Karnet ATA (franc./engl. Admission Temporaire / Temporary Admission) je jednostavan međunarodni carinski dokument koji temeljem međunarodne Carinske konvencije o ATA karnetu, zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavnjuje carinski postupak i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija vozila.

Izdavatelj ATA karneta je nacionalna gospodarska komora u zemlji potpisnici konvencije, a u Republici Hrvatskoj to je Hrvatska gospodarska komora (HGK) koje je od 01. studenog 1996. godine aktivna članica ATA sustava u okviru izdavačko-jamstvenog lanca pod okriljem Međunarodnog ureda trgovačkih komora iz Pariza (ICC).

Prema Istambulskoj konvenciji koja je, za Republiku Hrvatsku, stupila na snagu 01.06.1999., stavlja se van snage, do tada važeća Konvencija ATA. U skladu s Odlukom o pristupanju Istambulskoj konvenciji, karnet ATA pokriva tri glavne kategorije:
– privremeni uvoz uzoraka
– privremeni uvoz stručne opreme
– privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama.
To podrazumijeva gotovo sve: kompjutere, alat za popravke, muzičke instrumente, športsku opremu, strojeve u industriji, nakit, odjeću, medicinske instrumente, trkaće aute, konje, fotografsku opremu, oprema za štand, knjige, ozvučenje koncerata, kazališne scenografije, narodne nošnje i drugo.
Temeljem ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba, te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

Uvjeti za korištenje ATA karneta
Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera), ali pri tome se moraju poštivati određena pravila:
– da će roba biti ponovno izvezena/uvezena u istom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena;
– da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza;
– da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza ( nije namijenjena za iznajmljivanje);

Korištenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uvjetima iz ATA konvencije.

Prednosti ATA karneta:
– izvozniku ukidaju troškove carine i PDV-a ili polaganja depozita
– za carinu ATA karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne pristojbe ako ne dođe do ponovnog izvoza
– karneti pojednostavljuju prelazak granice, odnosno omogućavaju izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog dokumenta za rješavanje svih carinskih formalnosti

Prednosti ATA karneta za trgovce, izlagače i poslovne ljude:
– mogu upotrijebiti isti ATA karnet više puta u toku godine dana važenja karneta
– unaprijed određivanje carinskih troškova prema već utvrđenoj cijeni
– mogu posjetiti više zemalja
– mogu se vratiti u zemlju s robom bez problema i odgoda

Prednosti imaju još:
– Međunarodne izložbe i sajmovi koje na taj način olakšavaju proceduru za strane izlagače
– Turizam i transporti zbog putovanja poslovnih ljudi
– Sportske manifestacije kao što su Olimpijske igre i sl.
– Priredbe i koncerti
– Svaka zemlja koja želi iskoristiti prednosti globalne ekonomije

Funkcioniranje sistema ATA karneta
Sistem ATA karneta je savršen prikaz kako uska suradnja carinskih vlasti i poduzetnika može olakšati međunarodnu trgovinu.
Svaka zemlja ATA lanca ima jedno garantno tijelo, ovlašteno od strane nacionalne carinske vlasti i ICC-a.
Garantna organizacija može izdavati Karnete, a također i ovlastiti županijske komore u zemlji da u njeno ime izdaju karnete.
ATA karnet funkcionira prema međunarodnoj carinskoj konvenciji koja je u skladu sa Svjetskom carinskom organizacijom (WCO). Svjetsko ATA vijeće upravlja sistemom u skladu sa WCO. Vijeće permanentno organizira promotivne seminare o ATA karnetu u Africi, Aziji i Pacifiku, Latinskoj Americi, istočnoj Europi i Bliskom Istoku.

U zadnjih 40 godina sistem Karneta se proširio sa nekoliko Europskih zemalja na veći dio industrijaliziranog svijeta te ima tendenciju stalnog rasta. U 2003. Godini izdano je oko 200.000 Karneta s vrijednošću robe od oko 12 bilijuna dolara.

Izgled ATA karneta
Korice ATA karneta su zelene boje, formata A4. Postoje prednje i zadnje korice. U unutrašnjosti korica nalaze se listovi različitih boja, ovisno o predviđenom putovanju. Svi ti listovi zajedno čine komplet koji se naziva ATA karnet.
ATA karnet, prema uputama carine, mora biti ispisan pisaćim strojem ili osobnim računalom od strane korisnika karneta.

Zelena prednja i zadnja korica karneta vrijedi godinu dana, tijekom koje se karnet može koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Uvjet je da se putuje s istom robom, čiji se popis upisuje na poleđinu korica.
Prva stranica sadrži serijski broj, nadnevak i ovjeru izdavatelja karneta, ovjeru carinarnice koja je odobrila privremeni izvoz, rok valjnosti karneta i popis zemalja u kojima se može rabiti. Na poleđini prvog lista korica je glavni popis robe obuhvaćene karnetom, pri čemu je za svaku stavku naveden pripadajući redni broj, trgovački naziv, broj komada, masa, vrijednost i zemlja podrijetla. Na prvoj strani zadnjeg lista korica otisnuta su pravila za uporabu karneta.

ata carnet

Taloni su perforacijom podijeljeni na dva dijela. Gornji dio trajno ostaje u koricama, a donji dio se odvaja i zadržava ga nadležna carinarnica.
ATA karnet sadrži tri vrste talona:
1. Dva žuta talona za provođenje carinskog postupka i mjera carinskog nadzora u zemlji privremenog izvoza:
–   izvozni talon: ovjerava carinarnica koja odobrava privremeni izvoz i određuje krajnji rok za povrat robe bez naplate carine, a preko koje roba izlazi iz zemlje (izlazna carinarnica);
–   talon ponovnog uvoza: ovjerava carinarnica preko koje se privremeno izvezena roba vrača u zemlju (ulazna carinarnica).

ata carnet - yellow ata carnet - yellow

2. Plavi taloni za provođenje mjera carinskog nadzora u zemlji provoza. Za provoz kroz svaku zemlju namijenjen je po jedan par plavih talona. Ove talone ovjeravaju pogranične carinarnice na ulazu i na izlazu iz zemlje provoza, s tim da ulazna carinarnica određuje rok za prijavljivanje robe izlaznoj i upisuje ga na oba talona.

ata carnet - blue

3. Bijeli taloni za provođenje carinskog postupka i mjera carinskog nadzora u zemlji privremenog uvoza. Za svaku zemlju privremenog uvoza namijenjen je po jedan par bijelih talona:
–   uvozni talon: ovjerava carinarnica koja odobrava privremeni uvoz i određuje rok privremenog uvoza, a preko koje roba ulazi u zemlju (ulazna carinarnica);
–   talon ponovnog izvoza: ovjerava carinarnica preko koje se privremeno uvezena roba vrača u inozemstvo (izlazna carinarnica).

ata carnet - white

Dodatni list glavnog popisa (zeleni, žuti, bijeli i plavi) – ispisuje se u slučaju da poleđina talona nije dovoljna za cjelokupan popis opreme.

Korisnik karneta mora pisaćom mašinom ili računalom ispuniti u svim listovima rubrike A, B i C (osobni podaci) te popis robe na poleđini svakog lista (uključujući i zelene korice) , a ostale rubrike su predviđene za ovjeru od strane HGK i carine na graničnim prijelazima.
Ispravno popunjen ATA karnet vraća se u HGK na ovjeru i tek tada korisnik može putovati. Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakom graničnom prijelazu predočiti carinskim vlastima.

Kategorije roba za koju se koristi ATA karnet
Sajmovi, izložbe, prezentacije:
– trgovačka, industrijska, poljoprivredna ili obrtnička izložba, sajam ili slična priredba ili izlaganje: obuhvaća raznovrsne proizvode, a zajedničko im je da su namijenjeni izlaganju ili uporabi na izložbama, sajmovima, sastancima ili sličnim priredbama
– osim međunarodnih izložbi što ih organiziraju vlade, te drugih službenih ili službeno priznatih međunarodnih izložbi i priredbi gospodarske naravi, ova skupina obuhvaća međunarodne sajmove robe i međunarodne specijalizirane izložbe što se uobičajeno održavaju u redovitim razmacima i na posebnim mjestima, izložbama ili salonima specijaliziranim za komercijalne priredbe, kao što su auto – show ili modna revija
– izložba ili sastanak organiziran u prvome redu u karitativne svrhe
– izložba ili sastanak organiziran ponajprije kako bi se promicalo određeni studij, obrtništvo, šport umjetnost ili znanstvenu, obrazovnu ili kulturnu djelatnost, vjerske spoznaje odnosno praksu, te turizam ili prijateljstvo među narodima
– susret predstavnika neke međunarodne organizacije ili međunarodne skupine organizacija
– ceremonije ili priredbe službene ili komemoracijske naravi
– roba namijenjena izlaganju i pokazivanju u određenoj prigodi, uključujući i obrazovni, znanstveni materijal, te materijal što ga se rabi u kulturnoj djelatnosti i umjetnosti.
– roba potrebna zbog pokazivanja rada izloženih strojeva ili aparata; konstrukcije ili materijal za ukrašavanje, uključujući električnu opremu namijenjenu uređenju privremenih izložbenih prostora izlagača; reklamni i demonstracijski materijal što ga se rabi za javno izlaganje npr. snimljeni zvučni i vizualni materijal, filmovi i filmski dijapozitivi, te uređaji što omogućuju njihovo prikazivanje
– oprema koja uključuje uređaje za prevođenje, aparate za snimanje zvuka i slike, te filmove obrazovne, znanstvene ili kulturne naravi, namijenjena uporabi na međunarodnim sastancima, konferencijama ili kongresima.

Broj ili količina svakog predmeta moraju biti razumni, sukladno svrsi uvoza.
ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe.

Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne smije:
a) biti posuđena ili na bilo koji način rabljena za iznajmljivanje ili stjecanje naknade, ili
b) biti premještena s mjesta na kojemu se zbiva određena prigoda

Stručna oprema
Pojam “stručne opreme” označava bilo koju opremu koja je radi obavljanja određenog posla potrebna osobi koja posjećuje druge zemlje u okviru svog zanimanja, trgovine ili struke. U toj kategoriji izuzetno je široka ponuda robe pa je zbog toga ovdje ona definirana svrhom, u koju se tu opremu može rabiti.
– oprema za tisak, za emitiranje zvuka ili televizijsko emitiranje što je potrebna predstavnicima tiska, radija ili televizije koji posjećuju teritorij druge zemlje u svrhe izvješćivanja ili kako bi emitirali ili snimili materijal za određene programe
– kinematografska oprema
– scenografiji, narodne nošnje, muzički instrumenti, kostimi, pokretne radionice, pokretni laboratorij, ozvučenja, rasvjeta i dr.
– sva ostala oprema nužna za obavljanje zanimanja, obrta ili profesije osobe koja posjećuje teritorij neke druge zemlje da bi obavila određenu zadaću. To podrazumijeva ručni alat, instrumente za mjerenje, oprema za bušenje, poljoprivredni strojevi i dr. ali ne uključuje: opremu što je se rabi u industrijskoj proizvodnji i pakiranju robe ili (osim u slučaju ručnog alata) za eksploataciju prirodnih izvora, za gradnju, popravke ili održavanje zgrada ili za zemljane i slične radove.

Ostalo
U ovu kategoriju spada roba koja se privremeno uvozi u stranu zemlju iz razloga koji nije naveden u prethodnim točkama.
Ovdje bi se mogla uvrstiti oprema uvezena u športske svrhe kao što su športski automobili, motori, karting oprema, čamci, jedrilice i ostali športski rekviziti. Zatim, životinje koje idu na natjecanja ili trening ( konji, golubovi..)

Kupovina i ispunjavanje ATA karneta u RH
Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je od carinskih vlasti Republike Hrvatske kako za izdavanje ATA karneta, tako i za namirenje carinskih pristojbi u skladu s uvjetima predviđenima Konvencijom.
ATA karnet se izdaje pravnim i fizičkim osobama. Tiskanice se mogu kupiti u svakoj županijskoj komori u Hrvatskoj.
Uz tiskanice ATA karneta, potrebno je ispuniti i Zahtjev za izdavanje ATA karneta te Izjavu korisnika o preuzimanju obveza (dobiva se pri kupnji tiskanica samoga karneta).

CIJENA TISKANICE ATA KARNETA:
1list: 5kn
U cijenu je uključen trošak tiskanice i usluga ovjeravanja.

UPLATA ZA ATA KARNET:
– Za članice HGK i HOK
Cijena ATA karneta: 200kn + 0,3% od vrijednosti robe (premija osiguranja).
Minimalna uplata za karnet iznosi 300kn.

– Za nečlanice i fizičke osobe
Cijena ATA karneta: 250kn + 0,3% od vrijednosti robe (premija osiguranja)
Minimalna uplata za karnet iznosi 350kn.

Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obveza plaćanja carinskih troškova, a ne osiguranje robe.
U cijenu ATA karneta uključen je trošak doprinosa Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu u visini od €2,90, te garancija Hrvatske gospodarske komore kao članice ATA garantnog lanca.

NAČIN PLAĆANJA:
(detaljnije na službenim stranicama HGK: www.hgk.hr )
Plaćanje nalogom za plaćanje na žiroračun HGK:
model 05, broj računa primatelja 2340009-1100241295, s pozivom na broj odobrenja 3040208–833.
U rubrici šifra opisa plaćanja upisati broj: 88. Opis plaćanja: ATA karnet
Primatelj:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Prilikom predavanja popunjenog ATA karneta na ovjeru u HGK, ŽK Osijek, Split ili Rijeka, mora biti priložena i određena dokumentacija.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. ZA PRAVNE OSOBE:
Zahtjev i izjava
– preslika uplate pristojbe za izdavanje karneta,
– preslika dokumenta o registraciji,
– preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (MBPS)
– preslika zadnjeg izvoda žiro-računa o uplaćenom doprinosu

2. ZA FIZIČKE OSOBE:
Zahtjev i izjava
– preslika osobne iskaznice,
– preslika uplate pristojbe za izdavanje karneta

3. ZA GLAZBENE SKUPINE:
Zahtjev i izjava potpisana od strane svih članova skupine
– preslike osobnih iskaznica svih članova skupine,
– preslika uplate pristojbe za izdavanje karneta

UPUTE ZA POPUNJAVANJE
Prema uputama Carinske Uprave, tiskanice je korisnik obvezan popuniti pisaćim strojem ili osobnim računalom (ne rukom). Jezik za popunjavanje je hrvatski, a savjetujemo i engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza. Robu detaljno opisati i navesti oznaku valute (ukoliko nije izražena u Kunama).

ZELENE KORICE : rubrike A,B,C i poleđinu (glavni popis robe)
POLEĐINA – GLAVNI POPIS : kolone 1,2,3,4,5 i ukupno kolone 3,4,5
OSTALI LISTOVI : rubrike A,B,C,D,E,F i poleđinu (glavni popis robe)
NE UPISIVATI DATUM I MJESTO NA LISTOVIMA. Datum i mjesto se upisuju prilikom prelaska pojedine granice.

Popunjene tiskanice vratiti na ovjeru u HGK.
Prilikom prvog putovanja u inozemstvo s novim karnetom potrebno je izvesti SVE pozicije navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica i uložnih listova, kako bi carinski službenik pregledao svu robu navedenu na karnetu i otvorio ATA karnet na sve pozicije.
Prema novim uputama, za svako sljedeće putovanje, ukoliko se putuje sa smanjenim brojem pozicija nego što je upisano na zelenim koricama, na poleđinu uložnih listova se može upisati cjelokupan popis robe s time da se u rubriku “F” na prednjoj strani upisuju redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze. Također je, kod svakog slijedećeg putovanja, moguće upisati na poleđinu uložnih listova samo one pozicije koje se u tom putovanju iznose i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica.
Karnet i roba moraju se pokazivati na svakom graničnom prijelazu. Ukoliko zaboravite dati ATA karnet na ovjeru cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih pristojbi (što potpisujete u Izjavi). Preporuča se robu osigurati protiv uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva.
Radi olakšavanja carinske kontrole, preporučuje se čitko označiti na robi (ambalaži) odgovarajući redni broj (naročito prilikom privremenog izvoza u Italiju).
Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

TKO JE ZASTUPNIK?
Zastupnik je osoba koja putuje s ATA karnetom, može biti prijevoznik ili neka druga osoba koju nositelj opunomoći. Ukoliko je ta osoba strani državljanin, njegovo se ime i prezime ne upisuje u ATA karnet, već se izdaje obrazac posebne punomoći (može se dobiti u HGK), a u rubriku “zastupnik” na ATA karnetu upisuje se “posebna punomoć”. Tu punomoć kopira se u toliko primjeraka koliko karnet ima listova.

Ukoliko je nositelj ATA karneta i Zastupnik ista osoba, također se u rubriku Zastupnik upisuje ime i prezime nositelja.