Pregradnju motornog vozila na pogon plinom u RH smije obaviti samo, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, ovlaštena servisna radionica.

Nakon što je ovlaštena servisna radionica obavila pregradnju motornog vozila na pogon plinom, dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera – predložak za ispitivanje, uz koju prilaže dokumente za ugrađeni spremnik plina (Uvjerenje IPTRH, Rješenje IPTRH, Izjavu o sukladnosti za homologirane spremnike plina, Certifikat za spremnike plina koji su već bili ugrađeni i registrirani u RH u nekom drugom vozilu) i dokument za isparivač odnosno regulator tlaka.

Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg će punitelj plina ovjeriti ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici. Sve navedene dokumente ovlaštena servisna radionica predaje vlasniku vozila.

Ispitivanju vozila, u za to ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila (STP), mora se pristupiti u roku od 15 dana po obavljenoj pregradnji vozila na pogon plinom.

Vozilo pristupa ispitivanju temeljem:
– Urednih prometnih dokumenata (Prometna dozvola i Knjižica vozila) u slučaju kada se radi o vozilima koja su već registrirana u RH
Prometnih dokumenata zemlje iz koje je vozilo uvezeno (ako se radi o uvozu rabljenog vozila), Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25) odnosno temeljem Izjave o sukladnosti tipno odobrenog vozila te Jedinstvene carinske deklaracije i Računa u slučajevima kada se radi o vozilima koja se prvi puta registriraju u RH.
– Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera – predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina te isparivač odnosno regulator tlaka i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).
– U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Proceduri ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom prethodi obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda, a prilikom same procedure ispitivanja vozila obavlja se:
– Utvrđivanje je li plinska instalacija ugrađena u skladu sa vrijedećim propisima u RH.
– Sva snimanja koja se obavljaju na “pregrađenom vozilu” (prema obrascu za ispitivanje vozila)
– Odvaga vozila (svake osovine zasebno te odvaga cijeloga vozila)
– Ispitivanje štetnih sastojaka ispušnih plinova prema programu EKO TESTA, s pogonom motora samo s ugrađenom vrstom plina

Po obavljanju procedure ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom STP svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod ispitivanja i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:
Potvrdu o ispitivanju vozila – (2 primjerka)
Certifikat – (1 primjerak)
Uvjerenje – (1 primjerak)
Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja, uz upisan broj Uvjerenja – (1 primjerak)