Biciklistički tokovi utječu na propusnu moć raskrižja na dva osnovna načina; u slučaju kada bicikli dijele traku sa ostalim vozilima, koriste dio propusne moći trake i u slučaju kad vozila izvršavaju operaciju skretanja kroz konfliktni biciklistički tok, oni stvaraju dodatni konflikt uz već prisutan konflikt između vozila i pješaka.

Tablica prikazuje predložene vrijednosti ekvivalenta putničkih automobila za bicikle. Ekvivalent varira u funkciji širine trake i veličine konflikta promatranih biciklističkih sa ostalim tokovima na križanju.

KRETANJE BICIKLA

Širina trake [m]

<3,3

3,3-4,2

>4,2

“s ometanjem”

1,2

0,5

0,0

“bez ometanja”

1,0

0,2

0,0

Biciklistički tokovi koji se kroz raskrižje kreću u istom smjeru i kao i tokovi vozila i pješaka, mogu se promatrati kao tokovi “bez ometanja“. Lijevo skretajući bicikli moraju presijecati suprotan tok vozila na dvotračnoj cesti i smatraju se kao tokovi “s ometanjem” ili “bez ometanja”. U slučaju kad na konfliktnom pješačkom prijelazu ima više od 100 (pješ./h), preporučuje se desno skretanje bicikala smatrati “s ometanjem”.

Prema prikazu u tablici utjecaj biciklističkih tokova koji dijele trake sa tokovima vozila povećava se smanjenjem širine trake. Kad je širina trake 4,2 m ili više, bicikli koriste dio trake kao traku za bicikle i malo utječu na tok vozila. Treba također napomenuti da su ti faktori konzervativni, budući da uzimaju u obzir da se većina bicikala kreće kroz raskrižje za vrijeme zelenog signala.

Tablicu treba koristiti na sljedeći način: broj bicikala (složenih po tipu kretanja) množi se sa odgovarajućim vrijednostima ekvivalenta putničkih automobila. Dobiveni rezultat (broj) dodaje se protoku vozila i takav ukupni ekvivalentni protok koristi se u daljnjem proračunu. Kao primjer promatrat ćemo presijecanje na signaliziranom raskrižju sa protokom od 500 [voz./h] koja dijele 3,0 [m] široku traku sa protokom od 100 [bicikala/h], od kojih je 50% “sa ometanjem”. Tada:

JOA = 500 + 100 0,5 1,2 + 100 0,5 1,0 = 500 + 60 + 50 = 610 [vozila/h] 

Gdje su 1,2 i 1,0 vrijednosti ekvivalenata putničkih automobila za bicikle “sa i bez ometanja1′ uzeta iz tablice. Daljnji proračun se vrši primjenom protoka od 610 [voz./h] i postupkom koji je prikazan u poglavlju “Kapacitet signaliziranih raskrižja”.

Na raskrižjima gdje je predviđena posebna biciklistička staza, desna skretanja vozila su osim konfliktnim pješačkim tokom, ometana i konfliktnim biciklističkim tokom.

Gdje postoje takvi konflikti, desno skrečuća vozila su znatno više ometana nego u slučaju kad biciklistička traka ne postoji. Gdje postoji biciklistička staza, preporučuje se u proračun ući sa ukupnim brojem pješaka plus bicikli koji se miješaju sa desnim skretanjem motornih vozila.
Bicikli koji skreću lijevo iz biciklističke staze, moraju se miješati sa ostalim vozilima na križanju i izvršiti operaciju lijevog skretanja. Odgovarajuća vrijednost ekvivalenta u putničkim automobilima uzima se iz tablice i dodaje se protoku svake trake koju bicikl mora prijeći u prijelazu od desne biciklističke trake do krajnje lijeve trake.

Postoji malo podataka o utjecaju biciklističkih tokova na kapacitet i prometne uvjete između križanja. Ne očekuje se da bicikli imaju bilo kakav utjecaj na tok vozila kad širina prometne trake prelazi 4,2 [m]. Smatra se također da su utjecaji biciklističkih tokova zanemarivi kada su oni manji od 50 [bic./h], osim u slučaju kada su trake uske (<3,3 m)
Izvedeni najveć protok bicikala na jednosmjernim ili dvosmjernim biciklističkim prometnicama

TIP PROMETNICE

Broj traka*

Raspon izvedene propusne moći [bic./h]

Jednosmjerna biciklistička     traka     ili staza

1

1700-2530

Dvosmjerna biciklistička
staza

1

850-1000

2

500-2000

* širina trake 0,90-1,20 m/traka

Treba paziti da široki raspon izvedenih veličina propusne moći ovisi o uvjetima okoline, vještini biciklista i specifičnim geometrijskim karakteristikama elemenata promatrane prometnice. Kapacitet biciklističke staze rijetko je promatran kao maksimalna od gore navedenih vrijednosti, budući da su zahtijevani opsezi bili dosta ispod propusne moći prometnice. Zaista svi planski i projektni dokumenti ranije izneseni naglašavaju potrebu za takvim biciklističkim prometnicama koje će osigurati uvjete, kako bi iste bile uspješne u poticanju korištenja bicikala.