Rijeka Drava izvire u Toplaškom polju, u talijanskom dijelu Tirola na visini od 1192 m i teče kroz Alpe preko Vilacha (Austrija) do Maribora.
Tok, zatim, preko Varaždinske doline teče prema jugu, preko Međimurja, gdje u Dravu utječe Mura.
Nizvodno od Legrada dravska dolina se širi i Drava nastavlja svoj tok do ušća u Dunav kod Aljmaša.
Na području od Legrada do Terezinog polja Drava je granična rijeka koju dijele Rapublika Hrvatska i Mađarska. Od Terezinog polja do Aljmaša Drava dijeli Slavoniju od Baranje.

Ukupna duljina rijeke Drave je 749 rkm. Prosječne dubine rijeke Drave kreću se između 4 i 7 m.
Oscilacije vodostaja na važnijim mjernim postajama kreću se ovako:

Terezino polje: od -259 do +452
Donji Miholjac: od -120 do +500
Osijek: od-155 do +542

Najniži vodostaji na Dravi mjere se u zimskim mjesecima, kada može doći i do pojave leda. Prosječno trajanje leda kreće se godišnje oko 20 dana (prema višegodišnjim promatranj ima).

Najvećim dijelom svoga korita Drava je, kako je naznačeno, neuređena za plovidbu. Sa stajališta sigurnosti plovidbe može se reći da je Drava relativno sigurna za plovidbu: na duljini od 198 km plovni put s radijusom zavoja manjim od 500 m iznosi oko 8,2 km.

usce drave u dunav
Ušće Drave u Dunav

TEHNIČKI OBJEKTI I GRAĐEVINE NA RIJECI DRAVI

Analizom do sada izrađene tehničke dokumentacije o plovnosti rijeke Drave došlo se do podataka da se dionica Drave od rkm 66 do rkm 198 može podijeliti no dva sektora, i to:

  1. od rkm 66 do rkm 140
  2. od rkm 140 do rkm 198.

Prema ovim analizama vremensko iskorištenje Drave za plovidbu bilo bi:

  1. na cijelom sektoru (rkm 66 do rkm 198) – 104 dana.
  2. na dionici od rkm 66 do rkm 140 – 173 dana.
  3. na dionici od rkm 140 do rkm 198 – 138 dana.

Trasa dionice plovnog puta od rkm 66 do rkm 198 ima odgovarajuće širine plovnog puta za
navedeni broj plovidbenih dana uz dubinu od 2,20 m, a karakteristično je daje najmanja širina
plovnog puta na ovom sektoru 49 m na rkm 76,8.

Plovni put na rijeci Dravi od ušća u Dunav do Osijeka, rkm 19,00 predstavlja međunarodni
plovni put, a od Osijeka do Ždalice, rkm 198,60 međudržavni hrvatsko-mađarski plovni put.

Prema ECE-u u sadašnjem stanju plovni put rijeke Drave zadovoljava slijedeće uvjete
plovidbe:

– III klasa od ušća u Dunav do Belišća,     rkm 0,0-56,5
– II klasa od Belišća do Donjeg Miholjca, rkm 56,5-82,5
– I klasa od Donjeg Miholjca do Ždalice, rkm 82,5-198,6

Riječna pristaništa na Dravi su:

– Luka Osijek, rkm 18,0;
– Novo pristanište u Nemetinu, rkm 12,75;
– Belišće, rkm 53,5;
– Kapinci, pristanište za pretovar šljunka, rkm 126;
– Terezino polje, rkm 152;
– Zimska luka u Osijeku, rkm 20.

Osim za plovidbu, vodni potencijal Drave iskorišten je i za gradnju nekoliko hidroelektrana u njezinu gornjem toku. Planovi o regulaciji rijeke predviđaju gradnju sedam vodnih stepenica; time bi se, osim energetske koristi, podigla i razina plovidbenog puta nizvodno od Osijeka do ušća u Dunav na IV klasu plovnosti.