Primarne karakteristike pješačkog prometnog toka na pješačkim prometnicama su po prirodi slične karakteristikama toka vozila na dionici ceste.

Kao i kod prometnog toka vozila na dionici postoje brojni indikatori stupnja mobilnosti za pješačke tokove na pješačkim prometnicama. Jedna od principijelnih mjera mobilnosti je vezana za mogućnost slobodnog izbora brzine kretanja pješaka. Drugi indikatori mobilnosti uključuju mogućnost prestizanja sporijih pješaka, mogućnost kretanja u pravcu normalnom na pravac glavnog toka pješačkog prometa ili u smjeru suprotnom od smjera glavnog toka, kao i opću mogućnost manevriranja bez naglih promjena brzine, smjera ili tempa kretanja. Dodatni faktori uključuju komfor, pogodnosti, sigurnost, zaštitu i ekonomičnost.

Da bi se kompletirala ova analiza osnovnih relacija između pješačkog protoka i odgovarajućeg raspoloživog prostora po pješaku mora se analizirati efektivna širina pješačke prometnice .
Da bi se izbjegla interferencija pri prolasku dva  pješaka, svaki od pješaka   treba   imati   na  raspolaganju   najmanje 0.80 metara širine prometnice. Pješaci koji se poznaju i koji se kreću zajedno, kretati će se čak i na blizini od 0.65 metara mjereno od centra do centra.

Bočni razmak manje od 0.60 metara između nepoznatih prolaznika se uglavnom javlja samo kada je raspoloživi prostor manji od oko 0.5 metara kvadratnih po osobi. Prema tome, umnošci vrijednosti od oko 0.80 metara mogu se koristiti za proračun čiste širine pješačke prometnice potrebne da bi zadani broj ljudi mogao kretati usporedo u svojevoljno formiranoj grupi ili da bi jedna grupa pješaka mogla proći pored druge grupe pješaka.

Pješaci u pokretu izbjegavati će rub pločnika i neće se previše približavati zidovima zgrada. Prema tome, uzduž oba ruba pješačke prometnice javlja se neiskorišteni prostor koji se mora isključiti iz nominalne širine prometnice kada se proračunava projektni protok pješaka. Ova “razdvojna” zona iznosi ukupno 0.80 metara računajući kombinirani efekt utjecaja ruba pločnika i zidova zgrada. Također treba isključiti traku zauzetu od strane zaustavljenih pješaka u blizini zgrada i fizičkih prepreka kao što su stupovi ulične rasvjete, poštanski sandučići, stepenice i slične smetnje.
Efektivna širina pješačke prometnice predstavlja dio pješačke staze koji je pod razumnim okolnostima na raspolaganju za prolazak pješačkog toka koji se kreće kroz promatrano područje.
Kriteriji za diferencijaciju različitih razina uslužnosti kod pješačkog toka su nužno neprecizni, međutim, moguće je predložiti odgovarajuća područja prostora po pješaku i brzina protoka koje se mogu upotrijebiti za utvrđivanje kriterija za kvalitetu toka.

Jedan od važnih kriterija razina uslužnosti je brzina. Pri brzinama od 46 metara u minuti ili manjim, pješak se mora kretati neprirodnim pokretima. Pri prosječnoj brzini od 46 metara u minuti odgovarajući prostor po pješaku se nalazi u području 0.6 do 0.8 kvadratnih metara. Pri raspoloživom prostoru od 1.5 kvadratna metra po pješaku ili manje, čak i najsporiji pješaci koji bi inače izabrali brzinu kretanja od 46 metara u minuti moraju usporiti kretanje. Najbrži pješaci se kreću do 108 metara u minuti.

Drugi indikator razine uslužnosti je mogućnost da se održava protok u sporednom smjeru nasuprot smjeru glavnog toka.

Razine uslužnosti:

RAZINA USLUŽNOSTI A

Prosječan intenzitet protoka je 20 pješaka/min/m efektivne širine pješačke prometnice. Za A razinu usluznosti osiguran je dovoljan prostor po pješaku da pješaci mogu slobodno izabrati brzinu kojom će se kretati. Također mogu obilaziti sporije pješake i izbjegavati konflikte sa pješacima koji se kreću poprečno na smjer njihovog kretanja.

RAZINA USLUŽNOSTI B

Prosječan intenzitet protoka iznosi 20-33 pješaka/min/m efektivne širine pješačke prometnice. Kada na pješačkoj prometnici postoji razina usluznosti B na raspolaganju je dovoljan prostor po pješaku za kretanje normalnom brzinom i prestizanje drugih pješaka u jednosmjernom toku, u kretanju pješaka u suprotnom smjeru javljaju se manji konflikti.

RAZINA USLUŽNOSTI C

Prosječan intenzitet protoka iznosi 33-46 pješaka/min/m efektivne širine pješačke prometnice. Ograničen je slobodan izbor individualne brzine kretanja pješaka i slobodno prestizanje drugih pješaka. Javlja se zahtjev za često prilagođavanje brzine i smjera kretanja u cilju izbjegavanja kontakta, može se očekivati kontinuiran protok.

RAZINA USLUŽNOSTI D

Prosječan intenzitet protoka iznosi 46-59 pješ/min/m efektivne širine pješačke prometnice. Većina pješaka će morati kretati se brzinom manjom od njihove normalne brzine zbog teškoća pri prestizanju sporijih pješaka i zbog izbjegavanja konflikata, pojava višestrukih konflikata s drugim pješacima.

RAZINA USLUŽNOSTI E

Prosječan intenzitet protoka iznosi 59-82 pješaka/min/m efektivne širine pješačke prometnice. Svi pješaci moraju se kretati brzinom manjom od svoje normalne brzine uz često potrebno prilagođavanje tempa kretanja. Raspoloživi prostor po pješaku je nedovoljan za prestizanje pješaka koji se sporije kreću, tj. javljaju se česti prekidi toka.

RAZINA USLUŽNOSTI F
Prosječan intenzitet protoka iznosi manje od 82 pješ./min/m efektivne širine pješačke prometnice. Sve brzine kretanja pješaka su ekstremno ograničene, javlja se čest kontakt s drugim pješacima a kretanja u suprotnom smjeru su praktično nemoguća. Karakterizira situaciju čekanja u redu.