Informacije iz ovog teksta aktualne su do: 01. listopada 2007. g.

HOMOLOGACIJA

Prilikom uvoza vozila u Republiku Hrvatsku, vozila moraju udovoljiti zahtjevima koji su definirani pravilnicima Europske ekonomske komisije (ECE) ili direktivama Europske unije (EU), odnosno onim pravilnicima i direktivama koje je Državni zavod za mjeriteljstvo Republike Hrvatske prihvatio (DZM).
Pravilnik o homologaciji vozila (N.N. 100/2005) u skladu s međunarodnim pravilnicima, dopušta stavljanje u promet samo vozila koja su homologirana, odnosno koja udovoljavaju traženoj razini kakvoće (slično kao i u većini zemalja u Europi). Primjenom tog propisa postiže se veća sigurnost svih sudionika u prometu, zaštita okoliša i zdravlja ljudi, te znatna ušteda energije.
Ovi propisi se kontinuirano mijenjaju i dopunjavaju, pa je za očekivati da će se vremenom uvoditi sve stroži kriteriji.

NOVOSTI od 1. travnja 2007.
U naredbama ( NN 88/2006) Državnog zavoda za mjeriteljstvo koje se odnose na homologaciju vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva odnosno na pravilnik ECE R49 (Štetni sastojci iz diesel motora) i ECE R83 (Ispuštanje štetnih sastojaka iz otto i diesel motora (kategorije M1/N1)) znatno je postrožen kriterij po pitanju ispušnih plinova.
Od 1. travnja sva vozila na koje se odnosi ECE R83 moraju imati homologaciju minimalno prema zahtjevima   RI-05 (A2000) toga pravilnika.
Ove zahtjeve poznajemo po popularno nazvanim “EURO III” motorima.
U Pravilniku o postupku homologacije motornih i priključnih vozila s obzirom na kočenje TPV 109 (izdanje 00) (NN 19/07) postroženi su zahtjevi za nova vozila kategorija M, N i O s obzirom na kočenje. Od 1. travnja 2007. takva vozila moraju biti homologirana prema zahtjevima Direktive 70/320/EC s uključenim izmjenama i dopunama Direktivom 2002/78/EC ili prema zahtjevima Pravilnika ECE R13.09.
Novim pravilnicima o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača (kategorija L) (NN 12/07) uvedeni su novi ili postroženi postojeći zahtjevi tako od 1. travnja 2007. takva vozila (nova i rabljena):
moraju biti opremljena gumama koje zadovoljavaju zahtjeve
Direktive 97/24/EC – Poglavlje 1 ili Pravilnika ECE R 75.00;
s obzirom na emisiju ispušnih plinova, moraju zadovoljavati
zahtjeve Direktive 97/24/EC – Poglavlje 5 (zahtjevi poznati pod
nazivom EURO II).
Više informacija možete dobiti u stanicama za tehnički pregled, Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu, putem telefona i internet stranica navedenih u ovom letku.

POSTUPAK
Prigodom preuzimanja vozila prelistajte sve dokumente koje ste dobili uz vozilo. Ako je među njima dokument označen kraticom COC (Certificate of Conformitv), onda Vam on zamjenjuje POTVRDU PROIZVOĐAČA, s time da mora biti ovjeren kod ovlaštenog dobavljača/uvoznika marke Vašega vozila u Republici Hrvatskoj – ako on postoji.
Kada pribavite POTVRDU PROIZVOĐAČA (ili COC-dokument) obratite se ispitnom mjestu s popisa u ovom letku u blizini carinarnice gdje ćete cariniti svoje vozilo. Tamo ćete popuniti ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNOG VOZILA, priložiti upravnu pristojbu (biljeg) i platiti propisanu naknadu za postupak homologacije.
Nakon toga slijedi pregled vozila i dokumentacije koju ste priložili. Na vozilu će se provjeriti dijelovi vozila koji su važni za aktivnu i pasivnu sigurnost. Također će se utvrditi (iz POTVRDE PROIZVOĐAČA) jesu li kočnice, buka, sadržaj ispušnih plinova i dr., homologirani u skladu s propisima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.
Ako se tim pregledom dokumentacije i vozila utvrdi
sukladnost s propisima, na licu mjesta izdati će Vam se
POTVRDA        O         SUKLADNOSTI POJEDINAČNO
PREGLEDANOG VOZILA. Čuvajte je, jer ćete je morati predočiti prigodom carinjenja, kao i pri prvoj registraciji vozila u Republici Hrvatskoj.
Ako se tim pregledom utvrdi da vozilo ne udovoljava propisima, dobit ćete RJEŠENJE o uskrati izdavanja potvrde o sukladnosti s obrazloženjem.
Postupak   homologacije pojedinačno uvezenog vozila možete obaviti u jednom od ispitnih mjesta s popisa u ovom letku. Prigodom podnošenja zahtjeva za homologaciju morate imati sljedeće:
POTVRDU PROIZVOĐAČA ili COC-dokument;
TEHNIČKE PODATKE O VOZILU (strana prometna
dozvola, ident. dokument proizvođača, račun i sl.)
UPRAVNU PRISTOJBU
JEDINSTVENU CARINSKU DEKLARACIJU
POTVRDA   PROIZVOĐAČA je dokument iz kojeg je vidljivo
kojim   je    ECE-pravilnicima,    odnosno    EEC/EC-direktivama
(europskim  normama)  udovoljavalo  Vaše vozilo  u  trenutku
proizvodnje.
Tu potvrdu možete dobiti kod:
ovlaštenog dobavljača/uvoznika u Republici Hrvatskoj
(popis u ovom letku);
ovlaštenog   dobavljača/uvoznika   u   zemlji   iz   koje
uvozite vozilo;
proizvođača vozila i drugih      izvora      koje      DRŽAVNI      ZAVOD     ZA MJERITELJSTVO ovlasti za to.

Trenutno se prihvaća potvrda izdana od:
Naziv: TUV VERKEHR UND FAHRZEUG NIEDERLASSUNG
MUNCHEN
Adresa: Ridlerstr. 57, D-80674 MUNCHEN
Telefon: 00 49 89 51 90 31 09,
00 49 89 51 90 31 95,
00 49 89 23 32 30 06, Fax:       00 49 89 51 90 32 63,
00 49 89 51 90 31 31 Kontakt osoba: g. GAYK i g. MOHLE
Naziv    Potvrde    proizvođača    na    njemačkom    jeziku    je: DATENBESTATIGUNG FUR EXPORTE NACH KROATIEN Cijena cea: 82.50 EUR,
Broj računa na koji se može uplatiti: Baverische Vereinsbank Munchen 2 723 174 – BLZ 700 202 70

NAKNADE

Naknada za Potvrdu proizvođača, ako je dobijete od ovlaštenog dobavljača/uvoznika u Republici Hrvatskoj, iznosi oko 400 Kn, u Njemačkoj (TUV) iznosi 82.50 EUR, i si. Naknada za troškove homologacijskog postupka uključujući Porez na dodanu vrijednost ( 22%) ovisi o kategoriji vozila i iznosi 330, 500 ili 1000 Kn .
Visina upravne pristojbe koju morate priložiti u obliku biljega je 70 Kn.
Znači, npr. za kategoriju vozila M1 (osobno vozilo) sveukupna novčana davanja (uključujući 22% PDV) su: 400+500 + 70=970 Kn.
POZOR!
Vozilo kojem je uskraćena potvrda o sukladnosti neće biti carinjeno niti će se moći registrirati u Republici Hrvatskoj! Zato prije no što kupite vozilo obvezno potražite obavijesti o tipu vozila koje želite kupiti, odnosno, doznajte koja vozila ne treba kupiti, jer ne udovoljavaju propisima Republike Hrvatske. Obavijesti Vam mogu dati:
Centar za vozila Hrvatske (CVH), tel. 01/63 79 211 i   Hrvatski
autoklub (HAK), tel. 01/66 11 276 (ovlaštene pravne osobe)
Ispitna mjesta za homologaciju (popis u prilogu)
Ovlašteni dobavljači/uvoznici u Republici Hrvatskoj (popis u
prilogu)
Informacije u svezi s postupkom homologacije možete također naći i na internetu, na adresama:
http://www.hak.hr/
http://www.dzm.hr
http://www.cvh.hr

OSLOBOĐENI OD POSTUPKA HOMOLOGACIJE
Homologacija vozila provodi se za sva vozila osim za vozila iz članka 16. Pravilnika o homologaciji:
1.  vozila    uvezena    za    članove    diplomatskih    i    konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj, a koja će imati    registracijske    oznake    diplomatskog    ili    konzularnog
predstavništva.
Vozila iz stavka 1. ove točke koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Republici Hrvatskoj u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje;
2. vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda;
3. vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana;
4. vozila kategorije M1 (tarifna oznaka 87.03)1, vozila kategorije N1 (tarifna  oznaka  87.04) te vozila  kategorije  L  (tarifna  oznaka 87.11)   koja   radi   preseljenja   uvoze   fizičke   osobe   koje   su
neprekidno boravile u inozemstvu najmanje tri godine i uz uvjete da su ih osobno ili članovi njihovog kućanstva u inozemstvu posjedovali ili koristili najmanje godinu dana do dana useljenja ili
povratka u Republiku Hrvatsku i da se ta vozila uvezu u roku od 12 mjeseci od dana useljenja ili povratka;
5.  vozila   koja   uvoze   osobe   s   prebivalištem   ili   boravištem   u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;
6. vatrogasna vozila uz prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova;
7. vozila namijenjena vojnim potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim gospodarskih vozila i vozila za prijevoz putnika.

Ravnatelj Zavoda može donijeti odluku da za uvoz vozila posebne namjene ne treba provoditi postupak homologacije vozila.
Zahtjev za primjenu odredbe iz točke 1. stavak 2., podnosi se Zavodu uz potvrdu Državnog protokola Republike Hrvatske da su ispunjeni uvjeti za primjenu olakšica za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
Zahtjev za primjenu odredaba u točkama 2., 5. i 6. stavka 1. i u stavku 2. ovoga članka podnosi se Zavodu.
Za primjenu odredbe u točki 7. stavka 1. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izdaje odgovarajuću izjavu.

11 ZAKON O CARINSKOJ TARIFI (NN 61/00)
87.2 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući i vozača (autobusi, novi i rabljeni);
87.3 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom konstruirana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br. 87.02);
87.4 Motorna vozila za prijevoz robe;
87.11 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice.