koja je smještena u krugu crne boje. Znakovi sa trobojnim svjetlima se mogu upotrebiti za upravljanje prometom na više prometnih trakova istodobno il za svaki trak posebno.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom tramvaja
– uređaji jednobojnih svjetala u obliku svjetleće crte bijele ili žute boje. Svjetleća crta može biti položena (znači zabranu kretanja), uspravna ili kosa (znači prolaz).

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom pješaka – uređaji sa dvobojnim svjetlima crvene i zelene boje. Svjetlosni znak ima oblik kvadrata ili kruga na kojima se nalazi tamna silueta pješaka. Signalni stup mora biti udaljen od ruba kolnika 0.8 – 0.9 m, a u posebnim slučajevima 0.7 m. Udaljenost signalnog stupa od crte za zaustavljanje pred križanjem mora biti 5 m.

Svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza preko željezničke pruge u jednoj razini dijele se na:
1. one koji označavaju položaj branika ili polubranika,
2. one koji najavljuju približavanje željezničkog vozila

Branike i polubranike treba označiti sa najmanje 3 reflektirajuća stakla, a još je bolje ako se cijeli branik premaže reflektirajućom tvari po cijeloj dužini.

Svjetlosni znakovi za označavanje radova na cesti, raznih oštećenja i sl., koji su opasni za sigurnost prometa – mogu biti:
– ploča za označivanje zapreka s treptačem,
– pokretna ploča s treptačima i znakovima,
– privremeni uređaji za davanje znakova prometnim sredstvima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova.