Za postupak ovlašćivanja servisne radionice za obavljanje radova ugradnje i servisiranja plinskih uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Prisavlje 14, Zagreb.

Servisna radionica upućuje zahtjev za dobivanje ovlašćenja nadležnom ministarstvu. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku Obrtnice odnosno Rješenja trgovačkog suda.

Nadležno ministarstvo po primitku zahtjeva servisne radionice prosljeđuje zahtjeve za obavljanje očevida i uvida u dokumentaciju Ministarstvu unutarnjih poslova, Inspekciji rada i Centru za vozila Hrvatske. Spomenuta ministarstva i institucije, svaka u svome djelokrugu, obavljaju pregled servisne radionice i po obavljenom dostavljaju nadležnom ministarstvu svoja mišljenja. Nadležno ministarstvo, po primitku svih potrebnih pozitivnih mišljenja, servisnoj radionici izdaje Rješenje kojim se odobrava obavljanje radova ugradnje i servisiranja plinskih uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom.

Pri postupku očevida i uvida u dokumentaciju koji obavlja Centar za vozila Hrvatske servisna radionica dužna je predočiti:

 • obrtnicu
 • ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s proizvođačem plinskih uređaja i opreme koju će ugrađivati (servisirati) u vozilo, ili s njegovim ovlaštenim generalnim (glavnim) zastupnikom u RH. Preslike navedenih dokumenata prilažu se zapisniku o očevidu. Ugovori (o poslovno-tehničkoj suradnji, generalnom zastupstvu i sl.) na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane sudskog tumača.

Daljnjim tijekom očevida utvrđivat će se kako slijedi (prema članku 30. Pravilnika o plinu):

 1. upošljava li servisna radionica servisera potvrđenog od strane ovlaštene organizacije, to jest Centra za vozila Hrvatske. Napomena: Serviseri koji ne posjeduju navedeni dokument (potvrdu o osposobljenosti) mogu, temeljem priloženog dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi i dokumenta (svjedodžba, uvjerenje, diploma i sl.) o završenoj obuci provedenoj od strane proizvođača uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom, pristupiti provjeri znanja. Nakon pozitivnog ishoda CVH izdaje potvrdu o osposobljenosti za obavljanje ugradnje i održavanja (servisiranja) uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom. U svrhu provjere znanja, u sklopu očevida, potrebno je osigurati prikladan prostor za ispitivače i ispitanika/ispitanike;
 2. izgled i funkcija zatvorenoga radioničkog prostora i pratećega prostora (potrebno je priložiti tlocrtnu skicu servisne radionice s pripadnim okolišem)
 3. postojanje uređaja koji omogućavaju radove na donjem postroju vozila
 4. postojanje uređaja za uskladištenje plina
 5. posjedovanje mehaničarskog, električarskog i limarskog alata, te posebnih alata propisanih od proizvođača uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom (potrebno je priložiti popis osnovnog alata)
 6. posjedovanje detektora prisutnosti plina (potrebno je priložiti presliku servisno-tehničke dokumentacije)
 7. posjedovanje tehničko-tehnološke dokumentacije za uređaje i opremu za pogon motornih vozila plinom (potrebno je priložiti preslike kompletne dokumentacije). Napomena: Servisna radionica moći će ugrađivati isključivo uređaje i opremu za koje je priložena tehničko-tehnološka dokumentacija, uz uvjet da s proizvođačem istih, ili s njegovim generalnim (glavnim) zastupnikom u RH ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji, te samo ako je ovlašteni serviser koji će obavljati ugradnju odnosno održavanje (servisiranje) prošao obuku proizvođača i posjeduje potvrdu o osposobljenosti
 8. posjeduje dokumente o ispunjavanju uvjeta:
  • zaštite od požara i eksplozija
  • zaštite na radu

NAPOMENA: Centar za vozila Hrvatske dostavit će servisnoj radionici detaljni naputak o svemu potrebnom za potpuno ispunjavanje propisanih uvjeta. Jednako tako svim serviserima koji će pristupiti provjeri osposobljenosti bit će dostavljeni svi materijali potrebni za uspješnu provedbu provjere osposobljenosti.