Studija izvodljivosti je skup metoda koje se odnose na izvodljivost projekata pojedinačnih građevina infrastrukture cestovnih prometnica i bavi se vrednovanjem građevina i ustanovljavanjem prioriteta za građevine koje financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj iz Washingtona.

Studija se izvodi u dvije faze:

1). faza – izradba prethodne studije izvodljivosti, tom analizom ustanovljuje se optimalnost lokacije za neki prometni koridor

2). faza – studija izvodljivosti – razlikuje se od prve faze samo u građevinsko – tehničkoj dokumentaciji za izgradnju građevina prometne infrastrukture
Podaci koji se unose u studiju izvodljivosti moraju se temeljiti na činjenicama.

Postupak izradbe studije izvodljivost  sastoji  se  od  od navedenih istraživačkih  područja aktivnosti:
– ekonomika razvoja,
– opis postojećeg prometnog sustava,
– analiza prometnog sustava,
– građevinsko – tehnički dio i troškovi,
– ekonomika prometa,
– vrednovanje investicijskog projekta
– postupak utvrđivanja pogrešaka (analiza osjetljivosti)

Ekonomika razvoja, opis i analiza postojećeg prometnog sustava – analizira parametre o procjeni koristi od projekta  i parametre koji se koriste za prognoziranje budućeg prometa uz uporabu OPCOST-a (računalnog programa za proračun troškova korisnika prometnice na projektiranim dionicama),  te razmatranje novostvorenog (induciranog) prometa nastalog u trenutku kada je
potražnja za putovanjem odnosno komercijalnim prijevozom elastična u odnosu na cijenu. Takvo smanjenje cijene, odnosno troškova prijevoza prouzročuje veći promet.

Građevinsko – tehnički dio i troškovi – sakupljaju se zemljopisne karte terena prometnice u mjerilima 1:1.000.000 i 1:500 000 na temelju kojih se izrađuje generalni plan sa elementima:

a) konfiguracijom terena sa slojnicama,
b) naselja s predviđenim područjima širenja,
c) županijske granice,
d) kulture (šume, obradive površine),
e) građevine prometne infrastrukture,
f) sve vodene površine
g) zaštićena vodna površina,
h) infrastruktura cjevovodnog prometa i vodove visokog napona

Ekonomika prometa – temelji se na analiziranju troškova potrošnje energenata u cestovnom prometu i vremenski ovisnih  troškova  (amortizacija,  kamate, osobna primanja, opći troškovi uprave, osiguranja, koncesija)

– financijski troškovi – predstavlja stvarne novčane troškove koji se koriste za proračunska i financijska razmatranja

– ekonomski troškovi – predstavljaju stvarne troškove gospodarskog sustava u nekoj gospodarskoj grani; izračunavaju se odbijanjem poreza, carina, raznih naknada od financijskih troškova
– usvojeni troškovi – troškovi koje nositelj odluka ubroji kao svoje ukupne troškove u određenoj gospodarskoj djelatnosti

Vrednovanje projekta – sintetizira sva istraživanja i analize u postupku studije izvodljivosti, a jedan od najvažnijih pokazatelja u sustavu vrednovanja je interna stopa zvana još prosječnim povratom investicije ili stopom granične efikasnosti kapitala, a utvrđuje se tako da se internom stopom povrata investicija diskontira u troškove i koristi da ukupna neto korist bude jednaka ništici.

Postupak utvrđivanja pogrešaka (analiza osjetljivosti) – istražuje način minimiziranja pogrešaka inputa pri izradbi studije izvodljivosti
Risk Analysis se temelji na kritičnim parametrima i služi za ispitivanje utjecaja inputa na output.