Željezničku prugu čine:
– pružne građevine,
– gornji ustroj pruge,
– signalno-sigurnosni uređaji,
– telekomunikacijski uređaji,
– elektroenergetski uređaji,
– ostala postrojenja i uređaji,
– zemljište pružnog pojasa,
– zračni prostor iznad gornjeg ruba tračnice (12 m iznad gornjeg ruba tračnice, odnosno 14 m kod dalekovoda napona više od 220 kV)

glavni dijelovi pruge
Glavni dijelovi pruge

Pružne građevine su:

 1. geotehničke građevine (nasipi, usjeci, zasjeci, tuneli, potporni zidovi, obložni zidovi, obloge, obalo utvrde, galerije i druge zaštitne konstrukcije, odvodni sustavi, burobrani, snjegobrani, zaštitni biljni pokrivač, peroni, utovarno-istovarne rampe, pristupne ceste, kolodvorske površine, požarne ceste i manevarske staze)
 2. konstruktorke građevine (mostovi, vijadukti, podvožnjaci, pothodnici, propusti, okretaljke, prijenosnice, kolosiječne vage)
 3. željezničko cestovni i pješački prijelazi u istoj razini
 4. pružna oprema (ograde, branici, prsobrani, pružne oznake)

Gornjim ustrojeni smatraju se:

 1. elementi gornjeg ustroja (tračnice, pragovi, kolosiječni pričvrsni i spojni pribor, naprave protiv pomicanja tračnica i naprave protiv bočnog pomicanja kolosijeka, kolosiječni zastor i betonski ili asfaltni nosivi elementi)
 2. konstrukcije i uređaji gornjeg ustroja (skretnice, križišta)

Signalno-sigurnosnim uređajima smatraju se:

 1. signalno – sigurnosni uređaji i postrojenja za osiguranje otvorene pruge i kolodvora zajedno s uređajima za proizvodnju, pretvaranje i razdiobu električne energije za ta postrojenja
 2. kolosiječne kočnice
 3. uređaji za grijanje skretnica
 4. signalno-sigurnosni uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza u istoj razini

Telekomunikacijskim uređajima smatraju se:

 1. telekomunikacijska postrojenja otvorene pruge i kolodvora zajedno s uređajima za proizvodnju, pretvaranje i razdiobu električne energije za ta postrojenja
 2. uređaji za žični i bežični prijenos govornih i pisanih obavijesti, te komunikaciju i prijenos podataka s pripadajućim vanjskim elementima i uređajima za napajanje

Elektro-energetskim postrojenjima i uređajima smatraju se:

 1. stabilna postrojenja elektrovuče s elektrovučnim postavnicama, dalekovodima za napajanje elektrovučnih postavnica, vodovima za spajanje elektrovučnih postavnica s kontaktnom mrežom
 2. kontaktna mreža s nosivim stupovima i priborom
 3. rasvjeta perona i kolosijeka na kolodvorima -visokonaponski priključci za  opskrbu  električnom energijom stabilnih postrojenja
 4. uređaji za električno predgrijavanje vagona

Ostalim građevinama, postrojenjima i uređajima smatraju se:

 1. zgrade za smještaj postrojenja i uređaja, radionice, skladišta
 2. zemljište na kojem su izgrađena željeznička stabilna postrojenja