Kolni slog ili osovinski sklop predstavlja osovinu s dva čvrsto navučena kotača tako da taj sklop djeluje kao cjelina.

Lokomotiva je vučno vozilo namijenjeno za vuču ili guranje vućenih vozila, u kojemu nema prostora predviđenoga za prijevoz putnika ili robe.

Motorni vagon je vučno vozilo koje ima i prostor predviđen za prijevoz putnika te je namijenjen, osim za vuču ili guranje drugih vozila i za neposredan prijevoz putnika ili robe.

Motorni vlak predstavlja funkcionalnu cjelinu sastavljenu općenito od motornih vagona, upravljačkih vagona i prikolica.

Pogonske kočnice su kočnice koje ostvaruju silu kočenja koristeći pogonske strojeve vučnih vozila u odgovarajućem režimu rada.

Protutlačne kočnice su kočnice koje ostvaruju kočenje postavljanjem razvodnika vodene pare za suprotni smjer kretanja i uz zatvoreni regulator, tako da stapni parni stroj radi kao kompresor.

Putnička vučna vozila su vozila namijenjena za vuču putničkih vlakova koji su lakši i predviđeni za veće brzine vožnje.

Skretnice su konstrukcije željezničkoga gornjeg ustroja koje omogućuju nesmetan prijelaz željezničkih vozila i cijelih vlakova s jednoga kolosijeka na drugi.

Teretna vučna vozila su vozila predviđena za vuču teretnih vlakova koji mogu biti vrlo teški, a nisu predviđeni za to da se kreću velikom najvećom branom vožnje. Stoga teretna vučna vozila u osnovi razvijaju velike vučne sile i relativno male najveće brzine vožnje.

Tračnice su element gornjeg ustroja pruge koji nosi pružna vozila i usmjeruje ih u određenom pravcu.