1. DJELOVANJE OPASNIH TVARI NA ČOVJEKA I OKOLIŠ

Postoje dva načina djelovanja opasnih tvari na čovjeka i okoliš:
IZRAVNO i
NEIZRAVNO

IZRAVNO
To su tvari (npr. plinovi) koje se kemijski vežu na živi organizam ili nekim drugim fizikalno-biokemijskim djelovanjem izazivaju znatne funkcionalne promjene na materijalu na koji djeluju.
To su:

Toksične (otrovne) tvari
To su tvari koje djeluju na organizam u onom trenutku kada dođe do izravnog dodira udisanjem, oralno (npr. hranom) i resorpcijom kroz kožu.
S obzirom na svojstvo toksičnosti tvari se mogu podijeliti na:
netoksične tvari koje ni pod kojim uvjetima ne izazivaju nikakve nadražaje u živim organizmima, a propisuje im se oznaka toksičnosti 0
toksične tvari koje se svrstavaju u pet kategorija:
– slabo
– umjereno
– jako
– ekstremno
– supertoksično

POSREDNO
Mnoge tvari što se nalaze u prometu, u određenim uvijetima, reagiraju s kisikom iz zraka (goriva kao zapaljive tekućine, plinovi i čvrste tvari, oksidansi, sredstva za paljenje, korozivne tvari) ili se kemijski raspadaju brzo (eksplozivi, predmeti punjeni eksplozivom), odnosno reagiraju s tvarima s kojima dođu u neposredan dodir, npr. s vodom ili nekim drugim tvarima.
Posredna djelovanja opasnih tvari očituju se najčešće kao požari, posljedice eksplozija, te posljedice od zračenja radioaktivnih tvari.
To su:

Zapaljive tvari
Zapaljive su tvari prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari svrstane u više skupina: gorivi plinovi, zapaljive tekućine, čvrste tvari, samozapaljive tvari, oksidansi,te eksplozivi i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima.
Požari pri skladištenju, u transportu, ukrcaju i iskrcaju te pri ostalim radnjama s tim opasnim tvarima učestali su i uzrokuju velike materijalne štete:
Požari se mogu svrstati u pet razreda:
opasnetvari

Radioaktivne tvari
Radioaktivne tvari mogu biti prirodnog i umijetnog podrijetla.Prirodne radioaktivne tvari emitiraju tri vrste zračenja:
alfa-zrake (jezgre helijeva atoma)
beta-zrake (elektroni)
gama-zrake (kratkovalno elektromagnetsko zračenje)

Olovo je dobar materijal za proizvodnju ambalaže za čuvanje radioaktivnih tvari.Od organskih tvari uspješno se može koristiti hitin, koji je polusaharid životinjskog podrijetla.

U posljednjim godinama u prometu masovna je pojava proizvodnje i potrošnje radioaktivnih tvari kao nuklearnih goriva, kao preparata za potrebe medicine i za potrebe znanstvenoistraživačkog rada.

2. PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI

Opasne tvari, od mjesta proizvodnje do mjesta uporabe moraju biti brižno pripremljene za transport radi sigurnosti ljudskih života i materijalnih dobara.Ta priprema osigurava se odgovarajućim pakiranjem.Pakiranje opasnih tvari u prvom redu ovisi o agregatnom stanju i o grupi odnosno kategoriji kojoj tvar pripada.S obzirom na fizikalno-kemijska svojstva, opasne se tvari razvrstavaju u nekoliko skupina.
Materijali bilo koje kategorije obavezno moraju biti posebno pakirani, a poželjno je da ih se posebno i skladišti.

PAKIRANJE

Opasni plinovi koji se često sreću u prometu komprimirani su u člične boce, čelične bačve ili čelične spremnike.

Opasne tekućine pakiraju se u boce, kanistre, spremnike, bačve i cisterne, izrađene od materijala koji prema zapakiranoj tekučini mora biti izvanredno inertan i stabilan.

Za otrove, bez obzira na agregatno stanje, koristi se različita ambalaža koja u promet može doći samo kao orginalna, od proizvođaća.Orginalna ambalaža za otrovne tvari mora jamčiti 100%-tnu zaštitu od razlijevanja i isparavanja od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje.Uz opasne materijale, posebno uz otrovne tvari, u pakiranju mora biti priložena uputa za upotrebu.

Pri pakiranju tvari osjetljivih na kiseline i njihove pare mora se voditi računa o otpornosti ambalažnog materijala na te kiseline.Od ambalažnih materijala najveću otpornost prema kiselinama ima staklo (izuzev flourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjuju.

SKLADIŠTENJE

Skladištenje je regulirano u najvećem broju slučajeva međunarodnim i nacionalnim propisima.Točno su utvrđene metode prihvata, rukovanja, slaganja i čuvanja te izdavanja opasnih materijala.
Prema vrstama opasnih tvari, skladišta se dijele na:
specijalna skladišta za opasne tvari
skladišta za opasne tekućine
skladišta za kemikalije
skladišta za plinove

Eksplozivi se skladište u skladištima propisno udaljenim od naselja i industrijskih objekata, a u priručnom skladištu se mogu čuvati točno određene količine eksploziva.

Plinovi i opasne tekućine se skladište u hermetički zatvorenim spremnicima do 100.000 m3  za naftu.
Ta skladišta mogu biti podzemna, nadzemna ili plivajuća.

Zapaljive tvari      moraju biti odvojene od materijala koji reagiraju sa zrakom i vodom, oksidirajućih tvari, eksploziva i sl.Moraju biti opskrbljena protupožarnom zaštitom, izgrađena od vatrootpornog materijala, s propisanom prirodnom ventilacijom itd.

OZNAČAVANJE

Označavanje opasnih tvari utvrđeno je međunarodnim i nacionalnim propisima, te svaka pakirna jedinica, sva tranportna jedinica i svako transportno sredstvo i skladište moraju biti označeni.Oznake opasnosti, na listićima veličine 74×105 mm ili 148×210 mm, lijepe se na ambalažu.
Najčešće oznake obavezno su naljepljene na restriktivnim materijalima.
U neposrednoj blizini mjesta na kojemu se radi o opasnim materijalima, npr. u skladištima, na rampama za ukrcaj i iskrcaj, ondje gdje se obavlja pretakanje ili drugi poslovi s opasnim materijalima, treba na vidljivom mjestu staviti uputu o pružanju prve pomoći u slučaju nezgode.

3.PRIJEVOZ OPASNIH TVARI ( u cestovnom prometu)

Prijevoz opasni tvari zahtjeva veće mjere opreza nego što je to pri pakiranju i skladištenju.U prijevozu postoje i dodatni rizici, koa što su djelovanje promjenjivih sila, promjene klime te eventualne prometne nezgode koje mogu izazvati prave katastrofe uzrokovane djelovanjem opasnih tvari.Stoga postoje mnogi međunarodni propisi o prijevozu opasnih tvari, kojima je utvrđena klasifikacija, način označavanja i uvjeti kojih se mora pridržavati tijekom prijevoza.
Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu određuje se u RH posebnim Zakonom o prijevozu opasnih tvari, ali za međunarodni i domaći promet Zakonom se predviđa i korištenje međunarodne konvencije i to europski sporazum o cestovnom prijevozu robe u međunarodnom prometu (ADR).

U cestovnom prijevozu, u 2001. godini, prevezeno je 3.427 tisuća tona opasne robe; od toga u unutarnjem prijevozu 3.080 tisuća tona (90%), a u izvozu 164 tisuće tona (5%), u uvozu 137 tisuća tona (4%) i u prijevozu za treće zemlje 46 tisuća tona (1%)

prometnegrane

Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, po vrstama, utvrđen je u Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu.Poznat je pod imenom ADR (Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).ADR klasifikacija identična je klasifikaciji u željezničkom prometu RID.

klase
Podjela opasnih tvari po ADR-u

4. VRSTE I SVOJSTVA TVARI PREMA RAZREDIMA (KLASAMA)

KLASA 1 – eksplozivne tvari i predmeti
Podjela tvari klase 1:
tvari ili sredstva (uređaji) koji su osjetljivi, te postoji opasnost od eksplozije
tvari ili sredstva koja su bacanjem pogibeljna ali nema opasnosti od eksplozije
tvari ili sredstva koja mogu izazvati požar, a manje su eksplozivno opasna
tvari ili sredstva manje opasnosti od ekspozije i zapaljenja tijekom prijevoza
neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije
ekstremno neosjetljivi predmeti kod kojih nema opasnosti od eksplozije

eksplozivi
Klasa 1 – eksplozivi

KLASA 2 – plinovi: stlačeni, tekući i otopljeni pod tlakom
Plinovi su tvari koje:
na temperaturi od 50oC imaju tlak viši od 300kPa (3 bar)
kod 20oC i standardnog tlaka od 101,3 kPa, u plinovitom su stanju
Plinovi se transportiraju u sljedećim fizikalnim stanjima
komprimirani plinovi
tekući plinovi
duboko pothlađeni tekući plinovi
plinovi otopljeni pod tlakom

plinovi
Klasa 2 – plinovi

KLASA 3 – zapaljive tekućine
Zapaljive tekućine su tvari ili smjese tekućina koje su na temperaturi do 20oC u tekućem stanju, pri 50oC tlak pare im je do 300kPa (3 bar).Imaju plamište do 61oC.
Na temelju stupnja opasnosti zapaljive tekućine su podjeljene u tri skupine:
vrlo opasne
zapaljive tekućine s vrelištem do 35oC, ili zapaljive tekućine s plamištem ispod 23oC, koj su vrlo otrovne ili jako nagrizajuće
razni organski spojevi, neki pesticidi i dr.
opasne tvari su
zapaljive tekućine s plamištem ispod 23oC, koje nisu u  prvoj skupini
eter, petrolej, benzin, aceton, alkoholi, …
manje opasne tvari su
zapaljive tekućine s plamištem od 23 do 61oC

zapaljive_tekucine
Klasa 3 – zapaljive tekućine

KLASA 4 – zapaljive čvrste tvari
Dijele se u tri skupine:
zapaljive čvrste tvari
samozapaljive čvrste tvari
tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove

1. Zapaljive čvrste tvari
Definirane su kao čvrste tvari koje se u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom, ali nisu sklone samozapaljenju.

2. Tvari sklone samozapaljenju
Samozapaljive čvrste tvari su one koje se pale u dodiru sa zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari.

3. Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove
U ovu klasu su svrstane tvari koje u dodiru s vodom razvijaju plinove zapaljve u dodiru s plamenom ili iskrom.

zapaljive_cvrste_tvari
Klasa 4 – zapaljive čvrste tvar

KLASA 5 – oksidirajuće tvari i organski peroksidi
1. Oksidirajuće tvari
To su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlažu i pritom mogu uzrokovati zapaljenje (vatru).Oksidacija je proces spajanja s kisikom.Gorenje je proces oksidacije uz pojavu topline i svjetlosti.

2. Organski peroksidi
To su organske tvari s višim stupnjevima oksidacije, koje mogu izazvati štetne posljedice za zdravlje ili život ljudi  a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar, odnosno trenje.

oksidirajuce_tvari
Klasa 5 – oksidirajuće tvari

KLASA 6 – otrovne i zarazne tvari

Dijele se na:

1. Otrovne tvari
Otrovi su tvari sintetičkog, biološkog ili prirodnog podrijetla kao i preparati proizvedeni od tih tvari.

Prema stupnju opasnosti otrovne tvari se dijele na:
vrlo opasne tvari
opasne tvari
manje opasne tvari

Po ADR propisima, otrovne tvari su pod rubnom brojem 2601 svrstane  sljedeće skupine:
Vrlo opasne tvari
Organske tvari s točkom paljenja 23oC i više, ili nezapaljive
Kovinoorganski spojevi i karbonili
Anorganske tvari koje s vodom, vodenim otopinama ili kiselinama mogu razvijati otrovne plinove ili stvarati otrovne tvari koje reagiraju s vodom
Ostale anorganske tvari i kovinaste soli organskih kiselina

2. Zarazne tvari
Tvari koje sadržavaju žive mikroorganizme uključujući bakterije, viruse, parazite, gljivice ili kombinaciju hibrida ili mutanata koji su poznati i za koje se vjeruje da uzrokuju bolesti kod ljudi i životinja, nazivaju se po ADR-u zaraznim tvarima.

Prema svojstvima, tvari i predmeti skupine 2 dijele s na:
A – zarazne i infektivne tvari s visokim potencijalom opasnosti
B – ostale zarazne i infektivne tvari
C – prazna ambalaža

KLASA 7 – radioaktivne tvari

Radioaktivne tvari uz sve druge značajke opasnih tvari imaju jednu posebnu osobinu: predstavljaju opasnost iako je sama tvar potpuno fizički odvojena od okoliša, jer emitiraju ionizirajuće zračenje.Intenzitet ionizirajućeg zračenja može se smanjiti, što je bitno za smanjenje potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi samo ako je radioaktivna tvar dobro zapakirana u ambalaži od adekvatnog gradiva koje ima odgovarajuću zaštitnu moć.
Upravo zbog tih specifičkih značajki prijevoz radioaktivnih tvari može biti ilustrativan primjer koliko je pakiranje važno za postizanje potrebnog stupnja sigurnosti tijekom prijevoza.

Svrha adekvatnog pakiranja je zaštititi ljude, sudionike prijevoza i okoliš od izravnih i neizravnih učinaka zračenja tijekom prijevoza radioaktivne tvari.Zaštita se osigurava ako se primjenjuju zaštitne mjere kojima se sprečava:
disperzija radioaktivne tvari u okoliš i ulazak u organizam čovjeka
ozračenje osoba od zračenja koje emitira radioaktivna tvar iz pošiljke
mogučnost lančane reakcije i njena inicijalizacija u tvari koja se prevozi
opasnost od visokih temperatura generiranih u paketu zbog prijevoza radioaktivnih tvari te oštećenje komponenata paketa zbog pregrijavanja

Naljepljicama se označavaju paketi koji sadrže radioaktivne tvari.
Naljepljice obavezno moraju sadržavati sljedeće detalje:
– ime radionuklida
– aktivnost u Bq
– ukupnu aktivnost
– transportni index

radioaktivni_paketi
Znakovi opasnosti za različite kategorije radioaktivnih paketa

radioaktivni_izvori
Znak opasnosti za vozilo kojim se prevoze radioaktivni izvori

KLASA 8 – korozivne (nagrizajuće) tvari

Korozivne (nagrizajuće) tvari su one koje u dodiru s drugim tvarima i živim organizmima izazivaju njihovo oštečenje ili uništenje.

Prema stupnju opasnosti korozivne tvari se dijele na:
– vrlo opasne tvari
– opasne tvari
– manje opasne tvari

korozivne_tvari
Klasa 8 – korozivne (nagrizajuće) tvari

KLASA 9 – različite opasne tvari i predmeti

Tu su svrstani:
– magnetizirani materijali
– azbest
– ugljik(IV)oksid, čvrsti (suhi) led
– cink ditionat
– oprema za prijevozna sredstva (zračni jastuci, zatezivači pojaseva, …)
– tvari koje mogu onečistiti okolicu (tekuće i čvrste)
– genetski promjenjivi mikroorganizmi, …

razlicite_opasne_tvari
Klasa 9 – različite opasne tvari i predmet

Brzina motornog vozila nakrcanog opasnim tvarima ne smije biti veća od 70 km/h.
Prema ADR-u sva vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti označena znakovima i svjetlom.Oznaka na vozilu s prednje i stražnje strane pravokutnog je oblika s narančastom svjetlećom osnovom, dimenzija 30 x 40 cm.Pravokutnik je podijeljen na dva dijela: u gornjem dijelu upisan je broj opasnosti, a u donjem dijelu broj tvari prema UN listi.

ploce_opasnosti
Ploče opasnosti

dodir_s_vodom
Opasnost dodira tvari s vodom

Prva znamenka u gornjem polju označuje glavnu opasnost
2. plin
3. zapaljiva tekućina
4. zapaljive čvrste tvari
5. oksidansi ili zapaljivi organski peroksidi
6. otrovne tvari
8. korozijske tvari

Druga i treća znamenka označavaju dodatnu opasnost kako slijedi:
0 bez značenja            5 zapaljiva oksidacijska svojstva
1 eksplozivno               6 otrovno
2 izdvajanje plina        7 korozijsko
3 zapaljivo                    9 opasnost od energične kemijske reakcije