Da bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa, na cestama je organizirana posebna služba za održavanje cesta.

Zadaća je te službe da postojeće ceste, čije tehničko stanje zadovoljava, sačuvaju i održavaju tako da se na njima može odvijati nesmetan i siguran promet.
Radovi na održavanju cesta mogu se podijeliti na redovito i pojačano održavanje.

U redovito održavanje pripadaju radovi na cestama koji se obavljaju neprekidno tijekom godine, a u pojačano održavanje pripadaju radovi većeg opsega, koji se dugoročnije planiraju, i radovi koji su nastali kao posljedica nepredviđenih događaja (odrona, klizišta i si.).

Redovito održavanje cesta

U redovito (tekuće) održavanje cesta pripadaju radovi:

– na kolniku,
– na donjem ustroju ceste,
– na odvodnji,
– na vegetaciji,
– održavanje opreme ceste,
– održavanje mostova i tunela,
– održavanje potpornih i obložnih zidova, kosina usjeka, zasjeka i nasipa, te
– održavanje ceste zimi.
čišćenje kolnika
Vozilo za čišćenje kolnika