Javnom cestom smatra se cesta od općeg značenja za javni promet koja zadovoljava sve uvjete što ih utvrđuju Osnovni zakon o cestama i ostali propisi.

Uz razvoj motornih vozila i građenja cesta s vremenom su postale izrazite pojedinosti po kojima se ceste međusobno razlikuju.

Prema Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama, ceste se mogu podijeliti:

– prema društveno-gospodarskom značenju i
– prema vrsti prometa kojemu su namijenjene.

Prema svojim osobinama, ceste se mogu podijeliti na razne vrsti, od kojih ćemo ovdje navesti podjelu:

– prema svrsi i prometnom značenju,
– prema veličini motornog prometa i
– prema terenu kojim cesta prolazi.

Prema društveno-gospodarskom značenju ceste se dijele na:

– magistralne,
– regionalne i
– lokalne.

Magistralne ceste su međunarodne i javne ceste koje povezuju veće gradove i važnija gospodarska područja Republike, odnosno važnija gospodarska područja u Republici. One se dovezuju na međunarodne ceste.

Regionalne ceste su javne ceste koje povezuju gospodarska područja u Republici ili područja koja su posebno važna za Republiku. One povezuju relativno bliska gospodarska područja i u isto vrijeme obavljaju distribuciju prometa i napajanje magistralnih cesta.

Lokalne ceste su javne ceste koje povezuju sela i naselja na području općine ili su važne za područje općine. Te ceste pripadaju užim regionalnim područjima i u kompetenciji su komunalnih zajednica.

Podjela cesta po Zakonu o javnim cestama:
1) autoceste,
2) državne ceste,
3) županijske ceste,
4) lokalne ceste.

Autoceste su ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama, sa dva traka na svakoj strani odvojena ogradom, te zaustavnim trakom.

Mrežu državnih cesta čine ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama.

Županijske ceste povezuju naselja i lokalitete unutar županije i integriraju cjelokupni prostor županije u mrežu cesta Republike Hrvatske.

Lokalne ceste povezuju naselja i lokalitete unutar općine i integriraju cjelokupni prostor općine u mrežu cesta Republike Hrvatske.

Ostale ceste

U ostale ceste pripadaju sve ceste na kojima se ne odvija javni promet vozila i pješaka, nego ih isključivo koristi privatna osoba ili određena gospodarska djelatnost u čijoj je nadležnosti i gospodarenje tim cestama:

– šumske ceste,
– poljoprivredne ceste,
– vodoprivredne ceste,
– osobne i privatne ceste.

Podjela  cesta  prema  veličini  motornog  prometa

Prema veličini motornog prometa, izraženog prosječnim godišnjim dnevnim prometom (PGDP), tj. brojem motornih vozila koji se na kraju planiranog razdoblja očekuje na cesti tijekom 24 sata, ceste se dijele u pet razreda (tablica).

RAZRED CESTEUKUPAN BROJ MOTORNIH VOZILA TIJEKOM 24 SATA U OBA SMIJERA
AUTOCESTE – CESTE 1. RAZREDA
> 12 000
CESTE 2. RAZREDA
7 000 – 12 000
CESTE 3. RAZREDA
3 000 – 7 000
CESTE 4. RAZREDA
1 000 – 3 000
CESTE 5. RAZREDA
< 1 000